0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć food truck - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie na ulicach miast mamy do czynienia z prawdziwą inwazję food trucków. Mobilna gastronomia stała się bardzo popularną formą prowadzenia działalności gastronomicznej. Nic dziwnego – oferuje ona dostęp do szerszej grupy klientów, a jednocześnie pozwala uniknąć kosztów utrzymania lokalu. Nie oznacza to jednak, że zwalnia z obowiązków, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gastronomicznej. Czym jest i jak założyć food truck? Wyjaśniamy poniżej.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi gastronomiczne?

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych jest wolne, nie podlega szczególnym ograniczeniom, w związku z czym działalność gastronomiczną może prowadzić każda osoba, niezależnie od jej wykształcenia, bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru czy pozwolenia.

W jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych

Działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych można prowadzić w dowolnej formie, czyli jako:
● jednoosobowa działalność gospodarcza,
● spółka cywilna,
● spółka jawna,
● spółka komandytowa,
● spółka komandytowo-akcyjna,
● spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
● spółka akcyjna.

Z uwagi na specyfikę spółki partnerskiej, która nie może zostać utworzona w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej obok wykonywania wolnego zawodu, tego rodzaju działalności gospodarczej nie można prowadzić w formie spółki partnerskiej.

Jaki wybrać numer PKD prowadząc działalność food truck? 

Działalności gastronomicznej dotyczy dział 56 PKD – Działalność usługowa związana z wyżywieniem. W dziale tym wydzielono poszczególne podklasy odpowiadające różnym formom działalności gastronomicznej, np.:
„56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne: foodtruck
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne:

 • restauracja
 • kawiarnia
 • restauracja typu fast food,
 • bar mleczny,
 • bar szybkiej obsługi,
 • lodziarnia,
 • pizzeria,

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”.

Jak założyć food truck?

Food trucki to samochody dostawcze pełniące funkcje mobilnych punktów gastronomicznych. Przed rozpoczęciem tego rodzaju działalności gastronomicznej food truck musi zostać zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid) jako zakład spożywczy oraz wpisany do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakie warunki sanitarne musi spełniać mobilny punkt gastronomiczny (food truck)?

Prowadzenie działalności gastronomicznej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów sanitarnych związanych z produkcją i przechowywaniem żywności. Jakie wymogi sanitarne stawiane są mobilnym punktom gastronomicznym?

Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazuje w swych wytycznych, że w szczególności i w miarę potrzeby, że działalność food truck powinna spełniać następujące wymagania:

 • muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
 • powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
 • należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi i sprzętu do pracy;
 • w przypadku, gdy częścią działalności przedsiębiorstwa spożywczego jest mycie środków spożywczych, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;
 • należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
 • należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
 • należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;
 • środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

W jaki sposób uzyskać zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozpatruje właściwy ze względu na siedzibę zakładu powiatowy inspektor sanitarny. Zgodnie z art. 64 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Następnie Sanepid przeprowadzi kontrolę zakładu gastronomicznego. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, to zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu zakładu oraz wpis do rejestru. Właściciel prowadzący działalność food truck otrzyma również zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej.

Jeżeli zakład gastronomiczny nie spełnia wymogów sanitarnych, urząd wyda decyzję odmowną. W ciągu 14 dni od jej otrzymania można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W przypadku nieznacznych nieprawidłowości istnieje możliwość wydania decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu na okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu odbędzie się kolejna kontrola. Jej skutki mogą być następujące:

 • zakład spełnia wymagania – wówczas nastąpi jego bezwarunkowe zatwierdzenie;
 • mimo usunięcia uchybień zakład nadal nie spełnia wymagań – wówczas urząd przedłuży zatwierdzenie o kolejne 3 miesiące. Należy pamiętać o tym, że zatwierdzenie warunkowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy;
 • w zakładzie są poważne nieprawidłowości – wówczas urząd odmówi zatwierdzenia zakładu.

Czy osoba obsługująca food truck musi posiadać książeczkę sanepidowską?

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia osoby pracujące, które w ramach powierzonych obowiązków mają styczność z żywnością, powinny uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Chodzi tu o potocznie zwaną książeczkę sanepidowską

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów