0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot ulgi na kasę fiskalną w sytuacji zawieszenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą. Z uwagi na wielkość obrotów byłem zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej. Kupując ją, skorzystałem z ulgi. Czy w sytuacji, gdy po sezonie zawieszę działalność, będę zobowiązany do zwrotu ulgi?

Robert, Ustronie Morskie

 

Zawieszenie działalności nie będzie powodowało obowiązku zwrotu ulgi na kasę fiskalną.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą od tego podatku odliczyć kwotę na zakup kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Jednak są oni obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności;

  • nastąpi otwarcie likwidacji;

  • zostanie ogłoszona upadłość;

  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, określonych w przepisach.

Zwrot ulgi na kasę fiskalną powinien być dokonany z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do takich zdarzeń, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 kwietnia 2013 r., sygn. ITPP1/443-135/13/TS, w której czytamy:

Zawieszenie przez Panią działalności gospodarczej oraz fakt, iż doszło do zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, nie wywoła skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy, pod warunkiem wznowienia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia. O ile jednak po okresie zawieszenia działalności handlowej zaprzestanie Pani jej wykonywania nie będzie Pani wykonywała czynności podlegających ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy 3 lat powstanie obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Reasumując, zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności przez Panią, a tym samym nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Jeśli jednak konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie (a więc zawieszona działalność nie zostanie podjęta), prawo do ulgi zostanie utracone.

Jednak w przypadku zawieszenia przez Pana wykonywania działalności gospodarczej w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, a następnie zlikwidowania działalności gospodarczej po upływie tego okresu, będzie miała miejsce utrata prawa do ulgi i konieczny będzie zwrot ulgi na kasę fiskalną. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2013 r., sygn. IBPP3/443-1396/12/AŚ, gdzie możemy przeczytać:

Jeżeli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności, okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

Jeśli natomiast nie przekracza - to odliczoną wcześniej ulgę podatnik jest zobowiązany zwrócić. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Trzeba bowiem zauważyć, iż okres faktycznego użytkowania przez Wnioskodawcę kasy rejestrującej (od 30 sierpnia 2008r. do 27 lutego 2010r.) nie przekroczył trzech lat. Wnioskodawca dokonał ewidencji pierwszej sprzedaży 30 sierpnia 2008r., a ostatni zapis ma datę 27 lutego 2010r. Działalność zawieszono na okres od 1 marca 2010r. do 31 lipca 2011r. Jednakże po odwieszeniu działalności 1 sierpnia 2011r. nie dokonano żadnej sprzedaży. Dnia 30 września 2011r. nastąpiła likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i Wnioskodawca został z tym dniem wykreślony z rejestru. Protokół odczytania zawartości kasy fiskalnej został sporządzony dnia 9 maja 2012r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów