0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Doręczenie przesyłek sądowych przez komornika – z jakimi wiąże się kosztami?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2019 r. wprowadziła obowiązek angażowania komorników sądowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe doręczenie pisma pozwanemu za pomocą operatora pocztowego. Kiedy występuje doręczenie przesyłek sądowych przez komornika? Jakie są to pisma? W jaki sposób złożyć wniosek do komornika? Jakie są to koszty? Na te pytania odpowiedź znajduje się w dalszej części artykułu.

Doręczenie przesyłek sądowych przez komornika pozwanemu - kiedy występuje?

7 listopada 2019 r. do Kodeksu postępowania cywilnego dodano przepis art. 1391. Zgodnie z nim, jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia o przesyłce w placówce pocztowej, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w przepisach, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Oznacza to, że powód, który składa do sądu pozew lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej albo wniosek w trybie nieprocesowym, składa do sądu również odpis, czyli dodatkowy egzemplarz dla pozwanego.

Sąd, który przyjmuje takie pierwsze pismo w sprawie, weryfikuje, czy są w nim zawarte wszystkie elementy obligatoryjne:

 • PESEL lub NIP powoda,

 • określenie stron i wartości przedmiotu sporu,

 • oznaczenie pisma,

 • uzasadnienie,

 • podpis,

 • załączniki.

Jeśli nie ma żadnych braków, wówczas sąd zarządza przesłanie pozwanemu lub uczestnikowi odpisu pozwu lub wniosku oraz wyznacza odpowiedni, nie krótszy niż 2 tygodnie, termin na złożenie odpowiedzi na pozew lub wniosek.

 Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego – Pocztę Polską, osoby zatrudnione w sądzie lub sądową służbę doręczeniową. Może również dokonywać doręczeń za pośrednictwem komornika w sposób określony w ustawie o komornikach sądowych.

dni ustawowo uznane za wolne od pracy oraz w porze nocnej doręczać można tylko w wyjątkowych wypadkach za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu. Co do zasady doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jeżeli adresat nie będzie obecny w mieszkaniu, można doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. Warunkiem jest jednak, że ta osoba nie może być przeciwnikiem adresata w sprawie, a także aby podjęła się oddania pisma.

Jeżeli jednak osoba jest nieobecna, a nie ma żadnego dorosłego domownika, administratora, sołtysa lub nikt nie podejmie się doręczenia pisma, wówczas taki list pozostawia się w placówce pocztowej, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia.

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu czynność zawiadomienia należy powtórzyć – pozostawić informację o możliwości odebrania w terminie 7 dni w określonej placówce sądowej.

Dopiero gdy po ponownym upływie 7 dni pismo nie zostanie odebrane, wtedy przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Przykład 1.

Maria Miś złożyła pozew o zapłatę przeciwko Mariuszowi Śmiałemu. Miało to miejsce 3 sierpnia 2020 r. Sąd przesłał pozew pozwanemu 7 sierpnia 2020 r. drogą korespondencyjną, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pierwsza próba doręczenia nastąpiła 12 sierpnia 2020 r. Adresata nie było w domu, pozostawiono informację o złożeniu korespondencji w placówce pocztowej do 20 sierpnia 2020 r. W tym dniu złożono zawiadomienie powtórne, informując o możliwości odebrania przesyłki do 27 sierpnia 2020 r. Mariusz Śmiały nie odebrał przesyłki w terminie, zatem po 27 sierpnia 2020 r. została ona zwrócona do sądu, a ten wysłał odpis pozwu Marii Miś, zobowiązując ją do doręczenia odpisu pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania przez sąd składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeśli w terminie 2 miesięcy nie uda się doręczyć przesyłki lub ustalić adresu, pod którym przebywa pozwany, sąd będzie mógł zawiesić postępowanie, a następnie, jeśli nie zajdą okoliczności do wznowienia go, umorzyć sprawę.

Jakie pisma doręcza komornik?

Komornik doręcza:

 • pozwy,

 • wnioski o zawezwanie do próby ugodowej,

 • wnioski w postępowaniu nieprocesowym,

 • skargi o wznowienie postępowania,

 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Jak wybrać komornika?

Komornikiem właściwym do doręczenia odpisu pisma pozwanemu jest ten, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia.

Rewir to obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Jeśli pozwany mieszka w Chełmie, właściwy będzie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, a jeśli w Warszawie – wówczas należy sprawdzać, jaki sąd rejonowy jest właściwy dla danej dzielnicy i w ten sposób wybrać komornika.

Komornik nie może odmówić wykonania doręczenia, jeżeli jest właściwy do jego podjęcia i zostało ono zlecone przez sąd, prokuratora albo osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek do komornika?

Po wyborze właściwego komornika należy złożyć do niego wniosek o osobiste i bezpośrednie doręczenie przez komornika sądowego pozwanemu:

 1. pozwu o zapłatę / wniosku o zawezwanie do próby ugodowej / wniosku w trybie nieprocesowym;

 2. pisma przewodniego sądu z pouczeniem dot. odpowiedzi na pozew.

Należy poinformować komornika o umocowaniu do skierowania do niego tego wniosku, poprzez dołączenie pisma z sądu, w którym powód został zobowiązany do doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, wskazać sygnaturę akt sprawy, datę doręczenia pisma z sądu, tak, by komornik wiedział, w jakim terminie musi doręczyć pismo.

W załączeniu, obligatoryjnie, należy przedłożyć:

 • pismo z sądu,

 • odpis pozwu wraz z pouczeniem.

Komornik ma termin 14 dni na doręczenie pisma.

We wniosku można także żądać tego, by komornik, w przypadku gdy pozwany nie będzie przebywał pod znanym adresem, podjął się ustalenia aktualnego adresu adresata.

Koszty komornika

Kwestia kosztów, jakie należy ponieść w związku ze zleceniem komornikowi bezpośredniego i osobistego doręczenia odpisu pisma dla przeciwnika procesowego, została uregulowana w ustawie o kosztach komorniczych.

Zgodnie z art. 41 ustawy o kosztach komorniczych opłata od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w ustawie o komornikach sądowych jest stała i wynosi 60 zł. Pobiera się ją za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

Jeśli zatem pozew skierowany jest przeciwko 4 osobom, ale wszystkie mieszkają w jednym mieszkaniu, to opłata wynosi 60 zł.

Jeśli natomiast byłby skierowany przeciwko 4 osobom, które mieszkają w różnych miejscach, ale w jednym rewirze, a wniosek skierowano do jednego komornika, wówczas opłata wyniesie 240 zł (60 × 4).

Opłata od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata również jest stała i wynosi 40 złotych.

Należy pamiętać, że komornikowi przysługuje także zryczałtowany koszt dojazdu do adresata, w wysokości 20 zł, w sytuacji gdy mieszka on lub ma siedzibę w odległości co najmniej 10 km od kancelarii komornika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów