Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ustanawianie pełnomocnika przez Internet

Posiadanie pełnomocnika to prawo, które przysługuje każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby wskazać swojego pełnomocnika, należy stworzyć dokument pełnomocnictwa, w którym określi się obszar jego uprawnień.

Wybór pełnomocnika a CEIDG

Po wyborze pełnomocnika, trzeba powiadomić o tym fakcie CEIDG, wypełniając rubrykę 30 formularza CEIDG-1.

Należy tam sprecyzować, czy wytypowany pełnomocnik jest osobą prawną, (opcjonalnie) podać nazwę jego firmy, a także określić:

  • imię i nazwisko,

  • PESEL lub numer KRS,

  • datę urodzenia,

  • NIP,

  • obywatelstwo.

Bardzo istotnym elementem jest rubryka 30.4, w której należy podać zakres pełnomocnictwa. Przedsiębiorca może wpisać do CEIDG jedynie ważnie ustanowionych pełnomocników - na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zakres działania pełnomocnika w internecie

Od pewnego czasu (zmiana ta weszła w życie 1 lipca 2013 roku) pełnomocnicy mogą wykonywać określone czynności online, tj. zgłaszać:

  • zmiany wpisu oraz danych nieobjętych wpisem do CEIDG (np. numer rachunku bankowego),

  • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

  • wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

  • wykreślenie wpisu w CEIDG.

Funkcja dostępna jest w sekcji „Moje konto” w zakładce „Moi mocodawcy”.

Co zrobić, by pełnomocnik mógł działać przez internet?

Po dopełnieniu formalności związanych z nadaniem pełnomocnictwa, aby wskazana w rubryce 30 formularza CEIDG-1 osoba mogła działać online w imieniu przedsiębiorcy musi stworzyć swoje konto w systemie CEIDG, korzystając z podpisu elektronicznego albo (jeśli go nie posiada) nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Następnie należy poczekać na aktywację konta. Po niej pełnomocnik może już realizować swoje czynności w sieci.

Takie rozwiązanie jest praktycznie i oszczędne. Zgłaszając pełnomocnika do CEIDG, nie trzeba posługiwać się dokumentem pełnomocnictwa, a zatem nie ma konieczności ponoszenia opłaty skarbowej za wykonywanie czynności na rzecz mocodawcy.