0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak dokumentacji cen transferowych - jakie są sankcje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku postępowań prowadzonych w związku z cenami transferowymi podatnicy są narażeni nie tylko na ustalenie dochodu lub straty – wynikającej z transakcji kontrolowanej – ale również na dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Czy za brak dokumentacji cen transferowych grożą sankcje? Poniżej przyjrzymy się bliżej zasadom wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Decyzja organów podatkowych w zakresie cen transferowych

Jak wynika z treści art. 58a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, wydając decyzję z zastosowaniem przepisów ustawy o PIT lub o CIT dotyczących cen transferowych, organ podatkowy ustala jednocześnie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

W pierwszej kolejności należy zatem sięgnąć do właściwych przepisów dotyczących cen transferowych. Otóż, jak wynika z art. 11c ustawy o CIT (analogiczne regulacje w ustawie o PIT), podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej „transakcją właściwą”, uwzględniając:

  1. warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane;
  2. fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną, uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

– organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

Parafrazując powyższe przepisy, możemy stwierdzić, że jeżeli organ podatkowy w okolicznościach danej transakcji stwierdzi, że strony nie zachowały cen rynkowych, to jest uprawniony do dokonania recharakteryzacji, tj. określenia dochodu lub straty w innej wysokości. Organ podatkowy jest również uprawniony do określenia dochodu lub straty z pominięciem transakcji, którą uzna za dokonaną na warunkach nierynkowych.

Organy podatkowe mogą wydać decyzję określające dochód lub stratę podmiotów powiązanych, jeżeli zostanie wykazane, że przy ustalaniu ceny transferowanej nie zostały zachowane warunki rynkowe.

Brak dokumentacji cen transferowych - dodatkowe zobowiązania podatkowe

Oprócz określenia dochodu lub straty w tej samej decyzji organ podatkowy jest uprawniony do ustalenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jak stanowi art. 58b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów lub środków dot. m.in. cen transferowych, gdy decyzja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z tej decyzji.

Przykładowo, jeżeli organ podatkowy ustali, że z uwagi na istniejące powiązania podatnik zawyżył stratę o 100 000 zł, to kwota ustalonego dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie wynosić 10 000 zł.

W tym miejscu należy również odnieść się do kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Otóż w myśl art. 11k ust. 1 ustawy o CIT podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym progi dokumentacyjne określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT.

Okoliczność niesporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji cen transferowych ma swoje przełożenie na stawkę dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jak bowiem wynika z art. 58c § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, stawka podatku ulega podwojeniu, jeżeli strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych.

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli strona uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w pełnym zakresie w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni (art 58c § 3 Ordynacji podatkowej). 

Stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 10% kwoty nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu. Jeżeli podatnik nie przedłożył dokumentacji cen transferowych, to stawka ta ulega podwojeniu.

Okoliczności, w których organ podatkowy może odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują również możliwość odstąpienia od wymierzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego z uwagi na tzw. dobrą wiarę.

W świetle art. 58a § 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że w momencie dokonywania czynności, których dotyczy decyzja, podatnik pozostawał w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu o zgodności uzyskanej przez niego w danych okolicznościach korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu (dobra wiara). 

Na ocenę, że podatnik działał w dobrej wierze, może wskazywać w szczególności nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w niewielkiej skali, wskutek czego nie można było rozsądnie oczekiwać, że w odniesieniu do czynności, których dotyczy decyzja, będzie on korzystał z profesjonalnych porad dotyczących ich skutków podatkowych.

Co jednak istotne, możliwość odstąpienia od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego z uwagi na dobrą wiarę nie ma zastosowania do przypadku orzeczenia odpowiedzialności płatnika za niepobrany podatek oraz do przypadków ustalenia dochodu lub straty w zakresie cen transferowych.

W konsekwencji w przypadku braku dokumentacji cen transferowych oraz określenia przez organ podatkowy dochodu bądź straty w innej wysokości podatnik nie może liczyć na odstąpienie od wymierzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, nawet jeżeli są spełnione przesłanki dobrej wiary.

Jedynie w odniesieniu do osób fizycznych może znaleźć zastosowanie art. 58e Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że dodatkowego zobowiązania podatkowego uregulowanego w niniejszym rozdziale nie stosuje się względem osoby fizycznej, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

W przypadku gdy w związku z naruszeniem zasady ceny rynkowej organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe, podatnik nie może uchronić się przed sankcją podatkową poprzez odniesienie się do występującej dobrej wiary.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe według stawki 10% jest ustalane łącznie z decyzją określającą dochód lub stratę w ramach postępowania w sprawie cen transferowych. Ponadto, jeżeli podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych, stawka podatku ulega podwojeniu, chyba że strona uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w pełnym zakresie w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów