Poradnik Przedsiębiorcy

Jak stworzyć dobry plan urlopowy i czy faktycznie jest on niezbędny?

Plan urlopowy w Kodeksie pracy

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do:

  • corocznego,
  • nieprzerwanego,
  • płatnego

urlopu wypoczynkowego. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje tzw. plan urlopowy, który porządkuje organizację działalności. Obligatoryjność tworzenia takiego schematu wynika z Kodeksu pracy (art. 163 par. 1). Przed rozpisaniem planu urlopowego warto poznać najważniejsze informacje o zasadach jego tworzenia i typach urlopów.

Dla kogo tworzenie planu urlopowego jest nieobowiązkowe?

Plan urlopowy nie zawsze jest konieczny. Nie trzeba go tworzyć, jeśli w przedsiębiorstwie nie istnieje zakładowa organizacja związkowa. Podobnie jest w przypadku, kiedy taka organizacja działa i zgodzi się na to, by pracodawca planu urlopowego nie sporządzał.

Plan urlopowy - rodzaje urlopów

Plan urlopowy powinien zawierać informacje o:

  • urlopie bieżącym, do którego pracownik nabył już prawo,
  • urlopie przyszłym, do którego pracownik nabędzie prawo w trakcie zaplanowanego okresu,
  • urlopie kolejnym, a więc następnym urlopie, do którego prawo pracownik nabywa 1 stycznia każdego roku,
  • urlopie uzupełniającym, do którego pracownik nabędzie prawo w ciągu roku, a wynikającym z ogólnego stażu pracy i wykształcenia,
  • urlopie dodatkowym, a więc przysługującym niektórym pracownikom na podstawie przepisów szczególnych.

Plan urlopowy - urlopy nieuwzględniane

Kodeks pracy stanowi, że plan urlopowy nie powinien zawierać tylko tej części urlopu, która jest przeznaczona dla tzw. trybu na żądanie. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tej części w konkretnym roku kalendarzowym, przenosi się ją na kolejny rok już jako zwyczajny zaległy urlop i uwzględnia w adekwatnym planie urlopowym.

Do kiedy sporządzić plan urlopowy?

Przedsiębiorca ma prawo do stworzenia więcej niż jednego planu urlopowego dotyczącego określonego roku. Z tego wynika, że w firmie może obowiązywać plan urlopowy roczny, półroczny lub kwartalny. Inną możliwością jest ustanawianie oddzielnych planów urlopowych dla każdego z działów przedsiębiorstwa.

Uwaga!

Plan urlopowy powinien zostać sporządzony przed początkiem okresu, który będzie obejmował. Zatem jeśli mowa o rocznym planie urlopowym, terminem granicznym jest 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku gdy plan urlopowy nie został stworzony na czas (czyli gdy rozpoczął się już okres, którego miałby dotyczyć), pracodawca nie może w tym okresie odmówić podwładnemu skorzystania z urlopu.

Jak sporządzić plan urlopowy?

Podczas sporządzania planu urlopowego nie wolno zapominać o wymienionych przez Kodeks pracy właściwościach urlopu wypoczynkowego. Jak już wspomniano wcześniej, taki urlop musi być nieprzerwany. Można podzielić go na części wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

  • pracownik złożył odpowiedni wniosek,
  • przynajmniej jedna część urlopowa powinna trwać minimum 14 dni kalendarzowych.

Kolejną kwestią jest to, że urlop wypoczynkowy jest coroczny. Jeśli z różnych powodów pracownik nie otrzyma urlopu za rok, w którym on przysługuje, wtedy pracodawca musi mu go udzielić do końca września następnego roku.

Osobnym przypadkiem, który trzeba uwzględnić w planie urlopowym, są osoby podejmujące pracę po raz pierwszy. Takie osoby w roku kalendarzowym, w którym podejmują pracę, uzyskują prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku. Plan urlopowy powinien brać pod uwagę także tych pracowników, które w danym roku powracają do pracy - na przykład po urlopie macierzyńskim czy bezpłatnym.

Plan urlopowy co do zasady pracodawca tworzy według własnego uznania - ale powinien uwzględnić także takie czynniki, jak wnioski pracowników czy konieczność zapewnienia niezaburzonego toku pracy. Z tego powodu warto zachęcić pracowników do złożenia wniosków o urlopy we wcześniejszym terminie oraz ustalić datę, po minięciu której przełożony decyzję o kształcie planu urlopowego podejmie na własną rękę.

Sporządzony plan urlopowy powinien zostać podany do wiadomości zatrudnionych drogą przyjętą w danej firmie. Dopuszczalne są różne metody - np. obwieszczenie, e-mail, osobista informacja od przełożonego lub kadrowego, tablica ogłoszeń itp. Trzeba pamiętać, że po dokonaniu tego plan urlopowy jest wiążący - przyszłe zmiany można przeprowadzać jedynie w szczególnych wypadkach.

Nawet jeśli plan urlopowy został sporządzony, to i tak pracownik powinien uzyskać od przełożonego zgodę na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w danym terminie - takie działanie umożliwia skuteczne monitorowanie realizacji planu. Wokół kwestii konieczności składania takich wniosków mimo istnienia planu urlopowego narosło wiele nierozstrzygniętych dotąd kontrowersji - warto więc, by przedsiębiorca sam o tym zadecydował i umieścił stosowny przepis w firmowym regulaminie.