0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekty w JPK_V7 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Poprzez rozbudowaną strukturę JPK_V7 przedsiębiorcy przekazują do urzędu szeroki zakres informacji o sprzedawanych i nabywanych towarach oraz usługach. W tym celu stosowane są dodatkowe oznaczenia dokumentów, transakcji i przedmiotów sprzedaży. Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez podatników informacji wiąże się z większym ryzykiem popełnienia błędu w stosowanych oznaczeniach. Jak w takim przypadku należy wykazać stosowne korekty w JPK_V7? Sprawdźmy!

Rodzaje korekt w JPK_V7

Struktura pliku JPK_V7 wyrażona jest w formacie XML i składa się z dwóch części:

 • deklaracyjnej – w której ujmowane kwoty mają wpływ na wysokość podatku VAT odprowadzanego do urzędu skarbowego;

 • ewidencyjnej – w której znajdują się oznaczenia niemające wpływu na wysokość podatku należnego.

W związku z powyższym sposób ujmowania korekty w pliku JPK_V7 uzależniony jest od tego: 

 • czy jest to korekta wykazywana tylko w części deklaracyjnej, tylko części ewidencyjnej lub w obu tych częściach jednocześnie;

 • czy korekta ma charakter zmniejszający czy zwiększający wartość podatku należnego;

 • czy korekta zostanie dokonana po wysyłce JPK_V7 za dany okres.

W przypadku gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania korekty części ewidencyjnej lub ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7, przed ewentualnymi sankcjami z tego tytułu może uchronić go instytucja tzw. czynnego żalu. Szczegółowe omówienie zastosowania czynnego żalu w praktyce znajduje się w artykule: Czynny żal dla JPK_V7 – kiedy należy stosować?

Korekta niemająca wpływu na wysokość podatku

W sytuacji gdy w pliku JPK_V7 został ujęty wpis zawierający błędy niewpływające na wysokość podatku, np:

 • NIP kontrahenta;

 • nazwa kontrahenta;

 • numer dowodu sprzedaży

– podatnik ma dwie możliwości dokonania korekty. Wybór sposobu korekty uzależniony jest od tego, czy plik JPK_V7 został już wysłany do urzędu, czy też nie. Jeżeli przedsiębiorca wykryje błąd przed wysyłką pliku JPK_V7, może zmodyfikować znajdujące się w pliku dane, wykazując wyłącznie jeden pierwotny wpis z poprawnymi danymi.

Natomiast gdy błąd zostanie wykryty po wysyłce pliku JPK_V7, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów konieczne będzie wystornowanie błędnego wpisu i ujęcie go ponownie z poprawnymi danymi. W praktyce oznacza to, że w korygowanym pliku JPK_V7 zostaną wykazane trzy wpisy dotyczące tej samej pozycji:

 1. wpis z błędnymi danymi;

 2. wpis stornujący błędne dane (na minus);

 3. wpis z poprawnymi danymi (na plus).

Dodając wpis stornujący, należy podawać pierwotny numer dokumentu, a nie numer faktury korygującej dane formalne lub noty korygującej.

Przykład 1.

Pan Łukasz wystawił w grudniu fakturę o numerze FV 1/2020 na kwotę 1000 zł na rzecz kontrahenta „XYZ”. Po wysłaniu pliku JPK_V7 za grudzień otrzymał od nabywcy notę korygującą, z której wynika, że prawidłową nazwą firmy jest „XYZ sp. z o.o.”. Jak pan Łukasz powinien ująć otrzymaną notę w korekcie pliku JPK_V7?

W związku z tym, że pan Łukasz otrzymał notę po wysyłce pliku JPK_V7 za grudzień, a nazwa kontrahenta podlega korekcie, musi zastosować storno (metoda druga). W związku z tym w korekcie pliku JPK_V7 zostaną ujęte wpisy:

 1. FV 1/2020 – „XYZ” – 100 zł

 2. FV 1/2020 – „XYZ” – (–100) zł

 3. FV 1/2020 – „XYZ sp. z o.o.” – 100 zł.

W tym przypadku koryguje się wyłącznie część ewidencyjną pliku JPK_V7.

Korekta dotycząca adresu nabywcy/sprzedawcy nie powoduje obowiązku korekty zapisów w JPK_V7, ponieważ w odróżnieniu od poprzedniej struktury JPK_VAT w nowym pliku JPK_V7 adres nabywcy/sprzedawcy nie jest wykazywany.

Przykład 2.

Pan Aleksander wystawił w grudniu fakturę 2/2020 na rzecz firmy ABC z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1. W tym samym miesiącu otrzymał notę korygującą adres firmy, ponieważ siedziba znajduje się przy ul. Wrocławskiej 112. Czy pan Aleksander jest zobowiązany do korekty w pliku JPK_V7?

Nie, w związku z tym, że adres kontrahenta nie jest wykazywany w strukturze pliku, pan Aleksander nie ma obowiązku ujmowania korekty w pliku JPK_V7.

Przykład 3.

Pani Maria wystawiła 15 grudnia fakturę na rzecz firmy X o wartości 500 zł. Następnego dnia klient zwrócił uwagę, że w jego NIP jest błąd i zamiast 1111111111 NIP powinien wyglądać jako 1111111112. Jak pani Maria powinna ująć fakturę korygującą dane formalne w JPK_V7?

W związku z tym, że plik JPK_V7 nie został jeszcze wysłany, pani Maria może ująć w części ewidencyjnej pliku zapis dotyczący faktury pierwotnej z prawidłowym NIP nabywcy.

Przykład 4.

Pan Stefan wystawił w październiku fakturę o numerze FV 3/2020 firmie Y na kwotę 300 zł. W grudniu okazało się, że musiał wystawić korektę danych formalnych o numerze FK 1/2020 w związku z nieprawidłowym numerem faktury. Faktura powinna mieć numer FV 4/2020. W jaki sposób pan Stefan powinien dokonać korekty pliku JPK_V7 za październik?

W związku z tym, że plik JPK_V7 został wysłany, należy dokonać zapisu stornującego, czyli w korekcie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 będą wykazane wpisy:

 1. FV 3/2020 – firma Y – 300 zł

 2. FV 3/2020 – firma Y – (–300) zł

 3. FV 4/2020 – firma Y – 300 zł.

Zgodnie z informacjami zawartymi w broszurze Ministerstwa Finansów dotyczącej pliku JPK_V7 numery dowodów sprzedaży należy ujmować w ewidencji w całości w zgodzie z ich oryginalną pisownią. Natomiast wielkości liter nie mają znaczenia – np. jeśli numer faktury zawiera znak # i przedrostek Fv, należy go umieścić w numerze faktury w pliku JPK_V7, a przedrostek może być zapisany jako „FV” lub „fv”.

Korekty związane z oznaczeniami stosowanymi w części ewidencyjnej JPK_V7

W pliku JPK_V7 przedsiębiorcy przekazują do urzędu szczegółowe informacje o zawieranych transakcjach, m.in.:

 • kody GTU – nadawane w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są tzw. wrażliwe towary lub usługi, czyli najbardziej narażone na nadużycia na gruncie VAT;

 • dodatkowe oznaczenia, wśród których najbardziej wyszczególnić należy:

  • oznaczenie MPP – dotyczące transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności;

  • oznaczenie FP – określające fakturę do paragonu, która nie wpływa na wysokość podatku VAT należnego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca w przesłanym pliku JPK_V7 nie zastosuje odpowiedniego kodu, wówczas ma obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_V7. Brak zastosowania oznaczenia MPP zarówno w przypadku transakcji zakupu, jak i sprzedaży powoduje obowiązek korekty wyłącznie części ewidencyjnej JPK_V7. Niezastosowanie oznaczenia FP obliguje do korekty pliku JPK_V7 zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej. Ma to związek z tym, że nieoznaczona faktura sprzedaży jako faktura do paragonu wchodzi w skład podstawy opodatkowania i ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w części deklaracyjnej pliku. Natomiast po dodaniu oznaczenia FP taka faktura nie wpływa na wysokość podatku VAT, ponieważ ujmowana jest wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Kody i oznaczenia stosowane na potrzeby JPK_V7 nie stanowią obowiązkowych elementów wydruku faktury. Dlatego korekta w tym zakresie nie powoduje konieczności informowania o tym fakcie nabywcy.

Faktura korygująca z oznaczeniem FP

Faktury do paragonu nie są wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Oznacza to, że nie wpływają na wysokość podstawy opodatkowania. Ma to związek z tym, że faktury wystawiane są do paragonów fiskalnych. Natomiast sprzedaż paragonowa wykazywana jest zbiorczym wpisem na podstawie raportu okresowego z kasy fiskalnej z oznaczeniem RO. Dzięki temu sprzedaż nie została zdublowana i tym samym nie jest konieczne wprowadzanie zapisów korygujących wysokość sprzedaży. Faktury takie ujmowane są wyłącznie w części ewidencyjnej z oznaczeniem FP. Mają wyłącznie charakter informacyjny i pozwalają urzędom na ewentualną weryfikację sposobu ich wystawiania. Dodatkowo stanowią przesłankę do przeprowadzenia kontroli krzyżowej prawidłowości ujęcia na jej podstawie wydatku w kosztach podatkowych po stronie nabywcy.

Szczegółowe omówienie kwestii związanych z wystawianiem faktur do paragonu na przykładach znajdują się w artykule: Wystawianie faktur do paragonów – zmiany w 2020 roku.
Ministerstwo Finansów rekomenduje dwa sposoby korygowania wpisów dotyczących faktur sprzedaży podlegających oznaczeniu FP:

 1. Faktura korygująca do faktury z paragonem bez wpływu na część deklaracyjną.

Jeśli podatnik wystawi fakturę korygującą do faktury do paragonu, może ją opatrzyć oznaczeniem FP i ująć tylko w części ewidencyjnej. Wówczas zmniejszenie ujętego przychodu z kasy fiskalnej odbywa się na podstawie dodatkowego wpisu, który zwiększy lub zmniejszy (w zależności od charakteru korekty – in plus lub in minus) wpis dotyczący raportu z kasy fiskalnej.

Przykład 5.

Pani Hanna wystawiła fakturę do paragonu osobie prywatnej nieprowadzącej działalności. Nabywca zwrócił jednak towar, w związku z czym pani Hanna wystawiła korektę do faktury do paragonu. Jak powinna zostać wykazana sprzedaż i korekta w JPK_V7?

Sprzedaż paragonowa powinna zostać ujęta w JPK_V7 z oznaczeniem RO na podstawie raportu z kasy fiskalnej (miesięcznego lub dziennego). Wpisy muszą zostać wykazane zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Wystawiona faktura do paragonu powinna być ujęta wyłącznie w części ewidencyjnej pliku z oznaczeniem FP.

Wystawiając korektę, pani Hanna ujmuje ją w pliku JPK_V7 w kwotach ujemnych z oznaczeniem FP. Dodatkowo ma obowiązek ujęcia transakcji w ewidencji zwrotów na kasie fiskalnej. Podsumowanie ewidencji należy wykazać w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku analogicznie jak raport z kasy fiskalnej, czyli z oznaczeniem RO.

W przypadku faktury korygującej zwiększającej (in plus) nie ma obowiązku wystawiania faktury korygującej. Wystarczy, że wartość korekty zostanie nabita na kasie fiskalnej.

 1. Faktura korygująca do faktury z paragonem z wpływem na część deklaracyjną.

Przedsiębiorcy mają możliwość ujęcia w pliku JPK_V7 faktury korygującej wystawionej do faktury do paragonu jako tradycyjnej faktury VAT bez dodatkowego oznaczenia FP. Faktura taka ujmowana jest zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Co ważne, sposób ten może być stosowany wyłącznie w przypadku korekty zmniejszającej (in minus). W takiej sytuacji transakcja nie jest wykazywana dodatkowo w ewidencji zwrotów na kasie fiskalnej.

Jeżeli faktura korygująca ma charakter zwiększający (in plus), podatnik ma obowiązek nabicia jej wartości na kasie fiskalnej. Wykazując korektę jako zwykłą fakturę, wartość sprzedaży zostałaby zdublowana – raz wykazana poprzez raport z kasy fiskalnej z oznaczeniem RO i drugi raz jako zwykła faktura VAT. Dlatego też sprzedaż wynikająca z korekty wykazywana jest na podstawie raportu z kasy fiskalnej, a dodatkowo wystawiona faktura posiada oznaczenie FP i nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego.

Przykład 6.

Pan Michał sprzedał osobie prywatnej nieprowadzącej działalności towary o wartości 1230 zł brutto, nabijając sprzedaż na kasie i jednocześnie na żądanie klienta wystawiając fakturę do paragonu. Następnego dnia nabywca zwrócił się do pana Michała z prośbą o wystawienie faktury korygującej, ponieważ na skutek oczywistej pomyłki wartość faktury wynosiła 123 zł. Jak pan Michał powinien skorygować pomyłkę?

W związku z tym, że korekta ma charakter zwiększający, pan Michał ma obowiązek nabicia sprzedaży na kasie fiskalnej w kwocie 1107 zł brutto (1230 – 123). Jeżeli klient zażąda wystawienia faktury do paragonu, pan Michał jest obowiązany do jej wystawienia. Raport z kasy zawierający korygowaną sprzedaż należy ująć w części deklaracyjnej JPK_V7 i w części ewidencyjnej z oznaczeniem RO, a wystawioną fakturę do paragonu wyłącznie w części ewidencyjnej pliku z oznaczeniem FP.

Przykład 7.

Pani Halina wystawiła fakturę do paragonu dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności. Klient zwrócił zakupione towary i zażądał wystawienia korekty do faktury do paragonu. Pani Halina wystawiła zwykłą fakturę korygującą i nie zastosowała oznaczenia FP. Czy w związku z tym musi poprawić wystawioną fakturę?

Nie, w związku z tym, że faktura ma charakter zmniejszający, pani Halina ma prawo do skorygowania sprzedaży poprzez wystawienie zwykłej faktury korygującej bez oznaczenia FP, mimo że sprzedaż została pierwotnie udokumentowana fakturą do paragonu. Faktura korygująca zostanie wykazana w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7. Pani Halina nie wprowadza natomiast wpisów do ewidencji zwrotów i nie dokonuje księgowania jej podsumowania z oznaczeniem RO, ponieważ w takim przypadku sprzedaż zostałaby pomniejszona podwójnie.

Jeżeli przedsiębiorca nie opatrzy faktury oznaczeniem FP i wykryje błąd po wysyłce pliku JPK_V7, wówczas w korekcie JPK_V7 należy wystornować błędny wpis bez oznaczenia FP, a następnie dodać nowy z prawidłowo nadanym oznaczeniem.

Faktura korygująca a oznaczenie GTU

Faktura korygująca nie musi dotyczyć wszystkich pozycji, które znajdowały się na fakturze pierwotnej. Często zdarza się, że nabywca zwraca tylko część towarów i tylko tę wartość obejmuje korekta. Oznaczenia GTU nie są stosowane do wszystkich pozycji sprzedaży. Kody te dotyczą wyłącznie zamkniętego katalogu 13 grup towarów i usług. W związku z tym może okazać się, że na fakturze spośród kilku pozycji sprzedaży tylko jedna objęta jest obowiązkowym oznaczeniem GTU. W pliku JPK_V7 nie wykazuje się poszczególnych pozycji sprzedaży. Kod GTU stosowany jest w odniesieniu do całej faktury.

Wystawiając fakturę korygującą, oznaczenie GTU stosowane jest zatem wyłącznie w sytuacji, gdy korekta dotyczy przedmiotu sprzedaży objętej tym oznaczeniem.

Przykład 8.

Pan Piotr wystawił fakturę VAT zawierającą dwie pozycje: usługę doradczą oraz części rowerowe. W pliku JPK_V7 faktura posiadała oznaczenie GTU_12 w związku ze świadczeniem usługi doradczej. Klient zwrócił zakupione części rowerowe, więc pan Piotr wystawił fakturę korygującą. Czy powinien oznaczyć wpis w JPK_V7 kodem GTU, jeżeli faktura pierwotna zawierała to oznaczenie?

Nie, pan Piotr nie stosuje GTU w odniesieniu do faktury korygującej, ponieważ korekta nie dotyczy oznaczenia GTU.

Jeżeli korekta nie dotyczy transakcji, tylko zastosowanego kodu GTU, przedsiębiorca ma możliwość skorygowania wpisu na dwa sposoby:

 1. Wykazanie wpisu stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. Sposób ten stosowany jest w sytuacji, gdy błąd został wykryty po wysyłce pliku JPK_V7.

Przykład 9.

Pani Danuta wystawiła fakturę sprzedaży FV 10/2020 na rzecz firmy ABC z oznaczeniem GTU_01 na kwotę 500 zł. Po wysyłce pliku JPK_V7 okazało się, że zastosowała błędny kod – zamiast GTU_01 powinna zastosować kod GTU_12. Jak pani Danuta powinna skorygować plik JPK_V7?

W związku z tym, że plik JPK_V7 został wysłany, pani Danuta powinna zastosować storno w celu skorygowania wpisów dotyczących faktury:

 • FV 10/2020 z błędnym oznaczeniem GTU_01 na kwotę 500 zł – wpis, który znajduje się już w wysłanym pliku JPK_V7;

 • FV 10/2020 z błędnym oznaczeniem GTU_01 na kwotę (–500) zł – nowy wpis stornujący;

 • FV 10/2020 z prawidłowym oznaczeniem GTU_12 na kwotę 500 zł – nowy prawidłowy wpis.

Wpis stornujący oraz nowy prawidłowy wpis powinny zostać ujęte w części ewidencyjnej.

 1. Wykazanie wyłącznie wpisu zawierającego prawidłowe GTU – sposób ten stosowany jest w sytuacji, gdy plik JPK_V7 nie został jeszcze wysłany.

Przykład 10.

Pani Wanda wystawiła fakturę sprzedaży FV 1/12/2020 z oznaczeniem GTU_03. Tego samego dnia wykryła pomyłkę polegającą na zastosowaniu błędnego kodu GTU. Jak pani Wanda powinna skorygować zastosowany kod GTU?

W związku z tym, że plik JPK_V7 nie został wygenerowany, nie ma potrzeby dokonywania korekty zapisów. Pani Wanda może wykazać w pliku JPK_V7 fakturę sprzedaży z prawidłowym kodem GTU.

Zastosowanie błędnego kodu GTU nie powoduje obowiązku wystawienia faktury korygującej. W tym przypadku należy skorygować wyłącznie plik JPK_V7 w części ewidencyjnej, stosując prawidłowy kod GTU.

Faktura korygująca a oznaczenie MPP (mechanizm podzielonej płatności)

Analogicznie jak w przypadku kodów GTU, przedsiębiorca ma dwa sposoby korygowania oznaczenia MPP w JPK_V7. Sposób uzależniony jest od tego, czy błąd został wykryty przed, czy po wysyłce pliku JPK_V7.

 1. Jeżeli błąd w zastosowaniu oznaczenia MPP został wykryty po wysyłce pliku JPK_V7, należy zastosować storno wpisu.

Przykład 11.

Pani Natalia wystawiła fakturę sprzedaży FV 10/12/2020 na rzecz firmy ABC z oznaczeniem MPP na kwotę 10 000 zł. Po wysyłce pliku JPK_V7 zorientowała się, że transakcja nie przekroczyła kwoty 15 000 zł i zastosowała kod MPP nieprawidłowo. Jak pani Danuta powinna skorygować plik JPK_V7?

W związku z tym, że plik JPK_V7 został wysłany, pani Danuta powinna zastosować storno w celu skorygowania wpisów dotyczących faktury:

 • FV 10/12/2020 z błędnym oznaczeniem MPP na kwotę 10 000 zł – wpis, który znajduje się już w wysłanym pliku JPK_V7;

 • FV 10/12/2020 z błędnym oznaczeniem MPP na kwotę (–10 000) zł – nowy wpis stornujący;

 • FV 10/12/2020 bez oznaczenia MPP na kwotę 10 000 zł – nowy prawidłowy wpis.

Wpis stornujący oraz nowy prawidłowy wpis powinny zostać ujęte w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

 1. Jeżeli błąd w zastosowaniu oznaczenia MPP został wykryty przed wysyłką pliku JPK_V7, wystarczy, że w pliku zostanie ujęty wyłącznie prawidłowy wpis.

Przykład 12.

Pani Patrycja wystawiła fakturę sprzedaży FV 11/2020 bez oznaczenia MPP. Tego samego dnia wykryła pomyłkę jeszcze przed wysłaniem pliku JPK_V7. Jak pani Patrycja powinna skorygować wpis dotyczący tej sprzedaży w JPK_V7?

W związku z tym, że plik JPK_V7 nie został wysłany, nie ma potrzeby dokonywania korekty zapisów. Pani Patrycja wykazuje w pliku fakturę z nadanym kodem MPP.

Oznaczenie MPP wiąże się z obowiązkiem stosowania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na wydruku faktury. Adnotacja ta jest obowiązkowym elementem faktury, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy warunki:

 • sprzedaż dokonywana jest na rzecz firmy;

 • wartość faktury przekracza 15 000 zł brutto;

 • przynajmniej jedna pozycja faktury wymieniona została w załączniku 15. ustawy o VAT.

Wystawienie faktury sprzedaży bez tej adnotacji należy skorygować fakturą korygującą danych formalnych, którą przekazuje się nabywcy.

Korekta oznaczeń dotyczących faktur zakupu

W przypadku faktur kosztowych również należy stosować dodatkowe oznaczenia w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Zgodnie z § 11 ust. 2 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani do stosowania oznaczeń takich jak:

 • IMP – w przypadku importu towarów;

 • MPP – jeżeli zostały spełnione warunki do obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności;

 • VAT_RR – dla faktur VAT_RR dokumentujących zakup od rolnika ryczałtowego;

 • WEW – dla dokumentów wewnętrznych;

 • MK – w przypadku faktury od małego podatnika, który rozlicza podatek VAT metodą kasową.

Jeżeli w wysłanym pliku JPK_V7 przedsiębiorca nie zastosował wymaganego oznaczenia dokumentu zakupu, wystarczy, że dokona korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7. W tym przypadku nie dokonuje się wpisów stornujących. Wystarczające jest nadanie odpowiednich kodów w drodze modyfikacji wpisów.

Przykład 13.

Pani Michalina prowadzi sklep papierniczy i dokonała zakupu towarów handlowych. Otrzymała fakturę VAT z adnotacją „metoda kasowa”. Księgując faktury, wykazała podatek VAT zgodnie z prawem do odliczenia, czyli w dniu dokonania zapłaty, jednak nie zastosowała oznaczenia MK na potrzeby pliku JPK_V7. Zorientowała się dopiero po wysłaniu pliku do urzędu. Jak w takiej sytuacji powinna skorygować zapis?

W związku z tym, że plik JPK_V7 został wysłany, konieczna jest ponowna wysyłka skorygowanego pliku w części ewidencyjnej z nadanym oznaczeniem MK dla tej faktury. Przy sporządzaniu korekty pliku JPK_V7 wystarczy, że pani Michalina w części ewidencyjnej JPK_V7 doda wiersz MK.

Podsumowując, przedsiębiorca, który popełnił błąd w stosowanych na potrzeby pliku JPK_V7 oznaczeniach transakcji czy rodzajach dokumentów, ma możliwość dokonania korekty wpisów. Sposób korygowania zapisów uzależniony jest od tego, czy plik JPK_V7 został wysłany, czy też nie. Wykazywanie korekty w JPK_V7 dodatkowo uzależnione jest od przedmiotu korekty. Jeżeli korekta nie wpływa na podstawę opodatkowania, należy wykazać ją wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów