0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna - kto musi zapłacić podatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy otrzymujący darowiznę powinien wiedzieć, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek podatkowy z tego tytułu. Jednak obdarowany nie zawsze jest zobowiązany do odprowadzenia z tego tytułu daniny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje bowiem określoną wartość darowizny, od której podatek jest należny, a ponadto w niektórych przypadkach daje możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Podatek od darowizny - obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy przy nabyciu darowizny powstaje z chwilą “złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń”.

Podatek od darowizny - wysokość podatku

Wysokość opłaconego podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej należy nabywca. Jak wynika z art. 14 ust. 3 ustawy, wyróżnić można trzy grupy podatkowe:

Grupa podatkowa

Osoby zaliczane do danej grupy podatkowej

I grupa podatkowa

małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

II grupa podatkowa

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III grupa podatkowa

inni nabywcy

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali:

Kwoty nadwyżki w PLN

Podatek wynosi

Ponad

Do

Od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej

 

10.278

3%

10.278

20.556

308,30 PLN i 5% nadwyżki ponad 10.278 PLN

20.556

 

822,20 PLN i 7% nadwyżki ponad 20.556 PLN

Od nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej

 

10.278

7%

10.278

20.556

719,50 PLN i 9% nadwyżki ponad 10.278 PLN

20.556

 

1.644,50 PLN i 12% nadwyżki ponad 20.556 PLN

Od nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej

 

10.278

12%

10.278

20.556

1.233,40 PLN i 16% nadwyżki ponad 10.278 PLN

20.556

 

2.877,90 PLN i 20% nadwyżki ponad 20.556 PLN

Podatek od darowizny - zwolnienie

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

  • 9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Co ważne, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Podatek od darowizny - zwolnienie najbliższej rodziny

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (deklaracja SD- Z2),

  • przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę  9.637 zł - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Podatek od darowizny - deklaracja

W ciągu miesiąca od otrzymania darowizny podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji SD-3 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podatek należy opłacić w ciągu 14 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów