0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem prywatny przez pośrednika a może własna działalność?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest osiąganie przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i z najmu prywatnego. Wyjaśniamy, czy najem prywatny przez pośrednika jest możliwy, czy przychody powinny zostać jednak obligatoryjnie zakwalifikowane do źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej.

Najem prywatny i działalność gospodarcza jako odrębne źródła przychodów

Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz tych, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W ustawie tej wyraźnie rozróżnione zostały źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najem może być zatem traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza albo jako odrębne źródło przychodów, czyli tzw. najem prywatny.

Kiedy przychody z najmu powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej?

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Na mocy art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się natomiast czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich rezultat oraz wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że aby dane przychody zostały zaliczone do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, muszą być łącznie spełnione trzy podstawowe warunki:

 • zaistniały przesłanki pozytywne, o których mowa w art. 5a pkt 6 powoływanej ustawy, pozwalające na stwierdzenie, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą;
 • nie wystąpiły przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy;
 • wykluczono, że uzyskane przychody są zaliczane do jednego z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychody z najmu powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli najem ten faktycznie spełnia obiektywne przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jego przedmiotem są składniki majątku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Najem prywatny przez pośrednika czy działalność gospodarcza?

W celu właściwego zakwalifikowania przychodów z najmu do określonego źródła przychodów w postaci tzw. najmu prywatnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej należy odwołać się do uchwały 7 sędziów NSA z 24 maja 2021 roku, sygn. akt II FPS 1/21, która ma ogólną moc wiążącą. Stwierdzono w niej jednoznacznie, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów z najmu (wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Uchwała NSA wskazuje, że o sposobie opodatkowania dochodów z najmu decyduje fakt wprowadzenia (lub braku wprowadzenia) nieruchomości do składników majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Tym samym potwierdzono, że o sposobie opodatkowania decyduje sam podatnik. To zatem podatnik postanawia, czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.

Oznacza to, że także w przypadku najmu mieszkania z wykorzystaniem pośrednika możliwe jest rozliczenie w ramach źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym zastosowanie najmu prywatnego. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 21 lutego 2023 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0115-KDIT1.4011.38.2023.1.AS.

Przykład 1.

Pan Adrian jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jako właściciel mieszkania planuje zawrzeć umowę z pośrednikiem, który zajmie się formalnościami związanymi z najmem mieszkania. Czy przychody osiągane z najmu przez pośrednika mogą być rozliczane jako najem prywatny? Czy podlegają opodatkowaniu ryczałtem, a jeżeli tak, to według jakiej stawki?

Nie ma przeciwwskazań, aby pan Adrian rozliczał najem prywatny w przypadku, gdy korzysta z usług pośrednika. Przychody z najmu prywatnego przez pośrednika podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy, tj. 8,5% do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę według stawki 12,5%.

Najem prywatny przez pośrednika – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna o sygn. 0115-KDIT1.4011.38.2023.1.AS z 21 lutego 2023 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła określenia źródła przychodów z najmu przez pośrednika.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem mieszkania, które otrzymał w spadku po rodzicach, położonego około 150 km od jego miejsca zamieszkania. Mieszkanie nie stanowi składnika majątku związanego z jakąkolwiek działalnością gospodarczą. Wnioskodawca planuje zawrzeć na rok umowę najmu z pośrednikiem (wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem), który na zasadzie podnajmu będzie się zajmował świadczeniem usług najmu krótkoterminowego. Kwota najmu uzależniona będzie od stawek, które otrzyma ze swojej działalności pośrednik. Podejmując czynności związane z najmem, Wnioskodawca będzie działał we własnym imieniu w przedmiocie umowy z pośrednikiem-operatorem. Pośrednik w imieniu Wnioskodawcy będzie dokonywał podnajmu osobom trzecim (głównie w miesiącach letnich, z przerwami na przyjazdy osobiste Wnioskodawcy w ustalonych przez niego terminach). Pośrednik będzie dbał o sprzątanie lokalu, utrzymywanie go pod względem technicznym i przekazywanie kluczy podnajemcom.

Poza podpisaniem umowy z podmiotem zarządzającym nieruchomościami Wnioskodawca nie będzie podejmował żadnych czynności mających na celu pozyskanie najemców. Wnioskodawca ma zamiar udokumentować najem zawarciem stosownej umowy w formie pisemnej z najemcą (przedsiębiorcą-pośrednikiem). Otrzymywane wpłaty będą dokumentowane potwierdzeniami przelewów lub w przypadku wpłat gotówkowych podpisywanymi przez obie strony potwierdzeniami wpłat w formie pisemnej. Wszystkie media (prąd, gaz, czynsz) będą opłacane przez Wnioskodawcę. Ewentualna zawarta umowa dotyczyć będzie formy najmu zwykłego (nie okazjonalnego).

Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychody uzyskane z umowy najmu z pośrednikiem-operatorem można zaliczyć do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w uzasadnieniu interpretacji przytoczył uchwałę NSA z 24 maja 2021 roku, II FPS 1/21, w której stwierdzono, że to podatnik decyduje o tym czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zasadą jest kwalifikowanie przychodów do źródła, jakim jest najem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik, przyporządkuje składniki majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą”, wówczas przychody są kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej.

Ostatecznie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu zawarcia umów najmu mogą zostać zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawo do odliczenia podatku VAT z najmu prywatnego

Na gruncie podatku VAT nie występuje zróżnicowanie ze względu na rozliczenie najmu prywatnego na potrzeby podatku dochodowego. Oznacza to, że najemca rozliczający przychody z najmu prywatnego opodatkowane podatkiem od towarów i usług dokonuje rejestracji jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli zatem wynajmowane mieszkanie jest wykorzystywane do najmu prywatnego opodatkowanego podatkiem VAT, to najemca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach ogólnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów