0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT (cz. 3) - Zakres podmiotowy opodatkowania - definicja podatnika VAT

Wielkość tekstu:

Pojęcie samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej

Art.15 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług precyzuje czym tak na prawdę jest działalność gospodarcza.  Z regulacji tej wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast przez samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Występowanie w charakterze podatnika VAT

Definicja podatnika VAT znajduje się w art. 15- 17 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą  bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Kolejny artykuł mówi, że podatnikami są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 • niebędące podatnikami dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu;
 • dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10.

Wyłączenia z kręgu podatników VAT

Przepisy podatkowe przewidują możliwość zwolnienia od podatku. Można wymienić 2 grupy zwolnień na gruncie podatku VAT:

Zwolnienie podmiotowe

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się tu kwoty podatku.

Prawo do zwolnienia mają również podmioty, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego. Do nich właśnie odnosi się ust. 9 powyższego artykułu, który mówi: Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Zwolnienie przedmiotowe

Podatnik może skorzystać również ze zwolnienia przedmiotowego  jakie daje art. 43 ust. 1 ustawy, który określa rodzaje/ typy działalności, które podlegają zwolnieniu na tym gruncie. Wśród nich można wymienić:

 • dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 • powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
 • usługi transportu sanitarnego;
 • dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego;
 • dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami;

Temat szerzej zostanie omówiony w części 8 cyklu.

Instytucja przedstawiciela podatkowego

Jak wynika z art. 18a ust. 1 ustawy o VAT Podatnik (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą  bez względu na cel lub rezultat takiej działalności) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1 - jako podatnik VAT UE;
 • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
 • przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765, z późn. zm.) za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 • jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która powinna zawierać:

 • nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby odpowiednio podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze;
 • adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja na potrzeby podatku;
 • oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1;
 • zakres upoważnienia w przypadku określonym w art. 18c ust. 1 pkt 2;
 • w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1, zgodę przedstawiciela podatkowego na wykonywanie obowiązków i czynności podatnika, dla którego został ustanowiony, w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika.

Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony:

 • obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących, oraz w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;
 • inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do tego upoważniony w umowie.

Odpowiada on solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów