0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odprawa celna przy imporcie towarów - kwestie formalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku import usług to przewóz towarów z terytorium państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej na terytorium Polski. Import towarów spoza obszaru Unii Europejskiej obliguje do dokonania określonych formalności celnych. Formalności te potocznie nazywane są odprawą celną. Jak poprawnie powinna zostać wykonana odprawa celna? Odpowiadamy poniżej.

Odprawa celna - co to takiego?

Odprawa celna polega na skontrolowaniu dokumentacji i przewożonych towarów, a także na pobraniu cła i podatków. To dopełnienie wszystkich procedur niezbędnych przy przejmowaniu towarów na granicy celnej.

Kto ma obowiązek dokonania odprawy celnej?

Obowiązek dokonania zgłoszenia towaru do procedury celnej dotyczy każdego przedsiębiorcy, który dokonuje transakcji obrotu towarami z krajami spoza Unii Europejskiej. Innymi słowy przedsiębiorca, który przywozi towary spoza UE lub dokonuje wywozu towarów do krajów spoza UE, zobowiązany jest do dokonania odprawy celnej tych towarów.

Ważne!

Odprawa celna dotyczy również towarów, które wysyłane są lub przywożone z tych krajów Unii Europejskiej, w których nie stosuje się dyrektyw podatkowych, jak np. Wyspy Kanaryjskie.

Odprawa celna przy imporcie towarów - jak powinna przebiegać?

Import do Polski towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. Przy imporcie towarów polega ona na:

 • sporządzeniu zgłoszenia celnego,

 • dołączeniu niezbędnej dokumentacji,

 • uiszczeniu należności celnych i podatkowych z tytułu przywozu towarów.

Poprzez dopuszczenie do obrotu towar przywieziony z obszaru państwa trzeciego uzyskuje status celny towaru wspólnotowego. Zgłoszenia celnego towarów w przywozie dokonuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CELINA bądź pisemnie na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).

Dokonując zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, należy dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej. Ponadto podatnik, który dokonuje importu towarów spoza UE, musi posiadać numer EORI. Numer ten również uzyskuje się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Sporządzenie zgłoszenia celnego

Co do zasady przyjmuje się, że zgłoszenie celne powinno być złożone w formie elektronicznej lub pisemnej. Elektroniczne zgłoszenie celne w imporcie towarów, które zostało przyjęte i zweryfikowane przez organ celny pod względem merytorycznym otrzymuje w systemie CELINA nazwę “Poświadczone Zgłoszenie Celne” (PZC). Zastępuje ono papierową kartę zgłoszenia celnego. Dokument ten zawiera:

 • adnotację urzędu celnego o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia,

 • adnotacje o dacie powiadomienia o długu celnym oraz o dacie i czasie zwolnienia towaru do procedury celnej,

 • podpis elektroniczny.

PZC jest dokumentem tworzonym w celu zwolnienia towaru do procedury celnej. Zastępuje on papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD.

Natomiast w przypadku zgłoszenia celnego w formie pisemnej zastosowanie ma formularz SAD.

Dokumentacja niezbędna podczas odprawy celnej przy imporcie towarów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć następujące dokumenty:

 • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość celna towarów,

 • deklarację wartości celnej, jeżeli konieczne jest ustalenie wartości celnej,

 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,

 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów,

 • dokumenty, na których podstawie można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,

 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru,

 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Ponadto przy składaniu zgłoszenia celnego organy mogą zażądać przedłożenia dokumentów przewozowych bądź dokumentów odnoszących się do poprzedniej procedury celnej.

Dodatkowo do zgłoszenia celnego towarów, które objęte są obowiązkiem oznaczenia znakami akcyzy, należy dołączyć:

 • oryginał zaświadczenia urzędu celnego o wydaniu podatkowych znaków akcyzy, z podaniem rodzaju, serii, nr ewidencyjnego, daty wytworzenia, daty wydania podatkowych znaków akcyzy, ilości i wartości podatkowych znaków akcyzy, na przywożone towary objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy,

 • oryginał zaświadczenia o wpłaceniu kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty stanowiącej 80% kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Ważne!

Jeśli zgłoszenie celne towarów nie następuje na granicy celnej Unii Europejskiej, to przywożone towary należy dodatkowo objąć procedurą tranzytu. Należy tego dokonać na dokumencie T1. Wówczas może powstać konieczność złożenia zabezpieczenia w wysokości mogącego powstać długu celnego. Wówczas zgłoszenie celne towarów należy dokonać w dokumencie T1 „wewnętrznym” w urzędzie celnym (oddziale celnym).

Zapłata należności celnych i podatkowych z tytułu przywozu towarów

Uiszczenie należności związanych z importem towarów spoza Unii Europejskiej umożliwia wprowadzenie towarów do obrotu na terenie UE.

Ważne!

Należności celno-podatkowe należy opłacić w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny.

Organ celny dopuszcza sprowadzone towary do obrotu dopiero po zapłaceniu należności celnych i podatkowych, które wyliczane są na podstawie zgłoszenia celnego.

Należy również mieć na względzie, że pobór cła oraz podatku możliwy jest jedynie wtedy, gdy towary znajdują się w wolnym obrocie. W sytuacji, gdy sprowadzane towary zostały objęte zakazem przywozu, który wynika np. z embarga handlowego, do poboru cła bowiem nie dochodzi. Z kolei towar może ulec konfiskacie.

W Polsce import towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dokonując importu towarów spoza UE, podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT jest podatnik, na którym ciąży również obowiązek uiszczenia cła. Jeśli zaś podatnik, który ma obowiązek uiszczenia cła, wyznaczył swojego przedstawiciela podatkowego, to na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, podmiot ten staje się podatnikiem podatku VAT w imporcie towarów.

Ważne!

Obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje:

 • z chwilą powstania długu celnego,

 • w przypadku objęcia towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną - z chwilą objęcia towarów tą procedurą,

 • w innych przypadkach - z chwilą wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego bądź też z chwilą wymagalności opłat wyrównawczych w przypadku, gdy takowe są pobierane za wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

Na kwotę cła, jakie należy uiścić przy imporcie towarów, składa się wartość celna oraz stawka celna wynikająca z taryfy celnej, a także kurs waluty. Przy czym wartość celna jest to cena deklarowana przez importera, należna lub taka, która została zapłacona, podana na fakturze importowej. Na wartość celną składają się również koszty transportu i ubezpieczenia ponoszone przez importera, naliczone do granicy celnej UE.

Przedsiębiorca, który sprowadza towary spoza Unii Europejskiej, co do zasady ma obowiązek przedstawienia importowanych towarów do odprawy celnej. Należy mieć jednak na względzie, że w przypadku ich niskiej wartości może wystąpić zwolnienie z cła i podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów