0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka na usługi ciągłe a obowiązek podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy korzystają jak i są dostawcami usług o szczególnym charakterze. Takimi usługami są m.in. usługi ciągłe świadczone w sposób nieprzerwany z uwzględnieniem następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Czy w związku z tym zaliczka na usługi ciągłe będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w VAT? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Czym są usługi ciągłe?

W praktyce przyjmuje się, że dostawami o charakterze ciągłym są dostawy, w ramach których dochodzi do regularnej, powtarzalnej sprzedaży. Oczywiście wiele zależy od okoliczności konkretnego przypadku, ale należy podkreślić, że nie ma znaczenia sama liczba dostaw, ale łączący strony stały stosunek kooperacyjny. Nawet jedna sprzedaż w miesiącu może być wykonana w ramach dostaw o charakterze ciągłym, jeżeli umowa pomiędzy stronami przewiduje stałą i powtarzalną sprzedaż. Dlatego należy uznać, że w każdej sytuacji, gdzie strony transakcji uzgodnią powtarzalność dostaw powyżej jednego miesiąca, mogą uznać taką sprzedaż za ciągłą i rozpoznawać w odniesieniu do niej obowiązek podatkowy ostatniego dnia miesiąca

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 833/16

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawą powstania przychodu z działalności są kwoty należne, a więc wynikające z zawartej pisanej lub niepisanej umowy handlowej, do których przedsiębiorcy przysługuje uprawnienie (z zawartej umowy) co do ich dochodzenia, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ponadto u czynnych podatników VAT przychód ze sprzedaży jest pomniejszany o podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

Zaliczka na usługi ciągłe a podatek dochodowy od osób fizycznych

Jeżeli obie strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Nie ma znaczenia jeżeli nawet wcześniej przedsiębiorca otrzyma zaliczkę na poczet danej usługi. Dla świadczeń ciągłych, dla których moment uzyskania przychodu definiowany jest na podstawie art. 14 ust. 1e ustawy o pdof., nie znajduje zastosowania moment rozpoznania przychodu ustalony w oparciu o z art. 14 ust. 1c ustawy o pdof

Usługi ciągłe a obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z art. 19a ust 1 oraz 3 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Dla usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zaliczka na usługi ciągłe a VAT

Zaliczka na usługi ciągłe otrzymana przez przedsiębiorcę zobowiązuje do wykazania tej kwoty przedpłaty dla celów podatku VAT z chwilą jej otrzymania. W tym wypadku przedsiębiorca wystawia fakturę zaliczkową nie później niż 15-tego dnia następującego po miesiącu, w którym została wpłacona zaliczka przez odbiorcę ale nie wcześniej niż 30-tego dnia przed otrzymaniem, lub dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Data wystawienia faktury pozostaje bez wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w tym wypadku ustalonego zgodnie z wpływem zaliczki na poczet usług.

Podobne stanowisko zajmuje Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 01.04.2016r. o sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów