0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładam firmę zajmującą się pośrednictwem nieruchomości. Swoje usługi będę świadczył głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w związku z powyższym kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości jest obowiązkowa?

Andrzej, Sulejów

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi pośrednictwa nieruchomości zostały wyszczególnione jako te, dla których można zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej po spełnieniu określonych warunków. W związku z tym kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości nie jest obowiązkowa. Zwolnienia, z jakich mogą skorzystać podatnicy, dzielą się na zwolnienia podmiotowe (do rocznego limitu obrotów 20 000 zł) lub przedmiotowe (ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). Usługi pośrednika nieruchomości zostały objęte zwolnieniem przedmiotowym.

Kasa fiskalna dla pośrednika nieruchomości

Na początku warto wskazać, jakie czynności kwalifikują się do usług pośrednictwa nieruchomości. Zostały one sklasyfikowane w grupie 68.31.Z PKD, która obejmuje:

  • usługi pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
  • usługi doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Wyżej wymienione czynności, klasyfikowane jako usługi pośrednictwa nieruchomości, zostały wykazane w pkt. 26 załącznika do ww. rozporządzenia jako usługi, które mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – zwolnienia przedmiotowego.

Należy przy tym pamiętać, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe udokumentowanie sprzedaży (całej wykonanej usługi), fakturą.

Ze zwolnienia z kasy fiskalnej, zgodnie z pkt. 26 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą korzystać usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Kasa fiskalna a usługi pośrednictwa nieruchomości online

W przypadku, gdy zapłata za wykonane usługi pośrednictwa nieruchomości, świadczone na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, w całości jest dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, której sprzedawca jest członkiem, w myśl pkt. 37 ww. rozporządzenia, można skorzystać także z drugiego zwolnienia przedmiotowego. Dodatkowym warunkiem stosowania tego zwolnienia jest konieczność prowadzenia ewidencji sprzedawanych usług, z której jasno wynika, jakie usługi i na rzecz jakiego nabywcy zostały wykonane.

Kolejnym dostępnym zwolnieniem jest zwolnienie podmiotowe – do rocznego limitu obrotów 20 000 zł. Skorzystanie z tego zwolnienia jest możliwe w przypadku, gdy obrót ze sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku, wartość limitu upoważniającą do korzystania ze zwolnienia podmiotowego wyliczają w wartości proporcjonalnej do ilości dni, pozostałych do końca roku.

Ewidencjonowanie sprzedaży w przypadku zwolnienia z kasy

Co do zasady, jeśli podatnik zajmujący się usługami pośrednictwa nieruchomości nie będzie dokumentował sprzedaży fakturą, wówczas nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie pkt. 26 załącznika do ww. rozporządzenia. Może jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego do limitu obrotów 20 000 zł w skali roku. W przypadku korzystania ze zwolnienia należy prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej w postaci zbroszurowanej. W prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy wskazać:

  • liczbę porządkową,
  • datę uzyskania przychodu,
  • wartość przychodu brutto,
  • podsumowanie całego przychodu z danego dnia.

W przypadku przychodów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT należy wyróżnić w prowadzonej ewidencji stawki, pozwalające na wyliczenie odpowiedniej wartości podatku należnego podlegającego wpłacie do urzędu.

W ewidencji sprzedaży bezrachunkowej nie ujmuje się transakcji udokumentowanych fakturą lub rachunkiem.
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna się znajdować w miejscu, w którym sprzedaż jest dokonywana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów