0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odlicz VAT od kupna lokalu, sprzedaj bez VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy kupującemu lokal użytkowy co do zasady przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z dokonywanym zakupem. Po spełnieniu określonych warunków późniejsza sprzedaż nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z VAT. Najczęściej jednak będzie wiązać się z obowiązkiem korekty części odliczonego VAT. Odlicz VAT od kupna lokalu i sprzedaj go bez VAT-u - jak? Odpowiadamy poniżej.

Odlicz VAT od kupna lokalu

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym przedsiębiorca nabywający lokal, który zamierza użytkować wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia pełnego VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu. Nie ma przy tym znaczenia czy faktura zakupu wystawiona została wyłącznie na dane przedsiębiorcy, czy może na dane przedsiębiorcy i jego współmałżonka.

Prawo do odliczenia VAT zdaniem organów podatkowych

Takie stanowisko przyjmują także organy podatkowe. Potwierdzeniem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2014 r.  (nr ITPP1/443-142/14/DM):

“(...) skoro lokal użytkowy (pomimo że będzie stanowił majątek wspólny małżonków) zostanie nabyty z wyłącznym przeznaczeniem dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tego lokalu (pomimo że na fakturze oprócz danych podatnika znajdą się również dane jego małżonki, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług).”

Zwolnienie z opodatkowania VAT - sprzedaż lokalu

Sprzedając lokal użytkowy, przedsiębiorca w większości sytuacji może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania transakcji podatkiem VAT.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ze zwolnienia z podatku VAT korzysta m.in. dostawa budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że:

  • dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,  

  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części nie upłynęły przynajmniej 2 lata.

W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać lokal po upływie co najmniej 2 lat od pierwszego zasiedlenia, transakcja ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Korekta podatku odliczonego - sprzedaż lokalu

Zastosowanie stawki podatku VAT zwolnionej (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT) przy sprzedaży lokalu zaliczonego do środków trwałych z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, obliguje podatnika do dokonania korekty podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy VAT. W przypadku nieruchomości korekty dokonuje się przez okres 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Dopiero po upływie tego okresu przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego.

Roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów