0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta podatkowa a właściwość urzędu skarbowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustalenie odpowiedniego organu podatkowego jest kluczowe dla kwestii opłacania podatku oraz składania deklaracji podatkowych. Dlatego też każdy z podatników musi mieć na uwadze odpowiednie regulacje dotyczące właściwości urzędu skarbowego. Okazuje się, że w przypadku karty podatkowej obowiązują szczególne regulacje. Karta podatkowa a właściwość urzędu skarbowego - temat, który omawiamy w poniższym artykule.

Właściwość organów podatkowych

Zasada ogólna stanowi, że organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 15 Ordynacji podatkowej).

Właściwość organów podatkowych dzieli się na właściwość rzeczową oraz miejscową. Przy czym, jak stanowi art. 17 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Elementarnym kryterium ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowej jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika. Ustawy podatkowe mogą jednak określać właściwość w inny sposób.

Karta podatkowa a właściwość urzędu skarbowego

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać jako jedną z form opodatkowania kartę podatkową.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jednym z warunków umożliwiających zastosowanie tej formy jest złożenie wniosku PIT-16 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli rozpoczyna on działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. 

Wniosek PIT-16 podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. 

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. 

Jak zatem widać z przedstawionych regulacji, kwestia ustalenia właściwego naczelnika US w przypadku chęci skorzystania z karty podatkowej jest bardzo istotna. 

W tym zakresie sięgnąć należy do treści art. 29 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, który podaje, że właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

W świetle powyższego możemy zatem wyprowadzić następujące zasady ustalania właściwości miejscowej przy karcie podatkowej:

  1. Właściwym organem jest naczelnik US ze względu na miejsce położenia zorganizowanego zakładu.
  2. Gdy podatnik nie ma lub nie podaje miejsca położenia zorganizowanego zakładu, to właściwy jest naczelnik US ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Podkreślenia zatem wymaga, że w pierwszej kolejności należy ustalić miejsce prowadzenia działalności poprzez zorganizowany zakład, dopiero w drugiej kolejności bierzemy pod uwagę miejsce zamieszkania podatnika.

Trzeba też zaznaczyć, że ustawa nie wyjaśnia, w jaki sposób należy interpretować pojęcie zorganizowanego zakładu. Przyjąć jednak należy, że będzie to lokal/miejsce, w którym faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przykład 1.

Osoba fizyczna mieszkająca w Gdańsku prowadzi usługi noclegowe w Kołobrzegu. Jeżeli chce wybrać opodatkowanie w formy karty podatkowej, to wniosek PIT-16 powinna złożyć do naczelnika US w Kołobrzegu.

Przykład 2.

Osoba fizyczna mieszkająca w Gdańsku prowadzi obwoźne wesołe miasteczko dla dzieci. W takim przypadku nie ma jednego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym w przypadku chęci wyboru opodatkowania w postaci karty podatkowej wniosek PIT-16 należy złożyć do naczelnika US w Gdańsku.

Inaczej niż w przypadku innych form opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku karty podatkowej właściwość naczelnika US ustala się ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Właściwość miejscowa w przypadku prowadzenia działalności w kilku zakładach

Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, w której podatnik prowadzi działalność gospodarczą w kilku różnych miejscach. Ten przypadek jest regulowany przez art. 29 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku, który to wskazuje, że jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Powyższy przepis wskazuje zatem na kolejną przesłankę ustalenia właściwości miejscowej naczelnika US, jaką jest siedziba podatnika. Ma ona znaczenie w przypadku, gdy prowadzi on działalność w różnych miejscach. Zwróćmy zatem uwagę, że nie bierzemy pod uwagę miejsca zamieszkania, lecz wskazaną przez niego siedzibę.

Przykład 3.

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Gdańsku prowadzi usługi hydrauliczne w tym mieście, Elblągu oraz Władysławowie. Podatnik wskazał, że siedzibą jego działalności jest Władysławowo, gdyż tam ma biuro i magazyn. W rezultacie wniosek PIT-16 należy złożyć do naczelnika US we Władysławowie.

Podkreślenia wymaga, że miejsce zamieszkania jest pojęciem odrębnym od siedziby działalności. Miejsca te mogą się oczywiście pokrywać, aczkolwiek nie jest wykluczone, że podatnik ma inne miejsce zamieszkania i inne miejsce siedziby działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w różnych miejscach i nie można ustalić jednego zorganizowanego zakładu, to właściwym naczelnikiem US w zakresie karty podatkowej jest organ miejsca siedziby wskazanej przez podatnika. 

Z przedstawionej analizy wynika, że regulacje dotyczące właściwości miejscowej przy karcie podatkowej mają charakter szczególny. W tym bowiem przypadku podatnik musi brać pod uwagę zarówno swoje miejsce zamieszkania, miejsce położenia zorganizowanego zakładu, jak i ewentualnie siedzibę działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów