0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie umowy do czasu porodu - z czym się wiąże?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedłużenie umowy do czasu porodu jest obowiązkiem pracodawcy. Pracownica, której umowa dobiega końca, a która jest w ciąży, powinna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza potwierdzające jej stan. Jednak nie zawsze takowe zaświadczenie obliguje pracodawcę do kontynuowania zatrudnienia do momentu zakończenia ciąży. Zapoznaj się z artykułem, by dowiedzieć się więcej o tej formie przedłużenia umowy.

Przedłużenie umowy do czasu porodu

Przepisy dotyczące przedłużenia umowy do czasu porodu regulowane są przez Kodeks pracy.

W art. 177 § 1-5 Kodeksu pracy zawarto informacje, w jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę pracownicy w ciąży oraz kiedy nie jest on nim objęty.

Ważne!

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży, a także przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Przedłużeniu zatrudnienia do dnia porodu podlega:

  • umowa o pracę zawarta na czas określony,

  • umowa o pracę zawarta  na czas wykonania określonej pracy,

  • umowa zawarta na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży (art. 177 § 3 Kodeksu pracy).

Pracodawca ma również obowiązek przedłużyć umowę pracownicy młodocianej, zatrudnionej na czas określony w celu przygotowania zawodowego. Jeśli pracownica przedstawi stosowne zaświadczenie od lekarza, a termin rozwiązania umowy przypadałby po upływie 3 miesiąca ciąży, wówczas jej umowa powinna zostać przedłużona do dnia porodu.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć zatrudnienia?

Pracodawca nie jest zobligowany do przedłużenia zatrudnienia pracownicy w ciąży, która była zatrudniona na:

  • umowę na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca,

  • umowę na czas określony na zastępstwo innego pracownika,

  • umowę o pracę (za wypowiedzeniem), ale tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Wymienione wyżej formy zatrudnienia pozwalają pracodawcy nie przedłużać umowy bez względu na czas trwania ciąży, a więc nawet po upływie 12 tygodnia ciąży. Pracownica, której umowa kończy się przed upływem 12 tygodnia ciąży, również może spodziewać się, że pracodawca, nie mając takiego obowiązku, nie przedłuży z nią umowy. Dotyczy to:

  • umowy na czas określony,

  • umowy na czas wykonania określonej pracy,

  • umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca.

W przypadku braku możliwości zatrudnienia pracownicy w ciąży na innym stanowisku, wypłacane są jej świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń powinien zostać wliczony do okresu zatrudnienia.

Należy pamiętać, iż powyższe regulacje odnoszą się odpowiednio również do pracownika - ojca, który wychowuje dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Umowy o pracę nie trzeba przedłużać również w przypadku, gdy pracownica w ciąży zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Umowy te podlegają bowiem regulacjom Kodeksu cywilnego, którego przepisy nie chronią kobiet w ciąży.

Obowiązek przedłużenia zatrudnienia nie ma zastosowania w przypadku zatrudnienia stażystki, która odbywa staż na podstawie skierowania z urzędu pracy. Pracodawca nie musi przedłużać umowy stażystce, nawet jeśli w dniu zakończenia stażu jest ona w ciąży. Do tego rodzaju zatrudnienia nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, ponieważ stażystka nie jest w stosunku pracy z pracodawcą.

Jak liczyć termin trzech miesięcy ciąży?

Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują, w jaki sposób liczyć termin trzech miesięcy ciąży. Za wykładnię w tej kwestii przyjmuje się wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 roku (sygn. akt I PK 33/02, OSNP 2004/12/204). Sąd stwierdził że: "Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 kp) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)". Zdaniem sądu w stosunku do ciąży należy bowiem używać terminologii medycznej, gdzie zaawansowanie ciąży ustala się w miesiącach księżycowych, a każdy miesiąc ma 28 dni kalendarzowych, okres trwania ciąży to 10 miesięcy księżycowych, tj. 280 dni kalendarzowych.

Jaki dokument potwierdza przedłużenie umowy do czasu porodu?

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony z powodu ciąży następuje automatycznie i nie ma obowiązku z tego tytułu podejmowania jakichkolwiek działań przez którąkolwiek ze stron. W praktyce pracodawca najczęściej sporządza dla pracownicy pisemną informację, w której zawiera termin przekazania przez nią zaświadczenia o ciąży, termin w jakim umowa powinna wygasnąć oraz zapewnienie o jej przedłużeniu do dnia porodu. Ostatnim dniem pracy w przypadku przedłużenia umowy do czasu porodu jest właśnie data porodu, czyli pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego.

Przedłużenie umowy do czasu porodu a limity umów na czas określony

Przedłużenie umowy do czasu porodu nie powoduje konieczności zawierania aneksu lub podpisywania nowej umowy, a co za tym idzie nie naruszy limitu liczby umów na czas określony zawieranych z pracownicą, nawet w przypadku, gdy kończąca się w trakcie trwania ciąży pracownicy umowa jest trzecią umową, jaką ma zawartą z pracodawcą. Co jednak w przypadku, gdy przedłużenie umowy do czasu porodu spowoduje przekroczenie limitu czasowego, tj. 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony? Otóż nie oznacza to przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony, a to dlatego, że przedłużenie spowodowane jest zastosowaniem bezwzględnie obowiązującego przepisu Kodeksu pracy, a nie wynikiem działań stron stosunku pracy, szczególnie, że przepis ten uwzględnia przedłużenie umowy, ale tylko do czasu porodu, czyli ostatnim dniem obowiązywania umowy jest dzień porodu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów