Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla kosmetyczki krok po kroku

Wśród czynności, wobec których nie można zastosować prawa do zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej, znalazły się usługi kosmetyczne i kosmetologiczne. Sprawdź, jakie obowiązki generuje kasa fiskalna dla kosmetyczki! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Kasa fiskalna dla kosmetyczki a limit obrotu

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług kosmetycznych i kosmetologicznych. Zatem kasa fiskalna dla kosmetyczki powinna zostać zainstalowana przed dokonaniem świadczenia pierwszej usługi, niezależnie od tego, czy limit obrotu do 20 tys. został przekroczony, czy też nie.

Poniżej wyjaśniamy, jakie obowiązki ma podatnik, który rozpoczyna ewidencję przy użyciu kasy.

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego

Podatnik, który zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej, powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem oraz fiskalizacją kasy.

Ważne!

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisma naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, które określa liczbę kas fiskalnych oraz wskazuje adresy, gdzie kasy te będą zainstalowane.

Fiskalizacja kasy - na czym polega?

Fiskalizacja kasy jest czynnością niezbędną do wykorzystania danego urządzenia w działalności i oznacza jednokrotną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego.

Uwaga!

Po fiskalizacji kasy fiskalnej podatnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zgłoszenia dokonuje się do właściwego urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia.

Otrzymanie numeru ewidencyjnego a wpis do książki kasy

Otrzymany numer ewidencyjny podatnik zobowiązany jest nanieść w sposób trwały na kasę fiskalną. W praktyce jest akceptowane naniesienie numeru na obudowę kasy flamastrem wodoodpornym. Dodatkowo należy dokonać wpisu w książce kasy.

Po otrzymaniu od serwisanta wypełnionej książki kasy należy ją przechowywać w miejscu użytkowania kasy. Książkę kasy należy udostępniać na żądanie właściwych organów, dokonywać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika, jak również umożliwiać dokonanie wpisów podmiotowi prowadzącemu serwis kas.

W przypadku utraty książki kasy należy powiadomić niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego i wystąpić do podmiotu prowadzącego serwis o wydanie duplikatu książki.

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, powinni mieć na uwadze, że obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Wynika to z art. 33 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Sporządzanie raportów z kasy fiskalnej oraz przechowywanie dokumentów

Na podatniku spoczywa obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień (nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym) oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca (nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu). Raporty te drukowane są na rolce papierowej.

Ważne!

Dokumenty kasowe należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to znaczy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi salon kosmetyczny oraz posiada kasę fiskalną. W 2018 roku złożyła deklarację roczną za 2017 rok. Do kiedy zobowiązana jest przechowywać dokumenty księgowe (w tym wszelkie raporty z kasy fiskalnej)?

Dokumenty księgowe dotyczące 2017 roku pani Anna powinna przechowywać do końca 2023 roku.

Podsumowując, kasa fiskalna dla kosmetyczki jest obowiązkowa bez względu na limit obrotu, jeśli usługi świadczone są na rzecz osób prywatnych.