0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta parkingowa nie tylko dla uprawnionych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby posiadające orzeczenie o całkowitym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie niektórych przepisów drogowych, zostały potraktowane ulgowo – udostępniona im została karta parkingowa, dzięki której mogą korzystać z przywilejów. Udostępnienie karty ma na celu wprowadzenie ułatwień w zakresie poruszania się osób dotkniętych niepełnosprawnością, szczególnie w miejscach ograniczonych i trudnodostępnych, w tym umożliwić parkowanie na tzw. kopertach. Czy z karty parkingowej mogą korzystać także podatnicy prowadzący działalność w zakresie opieki, lecznictwa lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Odpowiedź w artykule!

Czym jest karta parkingowa?

W ustawie prawo o ruchu drogowym karta parkingowa jest przedstawiana jako szczególny rodzaj dokumentu, wydawany osobom uprawnionym, upoważniający do szczególnego traktowania na drodze i w jej obrębie, w zakresie ogólno obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy: „Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy posiadacz karty parkingowej powinien umieścić ją w widocznym miejscu z przodu samochodu, najczęściej za przednią szybą, w sposób umożliwiający jej odczytanie przez osobę sprawdzającą.

Karty parkingowe są wydawane na podstawie złożonego wniosku przez państwowe jednostki terenowe, którymi są powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Decyzja o przyznaniu karty parkingowej jest wydawana na podstawie posiadanego:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Od 2016 r. karty parkingowe wydawane w Polsce są również respektowane w innych krajach Unii Europejskiej. Wybierając się za granicę, należy mieć jednak na uwadze, że przepisy drogowe danego kraju mogą się nieznacznie różnić od tych obowiązujących w Polsce, także w zakresie specjalnych uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Podatnicy składający wniosek o wydanie karty parkingowej, za jej wyrobienie zobowiązani są uiścić opłatę urzędową w wysokości 21 zł, płatną przelewem na konto urzędu lub w formie gotówkowej, bezpośrednio w kasie danej placówki terenowej.

Karta parkingowa - kto może otrzymać?

Zgodnie z art. 8 ust. 3a. ustawy Prawo o ruchu drogowym, karta parkingowa wydawana jest na podstawie złożonego wniosku, odpowiednio:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Zgodnie z powyższym placówka zajmująca się opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych także została uprawniona do posiadania karty parkingowej i korzystania z jej przywilejów. Wśród placówek spełniających warunki do otrzymania karty parkingowej są m.in.:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • ośrodki zajmujące się organizacją turnusów rehabilitacyjnych,

 • sanatoria i szpitale uzdrowiskowe,

 • hospicja,

 • kluby dziecięce i żłobki,

 • placówki oświatowo-wychowawcze,

 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

 • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli.

Karta parkingowa wydawana jest dla pojazdu będącego własnością danej placówki lub pojazdem użyczony na wyłączne jej potrzeby. Na jeden pojazd wydawana jest jedna karta.

Karta parkingowa - co należy zrobić, aby ją otrzymać?

Placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, spełniające wyżej wskazane warunki, także mogą otrzymać kartę parkingową. Aby otrzymać kartę, należy:

 1. przygotować odpowiednie dokumenty: dowód rejestracyjny samochodu, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty (21 zł);

 2. złożyć wniosek o wydanie karty do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce siedziby placówki, wraz z pozostałymi dokumentami. Wniosek może być złożony tylko przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki;

 3. w przypadku braków w dokumentacji zespół ds. orzekania wyśle list z prośbą o ich uzupełnienie (na odpowiedź jest 7 dni);

 4. w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku, w formie listownej przekazana zostanie decyzja. W przypadku odmowy wydania karty parkingowej nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji;

 5. w przypadku pozytywnej decyzji, można dokonać odbioru karty parkingowej. W celu odbioru należy posiadać ze sobą dowód osobisty albo paszport. Odbioru może dokonać osoba uprawniona, wskazana we wniosku;

 6. odebraną kartę należy umieścić w widocznym miejscu z przodu pojazdu – najczęściej za przednią szybą (tak by jej dane były możliwe do odczytania).

Karta parkingowa wydawana placówce jest ważna przez okres 3 lat, licząc od daty jej wydania.

Zgodnie z art. 8 ust. 5d ustawy prawo o ruchu drogowym, jeśli placówka posiadająca kartę parkingową zaprzestanie działalności, na której podstawie została ona przyznana, dokument podlega zwrotowi: „w przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał”.

Placówki będące posiadaczami karty parkingowej powinny jednocześnie pamiętać, że otrzymany dokument traci ważność nie tylko po upływie terminu ważności, lecz także w przypadku zgłoszenia utraty karty lub w razie likwidacji placówki, której tę kartę wydano.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów