0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej - 2012

Wielkość tekstu:

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister finansów na mocy rozporządzenia z 26 lipca 2010 zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności.

Zwolnienia dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Ponadto zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Ważne!

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku muszą ustalić indywidualnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku /

liczba dni w roku podatkowym)

Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2012 roku obejmują podatników:

których obroty wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. Zwolnienie to jednak traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia).

Zwolnienie stosuje się również do podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku i do końca tego roku nie przekroczą 20.000 zł z tytułu obrotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień pod pozycjami od 1 do 32, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Utrata prawa do zwolnienia z konieczności prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w roku 2012 występuje w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy:

  1. Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą i korzystający ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, tracą prawo do zwolnienia po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80%.

  1. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, tracą prawo do zwolnienia ze względu na strukturę obrotów po upływie dwóch miesięcy od zakończenia sześciomiesięcznego okresu działalności, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy albo niższy niż 80% (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów