0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz PIT-16Z wraz z wnioskiem CEIDG

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklarację PIT-16Z można już dołączyć do wniosku CEIDG – będzie to ułatwieniem dla osób rozliczających się kartą podatkową, które zgłaszają likwidację działalności gospodarczej lub zmiany zawarte we wniosku PIT-16.

Karta podatkowa – zasady rozliczeń i formularze

Deklaracje PIT-16 i PIT-16Z odnosi się wyłącznie do podatników stosujących (zgłaszających) jako formę opodatkowania kartę podatkową. Opodatkowanie w formie karty podatkowej to preferencja przysługująca niewielkiej grupie przedsiębiorców prowadzących wyszczególnione w przepisach rodzaje działalności gospodarczej, takie jak np.:

  • sprzedaż posiłków domowych;
  • udzielanie lekcji na godziny;
  • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi;
  • usługi weterynaryjne i medyczne.

Dla wszystkich rodzajów działalności przyporządkowane są konkretne stawki podatku, ogłaszane na każdy rok podatkowy i określone kwotowo przez ministra finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej.

Stosując kartę podatkową, nie wolno korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych. Działalność musi być prowadzona wyłącznie na terenie Polski, małżonek nie może posiadać analogicznej działalności, a sam przedsiębiorca nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej ani wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Wniosek o kartę podatkową należy złożyć na formularzu PIT-16 i dostarczyć do urzędu skarbowego lub dołączyć do wniosku CEIDG-1 przy rejestracji działalności gospodarczej.

Deklaracja PIT-16Z – czego dotyczy?

Deklaracja PIT-16Z to informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

Przedsiębiorca stosujący kartę podatkową jako formę opodatkowania powinien zgłosić do urzędu skarbowego następujące zmiany:

  • skutkujące utratą prawa do warunków rozliczenia w ramach karty podatkowej;
  • wpływające na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnik ma także obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku dochodowego opłacanego na zasadzie karty podatkowej oraz decyzję o likwidacji firmy należy zgłosić, używając deklaracji PIT-16Z lub w formie elektronicznej poprzez formularz online, który został zamieszczony na Portalu Podatkowym.

Utrata prawa do zastosowania karty podatkowej jako formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej może nastąpić np. w wyniku:
rejestracji innej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;

  • rejestracji działalności gospodarczej przez małżonka w tym samym zakresie co podatnik rozliczający się w ramach karty podatkowej;
  • przekroczenia limitu stanu zatrudnienia.

Do czynników wpływających na wysokość podatku do zapłaty przez przedsiębiorców stosujących jako formę opodatkowania kartę podatkową należą m.in.:

  • liczba zatrudnionych osób;
  • miejsce prowadzenia działalności.

Formularz PIT-16Z należy złożyć w ciągu siedmiu dni od momentu wystąpienia okoliczności powodujących zmiany.

Formularz PIT-16Z wraz z wnioskiem CEIDG – zmiany

Na podstawie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (zmiana przeprowadzona w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo) podatnicy mogą dołączyć deklarację PIT-16Z do wniosku CEIDG-1 składanego przy aktualizacji danych wpływających na zmianę wysokości podatku dochodowego lub likwidacji działalności.

Wcześniej osoba rozliczająca się na zasadzie karty podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej, w której zaszły zmiany istotne z punktu widzenia wysokości podatku dochodowego, bądź która zdecydowała się na zakończenie prowadzenia działalności, musiała złożyć wniosek CEIDG-1 i deklarację PIT-16Z odrębnie.

Celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie formalności i ułatwienie procesu zgłaszania zmian we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Pani Regina prowadzi zakład fryzjerski w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i rozlicza się na zasadzie karty podatkowej. Wraz z końcem 2020 roku zdecydowała się zlikwidować firmę i zatrudnić się w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę. Jakie deklaracje powinna złożyć pani Regina, aby zlikwidować działalność gospodarczą? 

Likwidując jednoosobową działalność gospodarczą, pani Regina ma obowiązek wypełnić i przekazać do urzędu miasta lub gminy wniosek CEIDG-1. Dzięki wprowadzonym zmianom ograniczającym formalności przedsiębiorców, pani Regina do wniosku CEIDG-1 może dołączyć deklarację PIT-16Z – nie ma już potrzeby składania jej oddzielnie.

Podsumowanie

Możliwość dołączenia deklaracji PIT-16Z – informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności do wniosku CEIDG – to dobra wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Zmiany ograniczające liczbę formalności są dla podatników pozytywne. Im mniej dokumentów są zobowiązani sporządzić i złożyć w odpowiednich instytucjach, tym więcej czasu zostaje im na prowadzenie biznesu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów