Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rozliczenie WNT, gdy sprzedawcą jest firma spoza UE

WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to obecnie standardowa transakcja w wielu większych przedsiębiorstwach - jak jednak postępować i rozliczyć ją podatkowo, gdy dokonuje jej kontrahent spoza UE?

WNT - ogólne zasady

Według ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju. Aby jednak mowa była o WNT, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • podatnik nabywa prawo do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz;

  • zarówno sprzedawca, jak i nabywca są podatnikami.

W takich sytuacjach dokonana dostawa towarów stanowi odpowiednio WDT dla dostawcy oraz WNT dla nabywcy i należy ją rozliczać według przewidzianych dla tego typu transakcji sposobów.

WNT - transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe polegają na tym, że kilka przedsiębiorstw fakturuje, czyli dokonuje dostawy tego samego towaru, natomiast fizycznie dostawy dokonuje się jednorazowo - pierwszy w tym łańcuchu kontrahent przekazuje towary ostatniemu kontrahentowi.

O transakcjach łańcuchowych mówi ustawa o VAT:

Art. 22 ust. 2 ustawy o VAT

“W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.”

WNT - transakcje łańcuchowe - przykład

Polska firma kupiła towar od firmy z Norwegii, która wystawiła na to fakturę, natomiast sam towar transportowany był z Francji do Polski.

Rozliczyć taką transakcję można na dwa sposoby, zależnie od sytuacji.

Wersja 1.

Firma z Francji organizowała transport, naliczyła za to opłatę i to tej transakcji należy przypisać dokonywaną dostawę. Co za tym idzie - nabywcą w takim wypadku jest firma z Norwegii i to u niej na terenie Polski dochodzi do transakcji WNT, a nie u firmy z Polski, mimo że to ona finalnie odebrała towar.

W przypadku firmy polskiej również wystąpi konieczność opodatkowania, jest to bowiem dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca. Transakcję taką należy wykazać w deklaracji VAT w pozycjach 32 i 33 i jako że od tych transakcji przysługuje odliczenie VAT, również w pozycjach 41 i 42 jeżeli zakup dotyczy środków trwałych lub w pozostałych przypadkach w pozycjach 43 i 44.

Wersja 2.

Mimo że to firma z Francji organizowała transport, to między firmą z Francji i Norwegii może istnieć umowa z warunkami dostawy, że transport ten będzie przyporządkowany do dostawy dokonywanej przez firmę z Norwegii.

W takiej sytuacji nabycie tych towarów będzie stanowić WNT, nawet jeżeli firma z Norwegii nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE w żadnym z państw UE. Transakcję tę należy wtedy wykazać w deklaracji VAT w pozycjach 23 i 24 i jako że od tych transakcji przysługuje odliczenie VAT, również w pozycjach 41 i 42 jeżeli zakup dotyczy środków trwałych lub w pozostałych przypadkach w pozycjach 43 i 44. Dodatkowo, transakcję tę nabywca ma obowiązek wykazać w informacji VAT-UE w części D, pola dotyczące kodu kraju i numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta puste.