0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT (cz. 2) - Czynności podlegające opodatkowaniu VAT cz. II

Wielkość tekstu:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, uznaje się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju z zastrzeżeniem (wyjątkami) określonymi w art. 13 ust. 2- 8 ustawy. Za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Import usług

Z treści przepisów wynika, iż do czynności opodatkowanych VAT zaliczyć można również import usług, rozumiany jako świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca.

Fakt ten wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikiem z tytułu usług świadczonych przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest usługobiorca.

Powyższa zasada ma zastosowanie, gdy usługobiorca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, natomiast w przypadku usług, do których zastosowanie ma art. 28b (usług świadczonych na rzecz podatnika, dla których miejsce świadczenia znajduje się w państwie nabywcy), również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Przy świadczeniu usług szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniu miejsca ich świadczenia. Pamiętać bowiem należy, że nie w każdym przypadku miejsce fizycznego wykonania usługi jest tożsame z miejscem świadczenia w rozumieniu ustawy o VAT.

Szczególne rodzaje przedmiotu opodatkowania - likwidacja działalności

Opodatkowaniu VAT podlegają także towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej dla celów podatku VAT konieczne jest sporządzenie dodatkowego spisu z natury oraz wyceny tego spisu. Przy wykonywaniu tej czynności należy uwzględnić towary pozostałe na dzień zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu.

Informację o takim spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości spisu i o kwocie podatku należnego, dołączyć należy do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W takim przypadku dostawa, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Czynności wyłączone z opodatkowania VAT

Z opodatkowania podatkiem VAT zostały wyłączone:

  • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów