0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedawnienie długu w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wierzytelność stanowi uprawnienie do żądania świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika. Może polegać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu. Wierzyciel ma prawo zwrócić się do organów państwowych o zastosowanie przymusu państwowego - w sytuacji gdy dany podmiot nie spełni świadczenia. A kiedy następuje przedawnienie długu?

Przedawnienie roszczeń w prawie

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe.

W tym zakresie również występują pewne wyjątki - mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne.

Ważne!

Pojęcie wierzyciela nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Określa on jedynie wierzyciela jako osobę powiązaną stosunkiem zobowiązaniowym z dłużnikiem, od którego ma prawo żądać określonego świadczenia - długu (art. 353 KC).

Przedawnienie długu - terminy

Co do zasady roszczenia przedawniają się wraz z upływem 6 lat od dnia ich wymagalności, czyli momentu, gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia danego świadczenia. Ustawa może jednak wprowadzić pewne wyjątki co do terminu przedawnienia. Otóż roszczenia powtarzalne czy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają po okresie 3 lat. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Ważne!

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności

Bieg przedawnienia długu może zostać przerwany:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

Wówczas bieg terminu przedawniania wierzytelności liczy się od nowa.

Oprócz tego bieg przedawnienia długu może ulec zawieszeniu, co w konsekwencji wywołuje odmienne skutki - bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a jeśli już się rozpoczął, nie wlicza się do tego okresu. Bieg przedawnienia roszczeń nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
  • co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
  • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa,
  • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Przedawnienie roszczeń - jakie skutki?

Należy zauważyć, że przedawnione roszczenia nie przestają istnieć, a jedynie nie muszą być obowiązkowo realizowane. W tej sytuacji sąd oddali powództwo wierzyciela, jeżeli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Wierzyciel nie może zatem domagać się zwrotu przedawnionego świadczenia, które funkcjonuje w obrocie prawnym jako nienależne. Podatnik nie będzie mógł również zakwalifikować przedawnionych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów