0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz szkoły – rozliczenie w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga podatkowa z tytułu darowizny na rzecz szkoły przysługuje w określonych sytuacjach. Przede wszystkim szkoła musi oferować edukację zawodową, ale również podatnika obowiązują pewne kryteria, jeżeli chce on odliczyć swoją darowiznę w PIT. W niniejszym artykule omawiamy warunki, jakie należy spełnić w celu, aby darowizna na rzecz szkoły mogła zostać odliczona.

Darowizna na rzecz szkoły – kiedy przysługuje ulga podatkowa?

Podatnik ma prawo do odliczenia darowizny na rzecz szkoły od dochodu, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub odprowadza podatek liniowy. Nie oznacza to jednak, że ma on obowiązek dokonać odliczenia od dochodu płynącego z tego samego źródła.

Darowizna na rzecz szkoły musi dotyczyć celów kształcenia zawodowego. Zajmujące się tym placówki zostały określone w art. 4 pkt 28a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Do skorzystania z ulgi podatkowej uprawnia darowizna przekazana takim szkołom, jak:

 • szkoły artystyczne;

 • pięcioletnie technika;

 • trzyletnie szkoły branżowe I stopnia lub dwuletnie szkoły branżowe II stopnia;

 • szkoły policealne dla osób z wykształceniem średnim lub średnim branżowym, o maksymalnym okresie nauczania wynoszącym 2,5 roku;

 • publiczne placówki lub centra określone jako placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Darowiznę na rzecz szkoły można odliczyć od dochodu w określonych sytuacjach, między innymi wtedy, gdy dotyczy ona celów edukacji zawodowej, a placówka, której darowizna została przyznana, ma status publicznej.

Darowizny na rzecz szkoły nie będzie można zatem odliczyć od dochodu w sytuacji, gdy zostanie ona przekazana standardowej szkole podstawowej czy liceum ogólnokształcącemu. Szkoła może jednak pełnić kilka funkcji naraz – na przykład może posiadać jednocześnie status liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Warto także zauważyć, że ulga podatkowa w przypadku darowizny na rzecz szkoły przysługuje jedynie w sytuacji, gdy z darowizny korzysta szkoła publiczna, a nie prywatna.

Ponadto darowizna na rzecz szkoły podlega odliczeniu maksymalnie w wysokości 6% dochodu. Pod uwagę brana jest sumaryczna wysokość darowizn na cele charytatywne, kształcenia zawodowego, pożytku publicznego, krwiodawstwa i kultu religijnego.

Darowizna na rzecz szkoły – kiedy nie przysługuje ulga podatkowa?

Podatnik nie jest uprawniony do skorzystania z ulgi, jeżeli złożył darowiznę na rzecz rady lub komitetu rodzicielskiego, nie jest to bowiem równoznaczne z celami kształcenia zawodowego, których darowizna na rzecz szkoły musi dotyczyć, aby można ją było odliczyć w PIT.

Dodatkowo, bez względu na jej cel, nie można odliczyć od dochodu darowizny pieniężnej – darowizna powinna zostać przekazana w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które:

 • są kompletne i zdatne do użytku,

 • mają maksymalnie 12 lat.

Koszty uzyskania przychodów w kontekście darowizny na rzecz szkoły

Mimo że generalnie darowizna na cele edukacji zawodowej powinna dotyczyć majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, istnieją bardziej szczegółowe zasady regulujące warunki przekazywania sprzętu i korzystania z ulgi podatkowej.

Jeżeli podatnik nabywa składniki majątku, a następnie przekazuje je w formie darowizny, nie może uznać tych składników za koszt podatkowy. Ta zasada dotyczy jednak tych elementów majątku, które stanowią towary handlowe lub materiały. Przedsiębiorca przekazujący tego rodzaju darowiznę jest zobowiązany wyksięgować zakup zawartych w niej składników majątku z kosztów.

Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy podatnik przekazuje wyposażenie. Darowanie wyposażenia nie usuwa jego zakupu z kosztów, pod warunkiem że przedsiębiorca przedstawi dowody na to, że przed darowizną korzystano z niego w działalności w związku z uzyskaniem, zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów.

Z kolei w przypadku środków trwałych w koszty wpisuje się odpisy amortyzacyjne – darowizna wpływa jedynie na zakończenie amortyzacji. Oznacza to, że od momentu wykonania darowizny nie korzysta się w firmie z danego środka trwałego, a więc wygasa prawo do kontynuacji jego amortyzacji.

Wartość darowizny odlicza się zatem od dochodu w sytuacji, gdy został spełniony któryś z poniższych warunków:

 • nie zaliczono darowizny do kosztów uzyskania przychodów;

 • nie odliczono darowizny od dochodów obciążonych podatkiem liniowym;

 • nie odliczono darowizny od przychodu, opierając się na ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym;

 • nie zwrócono darowizny podatnikowi w dowolnej z form.

Wobec tego można przekazać w darowiźnie jedynie składniki majątku stanowiące środki trwałe. W innym wypadku ulga nie obejmie podatnika, chyba że uprzednio wykreśli on koszt rozliczony w działalności gospodarczej.

Jednakże przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą przekazywać w formie darowizny towary i materiały, a także wyposażenie i środki trwałe. Żadnych z wymienionych nie wlicza się do kosztów, a podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów