0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata skarbowa jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej, jak i w toku jej prowadzenia, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków, w tym również związanych z opłatami skarbowymi nakładanymi przez urzędy, wójtów lub inne organy. Pobierane są one w związku z dokonaniem określonych czynności urzędowych lub wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń. Wśród nich można wymienić opłaty za rejestrację jako płatnik VAT, czy za udzielone pełnomocnictwo. Obowiązek uiszczenia tej opłaty dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na których wniosek są dokonywane czynności podlegające opłacie, z wyjątkiem podmiotów zwolnionych. Sprawdź, czy opłata skarbowa kwalifikuje się jako koszt podatkowy.

Czy opłata skarbowa może stanowić koszt podatkowy?

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wiadomo, aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach musi mieć związek z prowadzoną działalnością (bezpośredni lub pośredni). Nieodzownym wymogiem jest również prawidłowe udokumentowanie poniesionej opłaty.

Jak udokumentować zapłatę opłaty skarbowej?

W sytuacji gdy opłata skarbowa została uiszczana w kasie właściwego urzędu lub na jego odpowiedni rachunek bankowy, przedsiębiorca powinien otrzymać potwierdzenie zapłaty zaopatrzone w:

  • datę,
  • tytuł wniesionej opłaty,
  • wartość wniesionej opłaty,
  • numer pokwitowania,
  • pieczęć urzędu skarbowego,
  • podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek.

W sytuacji gdy opłata skarbowa została uiszczona bezpośrednio na rachunek bankowy odpowiedniego organu dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty będzie potwierdzenie wykonania przelewu.

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów opłaty skarbowe, co do zasady, powinien ujmować w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Zwrot opłaty skarbowej

Warto podkreślić, że podatnik może ubiegać się o zwrot poniesionej opłaty skarbowej w sytuacji, gdy czynność administracyjna, w związku z którą została poniesiona, nie doszła do skutku. Zwrot nie następuje samoistnie, jedynie na wniosek zainteresowanego. Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Zwrócona kwota zostanie przelana na rachunek bankowy, wskazany we wniosku, wysłana przekazem pocztowym (w tym przypadku wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub będzie można ją odebrać w kasie właściwego organu podatkowego. W sytuacji, gdy opłata skarbowa została już zakwalifikowana do kosztów podatkowych i następuje jej zwrot, należy dokonać korekty w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów