0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić PIT-11 za 2023 rok?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklaracja PIT-11 to informacja na temat wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz wypłaconego wynagrodzenia. Informację tę przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy. Pracownikom należy przekazać to zeznanie do końca lutego. Jak wypełnić PIT-11 w najnowszej wersji 29 za 2023 rok?

Jak wypełnić PIT-11 w najnowszej wersji?

Od czasu wprowadzenia ulgi dla młodych dotyczącej zwolnienia z podatku, wypełnienie PIT-11 nie jest już takie oczywiste. Jak poprawnie uzupełnić tę deklaracje i uniknąć telefonów z urzędu wzywających do korekt? Poniżej pełna instrukcja.

PIT-11 - informacja o przychodach za 2022rok

W polu 1. płatnik wpisuje identyfikator podatkowy składającego, czyli identyfikator pracodawcy. Jest to numer NIP lub PESEL. Pole 2. oraz 3. są wypełniane przez urząd. Z kolei w polu 4. podaje się rok, za który deklaracja jest składana.

PIT-11 pole numer 5 to pole w którym należy podać numer informacji. Zwykle wpisuje się tu cyfrę 1, co oznacza, że wystawiany jest wyłącznie jeden PIT-11 na rzecz jednego podatnika. Kolejny numer wpisuje się, gdy w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT-11. która nie jest korektą poprzedniej.

A. Miejsce i cel składania informacji

W sekcji A formularza PIT-11 w polu 6. wskazuje się organ skarbowy, do którego przekazywana jest informacja PIT-11. Pole 7 to cel złożenia druku. Gdy płatnik przekazuje tę deklarację po raz pierwszy, wówczas wybiera się złożenie informacji (kwadrat nr 1). W przypadku korygowania już złożonej deklaracji należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (korekta informacji).

PIT-11 - miejsce składania deklaracji

B. Dane identyfikacyjne składającego

W sekcji B podaje się dane płatnika podatku, czyli dane pracodawcy lub zleceniodawcy.

PIT-11 B. Dane identyfikacyjne składającego

W polu 8. wybiera się status prawny płatnika:

 • niebędący osobą fizyczną – zaznacza się, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki,
 • osoba fizyczną – oznaczają przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Pole 9. wypełniają jedynie płatnicy niebędący osobami fizycznymi, podając nazwę spółki. Osoby fizyczne wypełniają pole 10., gdzie wpisuje się imię, nazwisko oraz datę urodzenia przedsiębiorcy.

C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

Sekcja C deklaracji PIT-11 służy do wykazania danych osoby, dla której sporządzona jest ta deklaracja, czyli pracownika, zleceniobiorcy czy wykonawcy.

PIT-11 - C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

W polu 11. określa się rodzaj obowiązku podatkowego:

 • kwadrat 1. zaznacza się w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo polskie lub polską rezydencją podatkową,
 • kwadrat 2. zaznacza się w przypadku obcokrajowca, który posiada zagraniczną rezydencję.

Identyfikator podatkowy pracownika wpisuje się w pole 12. – jest to NIP lub PESEL. W przypadku braku tego identyfikatora (u cudzoziemca) należy wpisać 9999999999, a w pozycji 13. podać wówczas zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika. W przypadku uzupełnienia pola 13., w pozycji 14. wpisuje się rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) np. paszport. W pozycji 15. podaje się kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).

W polu 16. podatnik podaje nazwisko płatnika (pracownika), następnie w polu 17. pierwsze imię. Datę urodzenia wpisuje się w polu 18., natomiast kraj zamieszkania podatnika kolejnej pozycji 19. Pola od 20. do 27. to przestrzeń przeznaczona do wpisania adresu zamieszkania podatnika.

Jak wypełnić i wysłać do urzędu PIT-11?

D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Sekcja D (pole 28.) wypełnia się wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w na podstawie stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Jest to oświadczenie o stosowanych kosztach uzyskania przychodu.

PIT-11 D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

W części E wykazuje się otrzymane przez podatnika wynagrodzenia, świadczenia, a także poniesione koszty uzyskania przychodu oraz pobrane zaliczki.

PIT-11E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

Wiersz pierwszy wypełnia się w przypadku rozliczania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. W omawianym wierszu:

 • w pozycjach 29. i 34. wpisuje się kwoty przychodu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w ciągu roku,
 • pola 30. i 35. służą do wykazaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń wskazanych w pozycjach 29. i 34. Koszty ryczałtowe ujmuje się w polu 30., z kolei w pozycji 35. wykazuje się koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich,
 • w polu 31. podaje się wartość dochodu, czyli różnicę wynikającą z kwot podanych w polach (29. + 34.) – (30. + 35.),
 • natomiast w polu 32. wykazuje się wyłącznie kwoty dochodu zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych,
 • wartość pobranych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sporządzenia PIT-11 wpisuje się polu 33.

Wiersz drugi dotyczy należności z tytułów rozliczania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia, które nie korzystały ze zwolnienia z PIT:

 • w polu 36. i 41. podaje się wynagrodzenia od których pobrano zaliczki, z powodu:
  • złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z PIT,
  • przychód z tytułu tych umów łącznie z umowami zlecenie przekroczył w ciągu roku limit zwolnienia w wysokości 85 528 zł.
 • pola 37. i 42. służą do wykazania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z osiągnięciem przychodu podanego w pozycji 36. i 41. Koszty ryczałtowe ujmuje się w polu 37., natomiast koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w polu 42.,
 • pole 38. to wartość dochodu, czyli różnicę wynikającą z kwot podanych w polach (36. + 41.) – (37. + 42.),
 • w pozycji 39. wykazuje się kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych,
 • wartość pobranych zaliczek dotyczących dochodów z wiersza 3. wpisuje się w pozycji 40.

Wiersz trzeci dotyczy osób które ukończyły wiek emerytalny:

 • w polu 43. i 48. podaje się wynagrodzenia od których pobrano zaliczki, z powodu:
  • niezłożenia oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia z PIT,
  • przychód z tytułu tych umów łącznie z umowami zlecenie przekroczył w ciągu roku limit zwolnienia w wysokości 85 528 zł.
 • pola 44. i 49. służą do wykazania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z osiągnięciem przychodu podanego w pozycji 43. i 48. Koszty ryczałtowe ujmuje się w polu 44., natomiast koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w polu 49.,
 • pole 45. to wartość dochodu, różnicę wynikającą z kwot podanych w polach (43. + 48.) – (44. + 49.),
 • w pozycji 46. wykazuje się kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych,
 • wartość pobranych zaliczek dotyczących dochodów z wiersza 3. wpisuje się w pozycji 47.

Wiersz czwarty dotyczy emerytur i rent zagranicznych:

 • w polu 50. i 51. wykazuje się otrzymane przez podatnika emerytury i renty z zagranicy (uzyskane za pośrednictwem płatnika),
 • pole 52. służy do wykazania wartości otrzymanych emerytur i rent w zakresie, w jakim są one zwolnione z opodatkowania (w związku z brzmieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych),
 • pobraną zaliczkę na podatek z tytułu zagranicznych emerytur i rent wykazuje się w polu 53.

PIT-11E.

Wiersz piąty dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu umowy o dzieło oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • w polu 54. wykazuje się kwoty faktycznie otrzymanego przychodu,
 • w polu 55. ujmuje się koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
 • w polu 56. podaje się różnice poprzednich pozycji (54 – 55),
 • kwoty pobranych zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 5. wpisuje się w pozycji 57.

Wiersz szósty, siódmy i ósmy służy do wykazania przychodów z umowy zlecenie (nieopodatkowanych zryczałtowanym podatkiem). W polach:

 • od 58. do 61. uwzględnia się wynagrodzenia zleceniobiorców, których nie wymieniło się w wierszu kolejnym, czyli przychody opodatkowane uzyskane przez osoby powyżej 26. roku życia i osoby które osiągnęły wiek emerytalny.
 • od 62. do 65. (wiersz 7.) wprowadza się wypłaty na rzecz osób do ukończenia 26. r.ż., które chciały, aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony z tytułu tych umów w ciągu 2022 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył 85 528 zł.
 • od 66. do 69. (wiersz 8.) podaje się wypłaty na rzecz osób, które osiągnęły wiek emerytalny i chciały, aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony z tytułu tych umów w ciągu 2022 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył 85 528 zł.

Wiersz dziewiąty dotyczy przychodów uzyskanych m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

PIT-11 Dochody

Wiersz dziesiąty i jedenasty dotyczy dochodów osiągniętych z praktyk absolwenckich, w polach:

 • od 75. do 77. (wiersz 10.) uwzględnia się wynagrodzenia osób, których nie wymieniło się w wierszu kolejnym, czyli wynagrodzenia uzyskane przez osoby powyżej 26. roku życia.
 • od 78. do 80. (wiersz 11.) wpisuje się wypłaty na rzecz osób do ukończenia 26. r.ż., które chciały, aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony z tytułu tych umów w ciągu 2022 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył 85 528 zł.

Wiersze dwunasty, trzynasty oraz czternasty dotyczą wypłaconych zasiłków macierzyńskich:

 • od 81. do 83. uwzględnia się zasiłki, których nie wymieniło się w wierszu kolejnym, czyli uzyskane przez osoby powyżej 26. roku życia i osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.
 • od 84. do 86. (wiersz 13.) dotyczą wypłat na rzecz osób do ukończenia 26. r.ż., które chciały, aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony w ciągu 2022 roku łącznie przekroczył 85 528 zł.
 • od 87. do 89. (wiersz 14.) dotyczą wypłat na rzecz osób które osiągnęły wiek emerytalny i chciały, aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony w ciągu 2022 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył 85 528 zł.

Wiersz piętnasty (pola od 90. do 94.) dotyczy przychodów z innych źródeł, niż podane we wcześniejszych wierszach między innymi są to pozostałe zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. 

PIT-11 składki

Pola od 95. do 97. dotyczą odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne. I tak w pozycji:

 • 95. podaje się składki pobierane od wynagrodzeń opodatkowanych z wyjątkiem składek ujętych w polu 96.,
 • 96. wykazuje się składki od wynagrodzenia opodatkowanego, czyli ujętego w wierszach 2., 3., 7., 8. i 11. (dotyczy osób do ukończenia 26. r.ż. oraz osób, które osiągnęły wiek emerytalny),
 • 97. należy wpisać składki naliczane od wynagrodzenia, od którego nie pobrano podatku – wykazanego w pozycji 110., 111., 112., 115., 116. (dotyczy osób do ukończenia 26. r.ż. oraz osób które osiągnęły wiek emerytalny).

F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Część F deklaracji PIT-11 (pola od 98. do 105.) zawiera informację o wysokości przychodów wypłacanych przez podmiot niebędący płatnikiem zaliczek na podatek. Są to przychody między innymi z:

 • umowy o pracy przy zbiorach,
 • umowy uaktywniającej,
 • umów, dla których wypłacającym jest podmiot inny niż przedsiębiorca,
 • nagrody rzeczowe o wartości ponad 200 zł.

PIT-11 - F. Informacja o wysokości przychodów

W polach 99., 101. oraz 103. wpisuje się rodzaj przychodu (jest to opis). Pozycje 98., 100., 102., 104. to miejsca na wpisanie kwot przychodu. Sumę tych pól zapisuje się w pozycji 105.

G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku

Ta część PIT-11 powinna zawierać informację o przychodach korzystających ze zwolnienia od podatku. 

PIT-11 G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku

W pozycji 106. wykazuje się wypłacone kwoty stypendium, ale do wartości zwolnionej – od której nie trzeba pobierać zaliczki na podatek.

Pole 107. to miejsce, w którym wprowadza się otrzymane z zagranicy renty inwalidzkie (z tytułu inwalidztwa wojennego), kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, oraz renty wypadkowe (inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945).

W polu 108. wykazane są przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Płatnicy, którzy nie rozliczają tego typu przychodów, pozostawiają to pole puste.

Pozycja 109. to suma pól 110., 111., 112., 113., gdzie pole:

 • 110. – dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • 111. – dotyczy przychodów z tytułu umów zleceń,
 • 112. – dotyczy przychodów z praktyk absolwenckich,
 • 113. – to miejsce na zasiłki macierzyńskie.

Podaje się w nich wynagrodzenia osób korzystających ze zwolnienia z PIT - ulgi dla młodych. Dotyczy to zarówno umów o pracę jak i umów zlecenie. Kwota w polu 109. nie może przekraczać limitu zwolnienia tj. 85 528 zł.

Pozycja 114. to suma pól 115., 116., 117. Pole:

 • 115. – dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • 116. – dotyczy przychodów z tytułu umów zleceń,
 • 117. – to miejsce na zasiłki macierzyńskie.

Podaje się w nich wynagrodzenia osób korzystających ze zwolnienia z PIT. Dotyczy to zarówno umów o pracę jak i umów zlecenie. Kwota w polu 114. nie może przekraczać limitu zwolnienia tj. 85 528 zł.

Gdy wypełniono pole 114., wówczas należy znaczyć jedno z okienek przy polu:

 • 118., gdy 114. wypełniono na podstawie ulgi na powrót,
 • 119., gdy 114. wypełniono na podstawie ulgi dla rodziców czwórki dzieci,
 • 120., gdy 114. wypełniono na podstawie ulgi dla pracujących emerytów.

W pole 121. określa się, czy do PIT-11 załączona zostanie informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – PIT-R.

W polu 122. wpisuje się wysokość składek zdrowotnych zapłaconych w danym roku kalendarzowym. 

Natomiast pole 123., to miejsce na wpisanie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych, które polegają odliczeniu od dochodu.

Części H i I podpisy

Część H informacji wypełniają składający będący płatnikami podatku. Natomiast część I – składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W polach 97. i 98. wpisuje się imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

PIT-11 - Części H i I podpisy

Jak wypełnić PIT-11 w systemie wFirma.pl?

Oprogramowanie do prowadzenia kadr i płac często umożliwia generowanie deklaracji PIT-11. Bardzo intuicyjnym systemem, w którym znajdziemy PIT-11 w najnowszej wersji jest wFirma.pl. Z jego pomocą osoby prowadzące rozliczenia kadrowo-płacowe w prosty sposób wygenerują tę informację poprzez: KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.

PIT-11 - generowanie w wfirma.pl

Co ważne, system wFirma.pl ma możliwość bezpośredniej wysyłki deklaracji z systemu. Wystarczy zaznaczyć utworzony PIT-11, a następnie wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

PIT-11 - wysyłka do US

Najnowsza wersja PIT-11 jest bardzo skomplikowana i jej sporządzenie może przysporzyć wiele trudu. Dlatego warto korzystać z oprogramowania, w przypadku którego informacja PIT-11 zostanie wypełniona automatycznie, w związku z czym podatnik może być spokojny o jej poprawność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów