0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płatności BLIK - czy zwalniają z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płatności BLIK to szybka i wygodna forma regulowania należności. Kwestia korzystania z tej funkcji po stronie przedsiębiorcy ma znaczenie w kontekście ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla płatności elektronicznych

Reguła ogólna wyrażona w art. 111 ust. 1 ustawy VAT podaje, że podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych ma wynikający z ustawy VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to obowiązek ustawowy i niezależny od tego, czy podatnik ma status VAT czynnego, czy też VAT zwolnionego podatnika. 

Jak bowiem wynika z treści § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Niezależnie też od kwestii posiadanego statusu na gruncie ustawy VAT podatnicy mogą uzyskać zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W tym zakresie należy sięgnąć do regulacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W zakresie nielimitowanych zwolnień o charakterze przedmiotowym warto zwrócić uwagę na treść poz. 37 załącznika do rozporządzenia, gdzie jako czynność zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania wskazano: świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie powyższe ma zatem zastosowanie do każdego podatnika, który spełnia następujące warunki łącznie:

 • zapłata za usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

Podkreślenia wymaga, że wszystkie ww. warunki muszą być spełnione kumulatywnie – w innym przypadku zwolnienie nie przysługuje.

W przypadku płatności na rachunek bankowym podatnik w łatwy sposób może prowadzić ewidencję na podstawie wyciągu bankowego oraz potwierdzenia przelewów (również występujących przy płatności BLIK). Taki dokument wyraźnie określa, kto jest nabywcą towaru lub usługi oraz czego konkretnie dotyczy płatność.

Jedno ze zwolnień przedmiotowych od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej zakłada wyłączenie od tej powinności w zakresie, w jakim płatność jest przekazywana poprzez rachunek bankowy.

Przyjmowanie płatności BLIK a prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej

Organy podatkowe akceptują możliwość korzystania ze zwolnienia w sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z klasycznym przelewem bankowym, ale z płatnością elektroniczną poprzez aplikację BLIK.

W ocenie fiskusa warunki zwolnienia są spełnione, w sytuacji gdy płatności klientów (osoby fizyczne) wykonywane przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK otrzymują w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy.

Można zatem stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które zapłata przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 21 listopada 2022 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ): „W związku z tym, że w najbliższym czasie przekroczy Pan z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwotę przychodu 20.000 zł, powziął Pan wątpliwość dotyczącą możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług, za które płatność odbywa się za pomocą BLIK-a. (Zakłada Pan, że formą płatności będą jedynie przelewy bankowe oraz BLIK). 

Należy stwierdzić, że może Pan na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które otrzyma Pan zapłatę za pomocą aplikacji Blik na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących jej dokonanie będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Warto pamiętać, że żadne zwolnienie nie przysługuje w zakresie świadczenia usług określonych w § 4 rozporządzenia, gdzie wymieniono świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 2. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą;
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania;
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia;
 8. doradztwa podatkowego;
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
  • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Przykład

Czy kosmetyczka przyjmująca płatności BLIK może korzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne zostały wymienione w paragrafie nr 4 rozporządzenia, w związku z tym niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca przyjmuje płatności, nie może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. W takim przypadku obligatoryjne będzie wydawanie paragonów z tytułu świadczenia usług kosmetycznych.

Przyjmowanie płatności BLIK daje możliwość skorzystania ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej, o ile przedsiębiorca nie wykonuje usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Większość podatników, którzy korzystają z przyjmowania płatności BLIK, będzie uprawniona do zwolnienia przedmiotowego w zakresie obowiązków związanych z posiadaniem kasy fiskalnej. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie korzystne stanowisko.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów