0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja kasy fiskalnej - jak ją prawidłowo przeprowadzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, likwidując działalność, w której była użytkowana kasa fiskalna, powinien wykonać szereg czynności. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak powinna zostać przeprowadzona likwidacja kasy fiskalnej. Czy w związku z tym przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy?

Likwidacja kasy fiskalnej krok po kroku

W przypadku likwidacji kasy fiskalnej pierwszym krokiem jest wykonanie w ostatnim dniu korzystania z kasy raportu dobowego oraz miesięcznego. Następnie, jak wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej. Wniosek należałoby złożyć w terminie 7 dni od zakończenia jej używania.

Ważne!

Zawiadomienie powinno zostać złożone w formie pisemnej do właściwego urzędu skarbowego ze względu na VAT. Wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane użytkownika kasy,

 • numer kasy,

 • datę fiskalizacji kasy,

 • adres, pod którym była użytkowana kasa.

Dodatkowo powinna zostać zawarta informacja o tym, czy podatnik korzystał z odliczenia ulgi na kasę fiskalną oraz deklaracja, czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z której podatnik skorzystał przy zakupie kasy.

Kolejnym krokiem w związku z likwidacją kasy fiskalnej jest złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, który musi zawierać takie dane jak:

 • dane podatnika,

 • numer kasy fiskalnej,

 • datę fiskalizacji,

 • miejsce instalacji,

 • datę wyrejestrowania kasy.

Po złożeniu wniosku podatnik dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego. Innymi słowy, jest to czynności polegająca na wykonaniu raportu rozliczeniowego za cały okres funkcjonowania likwidowanej kasy fiskalnej. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, który powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, które zostają przekazane serwisantowi, pracownikowi US oraz przedsiębiorcy.

Co ważne, w przypadku gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.

Likwidacja działalności a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis (...).

Zwrotu ulgi na zakup kasy, jak stanowi § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, należy dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Zwrot ulgi powinien zostać wykazany w deklaracji VAT-7 w przypadku podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie lub deklaracji VAT-7K, gdy podatek VAT rozliczany jest kwartalnie. 

Jeśli zwrotu dokonuje podatnik zwolniony z VAT, należy dokonać go do końca miesiąca następującego po miesiącu utraty ulgi.

Ważne!

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej może pojawić się pytanie, czy należałoby również w tej sytuacji dokonać zwrotu ulgi. Organy skarbowe zajmują stanowisko, według którego zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi zaprzestania działalności, a przez to nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Podkreśla to stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji ITPP1/443-135/13/TS, z 25 kwietnia 2013 r. stwierdził, że (...)zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności przez Panią, a tym samym nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Jeśli jednak konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie (a więc zawieszona działalność nie zostanie podjęta), prawo do ulgi zostanie utracone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów