0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej - 2013

Wielkość tekstu:

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister finansów na mocy rozporządzenia z 29 listopada 2012 zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności.

Zwolnienia dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Ponadto zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Ważne!

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku muszą ustalić indywidualnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku /

liczba dni w roku podatkowym)

Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2013 roku obejmują podatników:

u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł;

  • w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia);

  • rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

W przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedażna rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po 31 grudnia 2012 r., zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

  • za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

  • za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów