0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednoosobowa działalność gospodarcza a wpis do KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jeden z moich kontrahentów poprosił mnie o numer KRS. Niestety takim numerem nie dysponuję. Czy moja działalność podlega wpisowi do tego typu rejestru?

Michał, Mrągowo

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest prowadzona przez osobę fizyczną podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), nie  zaś do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

KRS jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, regulacje odnośnie Rejestru Przedsiębiorców mają zastosowanie do:

 • spółek jawnych;
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek partnerskich;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni;
 • spółdzielni europejskich;
 • przedsiębiorstw państwowych;
 • instytutów badawczych;
 • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi";
 • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystw reasekuracji wzajemnej;
 • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucji gospodarki budżetowej.

Warto zwrócić także na Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Należy wspomnieć o tym, że KRS oprócz Rejestru Przedsiębiorców obejmuje także Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów