Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja kasy fiskalnej - jak ją prawidłowo przeprowadzić?

Przedsiębiorca, likwidując działalność, w której była użytkowana kasa fiskalna, powinien wykonać szereg czynności. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak powinna zostać przeprowadzona likwidacja kasy fiskalnej. Czy w związku z tym przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy?

Likwidacja kasy fiskalnej krok po kroku

W przypadku likwidacji kasy fiskalnej pierwszym krokiem jest wykonanie w ostatnim dniu korzystania z kasy raportu dobowego oraz miesięcznego. Następnie, jak wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej. Wniosek należałoby złożyć w terminie 7 dni od zakończenia jej używania.

Ważne!

Zawiadomienie powinno zostać złożone w formie pisemnej do właściwego urzędu skarbowego ze względu na VAT. Wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane użytkownika kasy,

 • numer kasy,

 • datę fiskalizacji kasy,

 • adres, pod którym była użytkowana kasa.

Dodatkowo powinna zostać zawarta informacja o tym, czy podatnik korzystał z odliczenia ulgi na kasę fiskalną oraz deklaracja, czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z której podatnik skorzystał przy zakupie kasy.

Kolejnym krokiem w związku z likwidacją kasy fiskalnej jest złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, który musi zawierać takie dane jak:

 • dane podatnika,

 • numer kasy fiskalnej,

 • datę fiskalizacji,

 • miejsce instalacji,

 • datę wyrejestrowania kasy.

Po złożeniu wniosku podatnik dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego. Innymi słowy, jest to czynności polegająca na wykonaniu raportu rozliczeniowego za cały okres funkcjonowania likwidowanej kasy fiskalnej. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, który powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, które zostają przekazane serwisantowi, pracownikowi US oraz przedsiębiorcy.

Co ważne, w przypadku gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.

Likwidacja działalności a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis (...).

Zwrotu ulgi na zakup kasy, jak stanowi § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, należy dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Zwrot ulgi powinien zostać wykazany w deklaracji VAT-7 w przypadku podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie lub deklaracji VAT-7K, gdy podatek VAT rozliczany jest kwartalnie. 

Jeśli zwrotu dokonuje podatnik zwolniony z VAT, należy dokonać go do końca miesiąca następującego po miesiącu utraty ulgi.

Ważne!

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej może pojawić się pytanie, czy należałoby również w tej sytuacji dokonać zwrotu ulgi. Organy skarbowe zajmują stanowisko, według którego zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi zaprzestania działalności, a przez to nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Podkreśla to stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji ITPP1/443-135/13/TS, z 25 kwietnia 2013 r. stwierdził, że (...)zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności przez Panią, a tym samym nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Jeśli jednak konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie (a więc zawieszona działalność nie zostanie podjęta), prawo do ulgi zostanie utracone.