0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura call-off stock – regulacje od 1 lipca 2020 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca wprowadził od 1 lipca 2020 r. nowe regulacje dotyczące procedury magazynu call-off stock. Nowe przepisy zastąpiły istniejące uproszczenia związane z magazynami konsygnacyjnymi. W niniejszym artykule przybliżymy, czym jest procedura call-off stock oraz jakie rozwiązania zostały wprowadzone.

Nowe regulacje prawne dotyczące magazynu typu call-off stock

Nowe regulacje prawne stanowią implementację do polskiego systemu prawnego przepisów art. 17a dyrektywy 2006/112. Tym samym procedura call-off stock obowiązuje w całej Unii Europejskiej. W ustawie wprowadzono nowy rozdział 3a dodany przez art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej ustawę o VAT z 1 lipca 2020 r. Procedury magazynu typu call-off stock zostały określone przez przepisy art. 13a–13l Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT. W ustawie w art. 13a–13g określono procedurę magazynu typu call-off stock na terytorium kraju, która może mieć zastosowanie w przypadku przemieszczania towarów z innych państw członkowskich do Polski. W art. 13h–13i ustawy o VAT określono procedurę magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, która może mieć zastosowanie w przypadku przemieszczania towarów z Polski do innych państw członkowskich.

Procedura call-off stock do magazynu w Polsce

Procedura magazynu typu call-off stock na terytorium kraju ma za zadanie zastąpić tzw. nietransakcyjny WNT u przemieszczających towary podatników.

Przykład 1.

Francuski podatnik przemieścił towary z Francji do magazynu w Polsce w celu późniejszego dokonania ich dostawy dla polskiego podatnika. W tym przypadku zostanie zastosowana procedura magazynu typu call-off stock na terytorium kraju. Co to oznacza dla podatnika z Polski i Francji?

W takim przypadku u polskiego podatnika wystąpi WNT (transakcyjne). Podatnik z Francji nie będzie obowiązany do rejestracji VAT w Polsce ani do rozliczania w Polsce podatku należnego z tytułu WNT. Co istotne, nie wystąpi u podatnika z Francji nietransakcyjny WNT, czyli podatnik nie będzie obowiązany do zarejestrowania się w Polsce.

Jakie są warunki stosowania procedury call-off stock?

Ustawodawca określił w art. 13a ust. 2 ustawy o VAT warunki, kiedy może zostać zastosowana procedura call-off stock na terytorium kraju. Co istotne, muszą być one spełnione łącznie. Ustawowe warunki to:

 1. towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock innemu podatnikowi uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;
 2. podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 3. podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
 4. podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w pkt 3.

Jak rozlicza WNT polski nabywca towarów?

Jak to już wyżej opisaliśmy, w procedurze call-off stock nie występuje nietransakcyjny WNT. Tym samym polski nabywca w momencie pobrania towarów z magazynu będzie obowiązany do rozliczenia WNT.

Przykład 2.

Francuski podatnik wywiózł towary ze swojego kraju do magazynu w Polsce w celu późniejszej ich dostawy dla polskiego nabywcy. Towary zostaną wydane z magazynu polskiemu podatnikowi we wrześniu 2020 r. Czy w tym przypadku dojdzie do WNT?

W analizowanym przypadku dojdzie do WNT, oczywiście po spełnieniu poniższych warunków (patrz art. 13b ustawy o VAT).

 • spełnienie warunków stosowania procedury magazynu typu call-off stock na terytorium kraju;
 • przeniesienie na podatnika, któremu miały być dostarczone towary, prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium Polski.

Jeśli więc zostaną spełnione warunki u podatnika z Polski, wystąpi u niego we wrześniu WNT.

Podatnik, na którego rzecz są przemieszczane towary do Polski w procedurze magazynu typu call-off stock, jest obowiązany prowadzić ich ewidencję zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 2 rozporządzenia 282/2011.

Czy można zastąpić pierwotnego nabywcę?

Jednym z warunków stosowania procedury call-off stock jest to, aby nabywca towarów był już znany w momencie przemieszczenia towarów. W praktyce gospodarczej odbiorca może się zmienić. Tym samym podatnicy zadają sobie pytanie, czy również w takim przypadku można skorzystać z odpowiedniej procedury.

Zgodnie z zapisami art. 13c ustawy o VAT po spełnieniu poniższych warunków może dojść do zastąpienia nabywcy przez innego podatnika:

 • nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium Polski;
 • podatnik zastępujący jest uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z porozumieniem zawartym między nim a podatnikiem wysyłającym lub transportującym towary;
 • podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • podatnik zastępujący jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL są znane podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie zastąpienia;
 • podatnik wysyłający lub transportujący towary podaje w informacji podsumowującej odpowiadającej informacji podsumowującej VAT-UE NIP PL nabywcy; będzie to informacja składana w kraju UE, z którego przetransportowano towary;
 • zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika wysyłającego lub transportującego towary w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011.

Co zrobić, gdy któryś z warunków do stosowania procedury call-off stock ustanie?

W praktyce gospodarczej może się zdarzyć, że w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu ustanie jeden z warunków uprawniających do stosowania procedury. Tym samym w momencie ustania któregoś z warunków procedury magazynu typu call-off stock na terytorium kraju podatnik z zagranicy będzie musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce i rozliczyć podatek VAT od WNT. W art. 13d ust. 2–4 ustawy o VAT określone przy tym zostały skutki szczególnych przypadków ustania warunków stosowania procedury magazynu typu call-off stock na terytorium Polski.

Konsekwencje niedokonania dostawy towarów w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do magazynu

Jednym z warunków zastosowania procedury magazynu typu call-off stock jest to, aby przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze. W sytuacji, gdy warunek ten nie zostanie spełniony w dniu następującym po upływie 12-miesięcznego terminu, u podatnika dochodzi do nietransakcyjnego WNT (patrz art. 13e ust.1 ustawy o VAT).

Przykład 3.

Francuski podatnik przemieścił 1 września 2020 r. towary z Francji do magazynu w Polsce. W związku z tym przemieszczeniem spełnione zostały warunki procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju. Podatnik nie dokonał sprzedaży do 1 września 2021 r.

W tym przypadku będzie obowiązany do opodatkowania nietransakcyjnego WNT w Polsce. Co ważne, może także dokonać powrotnego przemieszczenia tych towarów do Francji (przed 3 lipca 2021 r.), wtedy nie dochodzi do opodatkowania.

Zawiadomienie prowadzącego magazyn typu call-off stock do urzędu skarbowego

W świetle art. 13f ust.1 ustawy o VAT podatnik prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze typucall-off stock na terytorium Polski, musi złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego o prowadzeniu magazynu w tej procedurze.

Minister Finansów udostępnia na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, wzór elektronicznego zawiadomienia.

Zawiadomienie składamy w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze. W przypadku zmiany danych musimy o tym zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni.

Złożenie zawiadomienia po terminie nie powoduje, że procedura magazynu typu call-off stock nie będzie miała zastosowania. Za spóźnienie grozi jedynie odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe.

Podsumowując, przepisy dotyczące prowadzenia magazynu w procedurze typu call-off stock są przejrzyste. Nowe uregulowania winny spowodować, że wiele podmiotów będzie z niej korzystać.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów