0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi Rozwojowe 4.0 – dotacje dla firm szkoleniowo-doradczych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na początku roku rozstrzygnęła konkurs pt. Usługi rozwojowe 4.0. W jego ramach wybrała 3 instytucje, które na terenie całej Polski będą udzielały wsparcia podmiotom posiadającym wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dotacje dla firm szkoleniowo-doradczych będzie można przeznaczyć przede wszystkim na zakup licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii (również w formie zdalnej). 

Gdzie zgłosić się po dotacje dla firm szkoleniowo-doradczych? 

W konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięły udział 32 podmioty. Umowę na realizację projektu podpisano z:

 1. Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR sp. z o.o., które będzie realizowało projekt pn. Usługi rozwojowe 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w procesie tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii; projekt o wartości 12,5 mln zł (rekrutacja do projektu za pośrednictwem strony internetowej https://www.uslugirozwojowe40.pl/);
 2. Krajową Izbą Gospodarczą, projekt o wartości 12,4 mln zł pn. Inwestycje w usługi rozwojowe;
 3. Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, projekt o wartości 12,4 mln zł pn. Nowa perspektywa dla BUR.

Zasady udziału w każdym z 3 projektów są do siebie bardzo zbliżone, ale mogą różnić się drobnymi szczegółami. W dalszej części opracowania przedstawiamy informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w pierwszym z wymienionych projektów.

Co jest przedmiotem wsparcia? 

Firmy szkoleniowo-doradcze, które posiadają wpis do Bazy Usług Rozwojowych, mogą ubiegać się o środki na zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii. Ponadto przedmiotem wsparcia może być szkolenie lub doradztwo, które jest bezpośrednio związane z użytkowaniem licencji. 

Podmiot udzielający wsparcia określił minimalne wymogi, które musi spełniać licencja. Wnioskodawca może zakupić jedną lub wiele licencji, na podstawie których wykonano co najmniej 5 komercyjnych usług, w których wzięło udział łącznie 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed zgłoszeniem do projektu. 

W jaki sposób potwierdzane jest spełnienie powyższych wymogów? Dostawca wsparcia (licencji) musi przedstawić stosowne referencje lub dokumenty księgowe. Warto również wyraźnie zaznaczyć, że zakupu licencji należy dokonać po podpisaniu umowy wsparcia i może być ona finansowana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

W jaki sposób przystąpić do projektu?

Sposób rekrutacji, która jest dwuetapowa, szczegółowo określa regulamin. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia zawierający opis pomysłu na zakup licencji lub licencji wraz z usługą szkoleniową oraz protokół wyboru dostawcy. Oczywiście powstanie protokołu jest efektem przeprowadzonego wcześniej rozeznania rynku, w którego ramach skierowano zapytanie do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub skorzystano z minimum 3 cenników zamieszczonych na stronach internetowych. W ciągu 21 dni roboczych podmiot udzielający wsparcia oraz niezależny ekspert zweryfikują złożone dokumenty. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do wsparcia w drugim etapie rekrutacji, przedsiębiorca zostanie poproszony o przesłanie oświadczeń: dotyczących pomocy de minimis, braku podwójnego finansowania, braku powiązań z podmiotem udzielającym wsparcia, partnerami oraz dostawcą licencji oraz przystąpieniu tylko do jednego projektu pn. Usługi rozwojowe 4.0. Od negatywnej oceny nie przysługuje odwołanie. Istnieje jednak możliwość poprawienia wniosku i ponownego aplikowania. Próbować można aż do wyczerpania alokacji. Cały proces aplikacji przebiega elektronicznie, więc podmioty z całej Polski mają równe szanse. 

Jakie są warunki zakupu licencji?

Po podpisaniu umowy przedsiębiorca ma 3 miesiące, aby zakupić licencję lub licencję wraz ze szkoleniem, a cena musi być zgodna ze wskazaną we wniosku. Wsparcie ma charakter refundacji 80% kosztów licencji, dlatego też zakup musi być sfinansowany w całości ze środków własnych. W ramach projektu można zaplanować finansowanie licencji:

 • bezterminowej – dochodzi do refundacji 80% kosztów zakupu licencji (kwota nie może przekroczyć maksymalnej kwoty refundacji zaplanowanej dla jednego podmiotu);
 • terminowej – okres, w którym licencja będzie finansowana w ramach projektu, nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Dokumentem potwierdzającym zakup zawsze jest dokument księgowy (np. faktura, rachunek). Przedsiębiorca musi pamiętać, że niezwłocznie po zakupie licencji (w ciągu jednego dnia roboczego) poprzez system informatyczny należy przesłać do podmiotu udzielającego wsparcia dowód zakupu licencji zawierający dane dostawcy wraz z potwierdzeniem płatności (potwierdzeniem przelewu). W ramach projektu określono, że:

 • maksymalna wartość brutto zakupionej licencji wynosi 62 955,73 zł;
 • maksymalna wartość dofinansowania (refundacji) – 50 354,58 zł (80%);
 • maksymalna wartość wkładu własnego – 12 591,15 zł (20%). 

Wprowadzenie nowej usługi musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakupu licencji lub zakończenia szkolenia. Z opisu usługi musi jasno wynikać, że została ona stworzona na podstawie zakupionej licencji (niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza zwrot całości dofinansowania). Nowa usługa w BUR może być świadczona albo komercyjnie albo z dofinansowaniem. Warto również wspomnieć, że instytucje nadzorujące realizację projektu Usługi rozwojowe 4.0 mogą kontrolować realizację nowej usługi oraz domagać się informacji i wyjaśnień związanych z korzystaniem z licencji. Czynności te mogą być przeprowadzane przez okres aż 10 lat, licząc od dnia przyznania wsparcia.

Kto może skorzystać ze szkolenia? 

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów zarejestrowanych w BUR w zakresie zakupu licencji, które pozwolą stworzyć nowe usługi rozwojowe. Elementem uzupełniającym projekty może być natomiast sfinansowanie kosztu usługi szkoleniowej lub doradztwa dla pracowników w celu przygotowania ich do korzystania z licencji. Szkolenie musi mieć charakter instruktażowy, czyli wskazać sposób obsługi licencji. Podczas oceny wniosku podmiot udzielający wsparcia zweryfikuje, czy szkolenie jest niezbędne w zakresie przewidzianej do zakupu licencji. Zarówno w szkoleniu, jak i doradztwie będzie mógł wziąć udział jedynie:

 • pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielczej umowy o pracę;
 • pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej;
 • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy zlecenia albo umowy o dzieło (wyłącznie wtedy, gdy umowę taką zawarto z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy);
 • właściciel pełniący funkcje kierownicze;
 • wspólnik lub partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że jest zobowiązany poinformować Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o planowanym terminie i miejscu realizacji szkolenia minimum na 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. Należy mieć również na uwadze, że osoba, która ostatecznie weźmie udział w szkoleniu/doradztwie, musi być zatrudniona aż do 4 tygodni od zakończenia szkolenia. 

Kto jest wykluczony z udziału w projekcie Usługi rozwojowe 4.0?

Regulamin jednoznacznie wyklucza z udziału w projekcie:

 • podmioty, które otrzymały wsparcie na zakup licencji u innego beneficjenta wybranego w ramach tego samego naboru;
 • podmioty, które otrzymały wsparcie na zakup licencji z innych źródeł publicznych;
 • podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające działania wojenne Federacji Rosyjskiej;
 • dostawców licencji lub wykonawców usług szkoleniowych,

Przedsiębiorca nie ma również możliwości zakupu licencji lub usługi szkoleniowej od podmiotu, z którym jest bezpośrednio powiązany kapitałowo lub osobowo.

Przez najbliższe 2 lata przedsiębiorcy oferujący szkolenia i doradztwo za pośrednictwem BUR będą mogli ubiegać się o środki na zakup licencji, które umożliwią stworzenie, rozwój sprzedaż nowych usług rozwojowych. Proces aplikowania odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 3 podmiotów, które realizują projekt pn. Usługi rozwojowe 4.0 na terenie całego kraju. Maksymalna wartość dofinansowania oscyluje w granicach 50 000 zł, a przedsiębiorca musi wykazać się 20-procentowym wkładem własnym. Zakup licencji powinien być przemyślany, odpowiadać na faktyczne potrzeby oraz poszerzyć ofertę Bazy Usług Rozwojowych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów