0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Premia uznaniowa a premia regulowana - różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcę, który wypłaca pracownikom premie a obowiązuje go utworzenie regulaminu wynagradzania, musi w treści regulaminu unormować warunki dotyczące otrzymywania przez pracowników premii. Od określenia tych warunków zależy bowiem wysokość świadczeń otrzymywanych przez pracownika. Zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący premii ma wpływ na podstawę wynagrodzenia urlopowego, chorobowego, ekwiwalentu za urlop oraz zasiłku chorobowego. Premia uznaniowa a premia regulowana czym się różnią?

Cechy charakterystyczne premii

Premie przyznawane pracownikom są dzielone na dwie grupy - premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Sama nazwa “premia regulaminowa” nie stanowi podstawy do uznania premii za składnik przyznawany na podstawie regulaminu. Istotną rolę odgrywają warunki na jakich zostaje przyznana.

Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia, który jest wypłacany po spełnieniu przez pracownika warunków jej uzyskania. Warunki powinny być szczegółowo określone w przepisach zakładowych lub bezpośrednio w umowie o pracę. Wymogi do wypłaty premii muszą być konkretne i wymierzalne tak, by ich spełnienie przez pracownika mogło podlegać weryfikacji i kontroli.

Ważne!

Prawo do przyznania pracownikowi premii regulaminowej nie jest zależne od swobodnego uznania pracodawcy.

Pracownik, który spełnił kryteria do otrzymania premii może domagać się jej wypłacenia, a także dochodzenia jej wypłaty na drodze sądowej.

W regulaminie wynagradzania powinny się znaleźć szczegółowe warunki dotyczące przyznawania premii regulaminowej, m. in.:

  • wysokość premii,

  • regularność jej przyznawania,

  • zakres podmiotowy pracowników, którzy są uprawnieni do jej otrzymywania,

  • obiektywne i sprawdzalne warunki, które musi spełnić pracownik, by móc otrzymać premię regulaminową,

  • określenie w jakiej sytuacji pracownik zostanie pozbawiony premii lub sytuacji, która będzie skutkowała ograniczeniem premii,

  • sprecyzowanie trybu przyznawania premii.

O tym, czy dany składnik wynagrodzenia jest premią regulaminową, nie decyduje sam fakt zapisu w regulaminie wynagrodzeń warunków jej przyznania. Najważniejsze by fakt przyznania premii nie był zależny od swobodnego uznania pracodawcy.

Premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia, który jest wypłacany w zależności od uznania pracodawcy. To do pracodawcy należy decyzja komu i w jakiej wysokości oraz w jakim okresie przyzna premię uznaniową. W przypadku premii uznaniowej w regulaminie nie są określane jasne warunki, jakie pracownik musi spełnić by otrzymać premię uznaniową, kryteriów jej przyznawania oraz jej wysokości. Wszystkie te elementy są zależne od decyzji pracodawcy. Premia uznaniowa może być wypłacona wybranemu pracownikowi lub grupie pracowników, za wykonanie zadań, które w uznaniu pracodawcy zasługują na przyznanie premii.

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze się pod uwagę wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy z wyjątkiem m. in. jednorazowych, nie zachowujących ciągłości wypłat za spełnienie określonego zadania lub za określone wyniki pracy, czyli z wyjątkiem nagród oraz premii uznaniowych, które mają taki charakter.

Premia a wynagrodzenie chorobowe

W przypadku ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowe należy kierować się przepisami dotyczącymi podstawy zasiłku chorobowego. Zgodnie z ustawą zasiłkową w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się m. in. tych składników wynagrodzenia, do których w myśl przepisów zakładowych pracownik zachowuje prawo w okresach choroby i które są wypłacane za te okresy. W związku z tym, jeżeli regulamin wynagradzania zawiera zapis, zgodnie z którym wypłata premii ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres choroby, to składnik ten należy uwzględnić przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów