0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla grafika - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 111 ust. 1) przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W rozporządzeniu Ministra Finansów zostały jednak przewidziane zwolnienia, z których podatnicy mogą korzystać (pod warunkiem, że nie dokonują czynności, których zwolnienia te nie obowiązują). Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla grafika zawsze jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla grafika a zwolnienie podmiotowe

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju przewidziane zostały zwolnienia podmiotowe z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zgodnie z  § 3 ust. 1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.:

 • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

 • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

 • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

 • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

 • za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

 • za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – będzie wyższy niż 80%;

 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):

 • które na 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy albo

 • jeżeli ich jednostki organizacyjne na 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Ważne!

Więcej informacji na temat zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej znajduje się w artykule: Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu.

Kasa fiskalna dla grafika - zwolnienie przedmiotowe

W niektórych przypadkach ze względu na rodzaj świadczonych usług czy dostarczanych towarów nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej bez względu na obrót. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku:

 • dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2454,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 • świadczenia usług:
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 • gprawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, h) doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Jak wynika  z powyższego, usługi świadczone przez grafika nie zostały wskazane jako czynności, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W związku z tym kasa fiskalna dla grafika nie jest konieczna pod warunkiem, że nie przekroczy on rocznego limitu obrotu w wysokości 20 000 zł.

Przykład 1.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi graficzne. W poprzednim roku podatkowym obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych wyniósł u tego przedsiębiorcy 15 000 zł. Czy w 2018 roku może on korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Tak, ze względu na fakt, że nie został przekroczony limit obrotów w wysokości 20 000 zł, podatnik może korzystać w 2018 roku ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna dla grafika - podsumowanie

Podsumowując - kasa fiskalna dla grafika nie zawsze jest konieczna. W sytuacji, gdy nie przekroczy on limitu obrotu w wysokości 20 000 zł na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, to nie musi ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów