Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-37 - roczne zeznanie podatkowe złożone po terminie

Jednym z podstawowych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. To, jaki formularz będzie właściwy, zależy od wybranej formy opodatkowania. Jednym z częściej wypełnianych druków jest PIT-37 w przypadku podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Niezłożenie wspomnianego zeznania podatkowego w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia roku następnego, wiąże się z popełnieniem wykroczenia skarbowego, zagrożonego karą finansową. Co ważne, grzywny tej można uniknąć, jeżeli spełni się warunki określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Zeznanie podatkowe PIT-37 - termin złożenia deklaracji

Osoby, które w poprzednim roku podatkowych osiągały dochody w głównej mierze ze stosunku pracy, zlecenia czy umowy o dzieło, powinny pamiętać o złożeniu zeznania podatkowego na formularzu PIT-37 i opłaceniu podatku wynikającego z tego rozliczenia. Terminem granicznym jest w tym wypadku 30 kwietnia roku następnego. Co ważne, terminu tego nie można ani przedłużyć, ani przesunąć. Zeznanie roczne PIT-37 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia. 

Złóż PIT-37 przez internet!

Obecnie deklaracje podatkowe można złożyć w urzędzie skarbowym drogą tradycyjną - w okienku urzędu lub wysłać za pośrednictwem poczty - lub też przesłać je przez internet. Szybkość tego ostatniego rozwiązania sprawia, że jest ono coraz częściej wybierane. Przemawia za nim również fakt, iż do elektronicznej wysyłki PIT-37 nie potrzeba podpisu kwalifikowanego.

Kary za złożenie zeznania podatkowego PIT-37 po terminie

Niezłożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie jest czynem zabronionym, kwalifikowanym jako wykroczenie. Sankcje na podatnika nakłada Kodeks karny skarbowy. Jak wskazuje art. 54 § 1 podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT-37 w terminie?

Jeżeli podatnik jeszcze przed wezwaniem organów skarbowych zauważy i naprawi swój błąd poprzez złożenie zaległego zeznania podatkowego i opłacenie zaległego podatku wraz ze stosownymi odsetkami, może uniknąć kary. Powinien on dodatkowo dobrowolnie zawiadomić urząd skarbowy o popełnionym wykroczeniu - służy do tego instytucja czynnego żalu. Prawo do skorzystania z niej przysługuje każdemu podatnikowi na mocy art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Warunkiem, aby czynny żal był skuteczny, jest:

  • opłacenie zaległej należności wraz z odsetkami podatkowymi,
  • złożenie zaległej deklaracji,

w terminie przed:

  • otrzymaniem wezwania z urzędu skarbowego - przed czasem, w którym urząd miałby już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
  • rozpoczęciem przez organ ścigania czynności sprawdzającej lub kontroli.