0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Materiały reklamowe i informacyjne na gruncie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej nastawionej na rozwój i zwiększanie przychodów wymaga dbałości o reklamę i marketing. Przykładem wydatków związanych z reklamą mogą być różnego rodzaju materiały reklamowe i informacyjne przekazywane potencjalnym konsumentom. W dzisiejszym artykule omówimy, jak rozliczyć materiały reklamowe i informacyjne na gruncie podatku VAT.

Materiały reklamowe i informacyjne w działalności gospodarczej a podatek VAT

Materiały reklamowe i informacyjne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT lub nie, w zależności od tego, czy mają wartość użytkową dla konsumenta oraz w zależności od wartości tych materiałów. Każdy materiał reklamowy i informacyjny powinno się zatem rozpatrywać indywidualnie pod kątem ewentualnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy dany materiał reklamowy lub informacyjny ma wartość użytkową dla nabywcy (konsumenta). Jeżeli nie ma, nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług niezależnie od wartości.

W przypadku jednak gdy dany materiał reklamowy bądź informacyjny ma wartość użytkową dla konsumenta, o jego opodatkowaniu decydować będzie cena jednostkowa lub koszt wytworzenia. Spełnienie definicji prezentu o małej wartości (kwota poniżej 20 zł), powoduje, że dany przedmiot nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przeciwnym razie materiał reklamowy lub informacyjny należy opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Materiały reklamowe i informacyjne bez wartości użytkowej dla konsumenta

Materiałami reklamowymi i informacyjnymi nieposiadającymi wartości użytkowej dla nabywcy są w szczególności ulotki, foldery czy katalogi reklamowe. Tego typu przedmioty przekazywane potencjalnym klientom w celach reklamowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia jest wówczas cena jednostkowa lub koszt wytworzenia.

W interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy skarbowe uznaje się, że w razie gdy materiały reklamowe i informacyjne nie mają wartości konsumpcyjnej dla odbiorców, to ich przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Niezależnie od wartości materiałów reklamowych i informacyjnych niezaspokajających potrzeb konsumenckich i niestanowiących dla nabywcy żadnej wartości użytkowej, nie są one zatem opodatkowane podatkiem VAT.

W jednej z broszur informacyjnych Ministerstwo Finansów zamieściło następujące objaśnienia: „W pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny i reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli nie – będzie to np. katalog czy ulotka, to nie podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli tak – będzie to np. kalendarz z reklamami, to będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że będzie spełniał definicję prezentu o małej wartości. Wówczas przekazanie nieodpłatnie takiego kalendarza na cele związane z działalnością gospodarczą będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT”.

Materiały o charakterze reklamowo-informacyjnym a opodatkowanie podatkiem VAT – interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych niepełniących funkcji użytkowej i niemających dla ich odbiorców wartości konsumpcyjnej został potwierdzony w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2013 roku wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu.

Wnioskodawca będący podmiotem działającym w branży sprzedaży detalicznej i zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce, w ramach prowadzonej działalności w celu zwiększenia swoich przychodów, wydaje nieodpłatnie drukowane materiały o charakterze reklamowo-informacyjnym, reklamowym bądź informacyjnym. Wydawane materiały mają na celu np. przybliżenie informacji o towarach znajdujących się w ofercie zainteresowanego lub zachęcenie potencjalnych odbiorców do zakupu towarów we własnej sieci sklepów spółki bądź też prezentację znaków towarowych/marek, z których wnioskodawca korzysta, prowadząc działalność detaliczną. W szczególności mogą to być np. wszelkiego rodzaju katalogi promocyjne, gazetki reklamowe z informacjami o oferowanych towarach, billboardy bądź plakaty z przeznaczeniem do umieszczenia w różnych miejscach, „standy” etc. Przedmiotem dokonywanych przez spółkę nieodpłatnych wydań mogą być również inne materiały o charakterze reklamowo-informacyjnym takie jak np. cenniki, ulotki, foldery lub prospekty. Wnioskodawca w związku z nabyciem materiałów reklamowych i informacyjnych odlicza podatek naliczony wykazany na fakturach VAT dokumentujących ich zakup.

Uzasadnienie interpretacji: „Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów, stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przekazywane towary mają wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta […]

[…] należy uznać, że nieodpłatne przekazanie ostatecznym odbiorcom ww. drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie stanowi czynności, z którą ustawa wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Zatem przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących oferowanych przez Wnioskodawcę towarów nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla odbiorców. Tym samym przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy”.

Kolejne potwierdzenie nieopodatkowania podatkiem VAT przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2017 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który uznał, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom – w celu promocji i reklamy sprzedawanych produktów – kartonowych materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych typu „standy” dotyczących dystrybuowanych produktów i przeznaczonych do umieszczenia ich na terenie obiektów należących do kontrahentów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wskazane materiały nie posiadają bowiem wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów.

Materiały reklamowe i informacyjne posiadające wartość użytkową dla konsumenta – kiedy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez odpłatną dostawę towarów rozumie się także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika bądź jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów albo ich części składowych.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów, gdy przekazanie implikuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru bądź części składowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jeżeli zatem przekazywane materiały reklamowe i informacyjne mają wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta (np. kalendarz z reklamami czy logo firmy), to podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątek od tej reguły stanowią towary i materiały spełniające definicję prezentu o małej wartości. Przekazanie prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, zostało wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Art. 7 ust. 3 ustawy o VAT:

„Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

W jednej z broszur informacyjnych Ministerstwo Finansów zamieściło następujące objaśnienia: „[…] nie będzie uznawane za odpłatną dostawę towarów tylko wykorzystanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki (pomimo że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych towarów)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych posiadających wartość użytkową dla konsumenta nie nastąpi zatem tylko wtedy, gdy jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia materiału reklamowego bądź informacyjnego nie przekracza kwoty 20 zł, bez konieczności prowadzenia ewidencji osób, które te materiały otrzymały. Jeżeli prowadzona jest ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób obdarowanych, łączna wartość przekazanych materiałów reklamowych i informacyjnych dla jednej osoby pozwalająca na nieopodatkowanie podatkiem VAT przekazania tych materiałów wynosi 100 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów