0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konstytucja biznesu, czyli nowe prawo dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Projekt założeń nowej ustawy dla przedsiębiorców został zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki społeczeństwu po raz pierwszy już w grudniu 2014 r. Ustawa, która ma być swoistą "konstytucją dla przedsiębiorców" (określana zamiennie jako konstytucja biznesu), po trzech latach przestoju w pracach legislacyjnych została uchwalona i większość  przepisów zacznie obowiązywać od 30.04.2018 roku.

Co zmienia konstytucja biznesu?

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw:

 1. Ustawa Prawo Przedsiębiorców,

 2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

 3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Uwaga!

Konstytucja biznesu znosi całkowicie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Zagadnienia, które wcześniej były regulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, teraz są regulowane głównie przez ustawę Prawo przedsiębiorców (np. dotyczące prowadzenia działalności) oraz przez ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (np. dotyczące wpisów do CEIDG czy zawieszenia działalności).

Większe zmiany dotyczące prowadzenia działalności to:

 • zmiana definicji działalności gospodarczej - konstytucja biznesu definiuje działalność gospodarczą, jako “zorganizowaną  działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”,

 • brak konieczności rejestracji działalności, gdy przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w miesiącu, w którym przychód przekroczy określony limit, daną działalność należy zarejestrować w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia przychodu,

 • brak konieczności opłacania składek społecznych przez pierwszych 6 miesięcy działalności. Możliwość ta nie wyklucza 2-letniego preferencyjnego ZUS-u,

 • stopniowe zanikanie numeru REGON - do identyfikacji firmy wystarczy NIP,

 • możliwość zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników będących na urlopach wychowawczych, rodzicielskich i macierzyńskich,

 • automatyczne wypełnianie danych w CEIDG z poprzedniego wpisu - bez konieczności podawania tych samych danych z każdym wpisem.

Jakie zasady dla przedsiębiorców wprowadza konstytucja biznesu?

Sztandarowymi zasadami konstytucji biznesu, zawartymi w ustawie Prawo przedsiębiorców są:

 • zasada wolności działalności gospodarczej i równości gospodarczej (art. 2 ustawy),

 • zasada “co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8 ustawy) - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, które nie są wyraźnie zabronione w przepisach prawa,

 • obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka (art. 9 ustawy),

 • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1 ustawy) - wszelkie niedające się usunąć niejasności lub błędy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, przyjmując, że działa on zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,

 • zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy (art. 10 ust. 2 ustawy) - organy państwowe w przypadku powstania niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych na tle przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej (zwłaszcza w przypadku wielu interpretacji), nie będą mogły ich rozstrzygać na niekorzyść przedsiębiorcy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów