0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy rozliczenia faktur - przedłużenie czasu na rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT dokonują zakupów i odliczają podatek naliczony z faktury. Należy jednak uważać na terminy rozliczenia faktur. W przypadku błędnego rozliczenia podatku muszą bowiem liczyć się z konsekwencjami. 

Prawo do odliczenia VAT od faktury

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – dalej jako ustawa o VAT. W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Co istotne, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktury otrzymanej przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,

  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza więc możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Termin obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w 2020 roku

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 

W sytuacji, gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach otrzymania faktury, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia we wskazanych powyżej terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający się miesięcznie otrzymał w czerwcu 2020 roku fakturę. Faktura dokumentuje zakup towarów dokonanych w czerwcu (moment powstania obowiązku podatkowego). Prawo do odliczenia powstaje w takim przypadku w czerwcu. W jakim terminie podatnik będzie mógł rozliczyć podatek naliczony?

W analizowanym przypadku podatnik może rozliczyć podatek z otrzymanej faktury również z lipcu i sierpniu 2020 roku.

Zmiany w 2021 roku dotyczące rozliczenia podatku naliczonego

Od 1 stycznia 2021 roku dokonano zmian w terminach rozliczenia podatku naliczonego. Obecnie jest ono możliwe za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Poniżej na przykładach pokażemy, jak zmiany podatkowe wpływają na terminy rozliczenia podatku.

Przykład 2.

Podatnik rozliczający się miesięcznie otrzymał w lutym 2021 roku fakturę. Faktura dokumentuje fakturę za usługę wykonaną w styczniu 2021 roku (moment powstania obowiązku podatkowego). Prawo do odliczenia powstaje w takim przypadku w lutym. W jakim terminie podatnik będzie mógł rozliczyć podatek naliczony?

W tym przypadku poza lutym podatnik będzie mógł rozliczyć podatek w deklaracji za luty, marzec, kwiecień lub nawet maj 2021 roku. Tym samym w wyniku zmiany przepisów będzie mógł on zyskać dłuższy termin na rozliczenie podatku VAT. 

Przykład 3.

Podatnik rozliczający się kwartalnie otrzymał w lutym 2021 roku fakturę za usługę. Faktura dokumentuje fakturę za usługę wykonaną w styczniu 2021 roku (moment powstania obowiązku podatkowego). Kiedy podatnik będzie mógł rozliczyć podatek VAT?

W analizowanym przypadku podatnik będzie mógł rozliczyć podatek w deklaracji za drugi, trzeci kwartał następujący po kwartale, w którym powstało prawo do rozliczenia podatku. Tym samym podatnik w wyniku zmiany przepisów będzie mógł rozliczyć podatek VAT tak jak dotychczas. Ustawodawca bowiem w zakresie rozliczania kwartalnego nie zmienił terminów.

Terminy rozliczenia faktur, w których prawo do odliczenia powstało w 2020 roku

W ustawie nowelizującej ustawę o VAT nie zawarto stosownych przepisów przejściowych. Tym samym musimy uznać, że w takim przypadku istotne będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli prawo do odliczenia powstało w grudniu 2020 roku lub wcześniej, podatnik winien rozliczać podatek naliczony na starych zasadach.

Przykład 4.

Podatnik otrzymał fakturę zakupową w grudniu 2020 roku. Dotyczyła ona zakupu towarów, do którego również doszło w grudniu. W jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury? 

W takim przypadku podatnik winien stosować stare zasady. Tym samym wspomnianą fakturę powinien rozliczyć najpóźniej w lutym 2021 roku. 

Przykład 5.

Podatnik otrzymał fakturę zakupową w styczniu 2021 roku. Dotyczyła ona zakupu towarów, do którego również doszło w grudniu. W jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury? 

W tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego wystąpiło dopiero w styczniu. Tym samym moim zdaniem w takiej sytuacji podatnik ma prawo do zastosowania nowych zasad rozliczania podatku naliczonego. Ma więc on prawo do odliczenia podatku w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

 Podsumowując, powyższe przepisy są bardzo korzystne dla podatników. W przypadku przeoczenia faktury zakupowej podatnik będzie miał bowiem aż trzy okresy na rozliczenie podatku naliczonego. Powyższe regulacje na pewno pozwolą na mniejszą liczbę korekt rozliczeń podatku VAT. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów