Jak wypełnić PIT-11 za 2021 rok?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklaracja PIT-11 to informacja na temat wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz wypłaconego wynagrodzenia. Informację tę przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy. Pracownikom należy przekazać to zeznanie do końca lutego. Jak wypełnić PIT-11 w najnowszej wersji 27 za 2021 rok?

Jak wypełnić PIT-11 w najnowszej wersji?

Od czasu wprowadzenia ulgi dla młodych dotyczącej zwolnienia z podatku, wypełnienie PIT-11 nie jest już takie oczywiste. Jak poprawnie uzupełnić tę deklaracje i uniknąć telefonów z urzędu wzywających do korekt? Poniżej pełna instrukcja.

PIT-11 - informacja o przychodach za 2021 rok

W polu 1. płatnik wpisuje identyfikator podatkowy składającego, czyli identyfikator pracodawcy. Jest to numer NIP lub PESEL. Pole 2. oraz 3. są wypełniane przez urząd. Z kolei w polu 4. podaje się rok, za który deklaracja jest składana.

W wersji 26. PIT-11 wprowadzono pole numer 5, w którym należy podać numer informacji. Zwykle wpisuje się tu cyfrę 1, co oznacza, że wystawiany jest wyłącznie jeden PIT-11 na rzecz jednego podatnika. Kolejny numer wpisuje się, gdy w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT-11. która nie jest korektą poprzedniej.

A. Miejsce i cel składania informacji

W sekcji A formularza PIT-11 w polu 6. wskazuje się organ skarbowy, do którego przekazywana jest informacja PIT-11. Pole 7 to cel złożenia druku. Gdy płatnik przekazuje tę deklarację po raz pierwszy, wówczas wybiera się złożenie informacji (kwadrat nr 1). W przypadku korygowania już złożonej deklaracji należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (korekta informacji).

PIT-11 - miejsce składania deklaracji

B. Dane identyfikacyjne składającego

W sekcji B podaje się dane płatnika podatku, czyli dane pracodawcy lub zleceniodawcy.

PIT-11 - dane składającego

W polu 8. wybiera się status prawny płatnika:

 • niebędący osobą fizyczną – zaznacza się, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki,
 • osoba fizyczną – oznaczają przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Pole 9. wypełniają jedynie płatnicy niebędący osobami fizycznymi, podając nazwę spółki. Osoby fizyczne wypełniają pole 10., gdzie wpisuje się imię, nazwisko oraz datę urodzenia przedsiębiorcy.

C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

Sekcja C deklaracji PIT-11 służy do wykazania danych osoby, dla której sporządzona jest ta deklaracja, czyli pracownika, zleceniobiorcy czy wykonawcy.

PIT-11 - dane podatnika

W polu 11. określa się rodzaj obowiązku podatkowego:

 • kwadrat 1. zaznacza się w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo polskie lub polską rezydencją podatkową,
 • kwadrat 2. zaznacza się w przypadku obcokrajowca, który posiada zagraniczną rezydencję.

Identyfikator podatkowy pracownika wpisuje się w pole 12. – jest to NIP lub PESEL. W przypadku braku tego identyfikatora (u cudzoziemca) należy wpisać 9999999999, a w pozycji 13. podać wówczas zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika. W przypadku uzupełnienia pola 13., w pozycji 14. wpisuje się rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) np. paszport. W pozycji 15. podaje się kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).

W polu 16. podatnik podaje nazwisko płatnika (pracownika), następnie w polu 17. pierwsze imię. Datę urodzenia wpisuje się w polu 18., natomiast kraj zamieszkania podatnika kolejnej pozycji 19. Pola od 20. do 27. to przestrzeń przeznaczona do wpisania adresu zamieszkania podatnika.

D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Sekcja D (pole 28.) wypełnia się wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w na podstawie stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Jest to oświadczenie o stosowanych kosztach uzyskania przychodu.

PIT-11 - koszty uzyskania przychodu

E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

W części E wykazuje się otrzymane przez podatnika wynagrodzenia, świadczenia, a także poniesione koszty uzyskania przychodu oraz pobrane zaliczki.

PIT-11 - część E

Wiersz pierwszy wypełnia się w przypadku rozliczania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. W omawianym wierszu:

 • w pozycjach 29. i 34. wpisuje się kwoty przychodu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w ciągu roku,
 • pola 30. i 35. służą do wykazaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń wskazanych w pozycjach 29. i 34. Koszty ryczałtowe ujmuje się w polu 30., z kolei w pozycji 35. wykazuje się koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich,
 • w polu 31. podaje się wartość dochodu, czyli różnice pól (29. + 34.) – (30. + 35.),
 • natomiast w polu 32. wykazuje się wyłącznie kwoty dochodu zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych,
 • wartość pobranych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sporządzenia PIT-11 wpisuje się polu 33.

Jak wypełnić i wysłac do urzędu PIT-11?

Wiersz drugi dotyczy należności z tytułów rozliczania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia, które nie korzystały ze zwolnienia z PIT:

 • w polu 36. i 41. podaje się wynagrodzenia od których pobrano zaliczki, z powodu:

  • złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z PIT,

  • przychód z tytułu tych umów łącznie z umowami zlecenie przekroczył w ciągu roku limit zwolnienia w wysokości 85 528 zł.

 • pola 37. i 42. służą do wykazania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z osiągnięciem przychodu podanego w pozycji 36. i 41. Koszty ryczałtowe ujmuje się w polu 37., natomiast koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w polu 42.,
 • pole 38. to wartość dochodu, czyli różnica wynikająca z pól (36. + 41.) – (37. + 42.),
 • w pozycji 39. wykazuje się kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych,
 • wartość pobranych zaliczek dotyczących dochodów z wiersza 3. wpisuje się w pozycji 40.

Wiersz trzeci dotyczy emerytur i rent zagranicznych:

 • w polu 43. i 44. wykazuje się otrzymane przez podatnika emerytury i renty z zagranicy (uzyskane za pośrednictwem płatnika),
 • pole 45. służy do wykazania wartości otrzymanych emerytur i rent w zakresie, w jakim są one zwolnione z opodatkowania (w związku z brzmieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych),
 • pobraną zaliczkę na podatek z tytułu zagranicznych emerytur i rent wykazuje się w polu 46.

PIT-11 - pola od 47 do 58

Wiersz czwarty, czyli pola od 47. do 50. wypełniać należy w związku z przychodami uzyskiwanymi między innymi z tytułu:

 • umowy o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W polu 47. wykazuje się kwoty faktycznie otrzymanego przychodu. Natomiast w pozycji 48. ujmuje się koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście. W polu 49. podaje się różnice poprzednich pozycji (47 – 48). Kwoty pobranych zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 4. wpisuje się w pozycji 50.

Wiersz piąty oraz szósty służy do wykazania przychodów z umowy zlecenie (nieopodatkowane zryczałtowanym podatkiem). W polach od 51. do 54. uwzględnia się wynagrodzenia zleceniobiorców, których nie wymieniło się w wierszu kolejnym, czyli wynagrodzenia uzyskane przez osoby powyżej 26. roku życia.

Pola od 55. do 58. (wiersz 6.) dotyczą wypłat na rzecz osób do ukończenia 26. r.ż., które chciały aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony z tytułu tych umów w ciągu 2021 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył 85 528 zł.

PIT-11 - prawa autorskie, praktyki absowenckie i inne źródła

Wiersz siódmy dotyczy przychodów uzyskanych m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Pole 59. wypełnia się w sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodu w danym roku kalendarzowym przekraczają kwotę 85 528 zł i wykazuje się w nim przychody, do których nie zastosowano już kosztów (z tytułu przekroczenia limitu). W pozostałych przypadkach przychody wpisuje się w pozycji 62., natomiast koszty – w pole 63. Pozycja 60. to dochód, czyli różnica pól: (59 + 62) – 63. Natomiast w pozycji 61. wykazuje się kwoty pobranych zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 7.

Wiersz ósmy oraz dziewiąty do wykazania przychodów z praktyk absolwenckich (nieopodatkowanych zryczałtowanym podatkiem). W polach od 64. do 66. (wiersz 8.) uwzględnia się wynagrodzenia praktykantów, których nie wymieniło się w wierszu kolejnym, czyli wynagrodzenia uzyskane przez osoby powyżej 26. roku życia.

Pola od 67. do 69. (wiersz 9.) dotyczą wypłat na rzecz osób do ukończenia 26. r.ż., które chciały aby od ich wynagrodzeń był pobierany podatek lub przychód zwolniony z tytułu tych umów w ciągu 2021 roku łącznie z umowami o pracę, umowami zlecenie przekroczył 85 528 zł.

Wiersz 10. (pola od 70. do 74.) dotyczy przychodów z innych źródeł, niż podane we wcześniejszych wierszach między innymi są to zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. W przypadku zasiłków ich wartość wpisuje się w pole 70 i 72. Gdy zakład pracy pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku (pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej) i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego łączną kwotę zaliczek pobranych z tych źródeł wykazuje ją wyłącznie raz w wierszu 1. (pozycja 33.) albo w wierszu 8. (pole 74.).

PIT-11 - składki społeczne i zdrowotne

Pola od 75. do 77. dotyczą odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne.

I tak w pozycji:

 • 75. podaje się składki pobierane od wynagrodzeń opodatkowanych z wyjątkiem składek ujętych w polu 76.,
 • 76. wykazuje się składki od wynagrodzenia opodatkowanego, czyli ujętego w wierszach 2. i 6. (dotyczy osób do ukończenia 26. r.ż.),
 • 77 należy wpisać składki naliczane od wynagrodzenia, od którego nie pobrano podatku – wykazanego w pozycji 92. (dotyczy osób do 26. r.ż.).

Pozycje od 78. do 80. dotyczą odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne jest, że w PIT-11 nie wskazuje się pełnej wartości składki (9% podstawy ich ustalenia), lecz jedynie 7,75% podstawy. Składkami pobieranymi od wynagrodzeń opodatkowanych, z wyjątkiem tych ujętych w polu 79. wykazuje się w pozycji 78. W polu 78. wykazuje się składki od wynagrodzenia opodatkowanego, czyli ujętego w wierszach 2. i 6. (dotyczy osób do ukończenia 26. r.ż.). Natomiast w pozycji 80. wpisać należy składki od wynagrodzenia zwolnionego z podatku (wykazanego w pozycji 92. – dotyczącego osób do 26. r.ż.).

F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Część F deklaracji PIT-11 (pola od 81. do 88.) zawiera informację o wysokości przychodów wypłacanych przez podmiot niebędący płatnikiem zaliczek na podatek. Są to przychody między innymi z:

 • umowy o pracy przy zbiorach,
 • umowy uaktywniającej,
 • umów, dla których wypłacającym jest podmiot inny niż przedsiębiorca,
 • nagrody rzeczowe o wartości ponad 200 zł.

PIT-11 - część F

PIT-11 - blok F ciąg dalsza

W polach 82., 84. oraz 86. wpisuje się rodzaj przychodu (jest to opis). Pozycje 81., 83., 85., 87. to miejsca na wpisanie kwot przychodu. Sumę tych pól zapisuje się w pozycji 88.

G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku

Ta część PIT-11 powinna zawierać informację o przychodach korzystających ze zwolnienia od podatku. Wykazuje się tu wynagrodzenia osób do 26. r.ż., które przekazały pracodawcy oświadczenia o chęci skorzystania z nowej ulgi.

PIT-11 - dochody zwolnione z PIT

W pozycji 89. wykazuje się wypłacone kwoty stypendium, ale do wartości zwolnionej – od której nie trzeba pobierać zaliczki na podatek.

Pole 90. to miejsce, w którym wprowadza się otrzymane z zagranicy renty inwalidzkie (z tytułu inwalidztwa wojennego), kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, oraz renty wypadkowe (inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945).

W polu 91. wykazane są przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Płatnicy, którzy nie rozliczają tego typu przychodów, pozostawiają to pole puste.

Pozycja 92. to suma pól 93., 94. i 95. Pole 93. dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, natomiast pole 94. – przychodów z tytułu umów zleceń, a pole 95. przychodów z praktyk absolwenckich. Podaje się w nich wynagrodzenia osób młodych korzystających ze zwolnienia z PIT. Kwota w polu 92. nie może przekraczać limitu zwolnienia tj. 85 528 zł.

W pole 96. określa się, czy do PIT-11 załączona zostanie informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – PIT-R.

Części H i I podpisy

Część H informacji wypełniają składający będący płatnikami podatku. Natomiast część I – składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W polach 97. i 98. wpisuje się imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

PIT-11 - podpisy na deklaracji

Jak wypełnić PIT-11 w systemie wFirma.pl?

Oprogramowanie do prowadzenia kadr i płac często umożliwia generowanie deklaracji PIT-11. Bardzo intuicyjnym systemem, w którym znajdziemy PIT-11 w najnowszej wersji jest wFirma.pl. Z jego pomocą osoby prowadzące rozliczenia kadrowo-płacowe w prosty sposób wygenerują tę informację poprzez: KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.

PIT-11 - generowanie w wfirma.pl

Co ważne, system wFirma.pl ma możliwość bezpośredniej wysyłki deklaracji z systemu. Wystarczy zaznaczyć utworzony PIT-11, a następnie wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

PIT-11 - wysyłka do US

Najnowsza wersja PIT-11 jest bardzo skomplikowana i jej sporządzenie może przysporzyć wiele trudu. Dlatego warto korzystać z oprogramowania, w przypadku którego informacja PIT-11 zostanie wypełniona automatycznie, w związku z czym podatnik może być spokojny o jej poprawność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów