0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja gruntów i budynków – czym jest i jakie informacje zawiera?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogólnodostępnym rejestrem, który zawiera dane liczbowe i opisowe o nieruchomościach wymagane przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej, jest ewidencja gruntów i budynków. Jakie szczegółowe informacje się w niej znajdują? Kto i gdzie może z niej skorzystać? Odpowiadamy w artykule!

Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków jest publicznym rejestrem referencyjnym prowadzonym w systemie internetowym przez starostów i prezydentów miast, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości. Kwestie związane z ewidencją regulują w szczególności dwa akty prawne – ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dane wynikające z ogólnodostępnej ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

Co zawiera ewidencja gruntów i budynków?

Pojęcie ewidencji gruntów i budynków opisane w art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazuje, że ewidencja gruntów i budynków (kataster) zawiera jednolite i systematycznie aktualizowane informacje dotyczące:

  • gruntów – a w szczególności ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

  • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

  • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Ponadto ewidencja gruntów i budynków zawiera również informacje dotyczące:

  • właścicieli nieruchomości,

  • miejsca stałego pobytu lub adres siedziby właścicieli nieruchomości,

  • wpisu do rejestru zabytków,

  • obszaru gruntu wyróżnionego w ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności informację, czy grunt jest objęty formą ochrony przyrody,

  • katastralnej wartości nieruchomości,

  • umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Ewidencja gruntów i budynków a wysokość stawki podatkowej

Zgodnie z § 44 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, prowadzona przez starostów miast ewidencja gruntów i budynków ma ogromne znaczenie w świetle polskiego prawa, ponieważ jest podstawą do ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto ewidencja gruntów i budynków stanowi również podstawę do oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, czemu służy wypis i wyrys ewidencyjny.

W rejestrze gromadzone są również szczegółowe informacje dotyczące gruntów. Jednakże, żaden z wymienionych wcześniej aktów prawnych nie wyjaśnia definicji gruntów, a jedynie wskazuje, że pojęcie to jest tożsame z nieruchomością.

Ewidencja gruntów i budynków a kataster nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków oraz kataster nieruchomości to pojęcia, które często są stosowane zamiennie. Należy jednak wiedzieć, że w Polsce nie został jeszcze wprowadzony kataster nieruchomości i do czasu jego założenia, funkcję ewidencyjną pełni wspomniana już ewidencja gruntów i budynków.

Zamysł wprowadzenia katastru nieruchomości spowodowany był rozwojem gospodarki rynkowej, a co za tym idzie – niewystarczającą ilością danych wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Z tego też powodu koniecznym okazało się opracowanie nowoczesnego i wielofunkcyjnego katastru nieruchomości, który obejmowałby wszystkie rodzaje nieruchomości – gruntowe, budowlane i lokalowe.

Kataster ma być rejestrem zawierającym informacje o powierzchni działek, domów i mieszkań oraz ich wartości. Ma on tworzyć podstawę do zakładania ksiąg wieczystych, a więc umożliwiać dokonanie wyceny na podstawie wartości katastralnej, a ponadto zawierać niezbędne dane pozwalające na identyfikację nieruchomości i ich geometryczne opisanie.

 

Podatek od nieruchomości – ujęcie w systemie wFirma.pl

Podatek od nieruchomości w systemie wFirma.pl należy zaksięgować w dniu wydanej przez właściwy organ podatkowy decyzji. Ujęcia dokonuje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.

Ewidencja gruntów i budynków w systemie wfirma.pl

Podsumowując, ewidencja gruntów i budynków jest głównym źródłem informacji o nieruchomościach. Ponadto stanowi podstawę do planowania gospodarczego oraz przestrzennego oraz do ustalania wysokości podatków i świadczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów