0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamortyzowany samochód a jego ponowne wprowadzenie do ewidencji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy chętnie wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej swoje prywatne samochody. Często wprowadzają samochody jako środki trwałe firmy i dokonują odpisów amortyzacyjnych. Gdy pojazd przestaje służyć celom prowadzonej działalności, a przedsiębiorca będzie użytkował samochód, wówczas może go przekazać na cele prywatne. Czy w takim przypadku, gdy podatnik zdecyduje się z powrotem wykorzystywać pojazd w firmie, może zamortyzowany samochód ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

Samochód przekazany na potrzeby działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać swój prywatny samochód w prowadzonej działalności gospodarczej, musi przekazać go na cele firmowe. Wymaga to napisania oświadczenia o przekazaniu majątku do firmy. Przekazany samochód musi być:

  • własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy,

  • kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • przeznaczony do użytkowania w prowadzonej działalności na okres dłuższy niż rok.

Jeśli te warunki są spełnione można samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzować go. Kosztem uzyskania przychodów będą miesięczne odpisy amortyzacyjne.

Należy wybrać metodę amortyzacji samochodu, a do wyboru są:

  • liniowa,

  • indywidualna,

  • degresywna - nie można amortyzować samochodów osobowych,

  • jednorazowa - nie dotyczy samochodów osobowych o wartości powyżej 10.000 zł netto.

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Całkowicie zamortyzowany samochód

Wprowadzony samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzowany przedsiębiorca może wycofać z działalności. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest on całkowicie zamortyzowany, czy też nie. Wycofując samochód z firmy, należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne. A także podać powód - najczęściej jest to zakończenie używania samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy również zlikwidować pojazd z ewidencji środków trwałych - służy do tego dowód LT - likwidacja środka trwałego.

W związku z tym, że samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jako prywatny, przedsiębiorcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT. A wycofanie nie będzie rodzić konsekwencji na gruncie podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Jeśli samochód nie był zamortyzowany, wówczas przy wycofaniu na cele prywatne niezamortyzowana część nie jest kosztem podatkowym.

Zamortyzowany samochód ponownie wprowadzony do ewidencji

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca zdecyduje się wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej samochód ponownie wykorzystywać w firmie.

Wówczas można wcześniej zamortyzowany samochód ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy. Oczywiście pojazd powinien spełniać warunki środka trwałego opisane wcześniej.

W związku z tym, że podatnik decyduje się zamortyzowany samochód ponownie wprowadzić do ewidencji majątku firmy, nie może go jeszcze raz amortyzować. W takim wypadku należy ustalić wartość początkową pojazdu. Jeśli był on całkowicie zamortyzowany, wtedy samochód ponownie wprowadzony do ewidencji powinien mieć zerową wartość początkową.

Jeśli samochód nie zostałby zamortyzowany do końca, wprowadzając go ponownie do ewidencji, niezamortyzowana część będzie stanowiła wartość początkową. Możliwa będzie ponowna amortyzacja poprzez kontynuację wcześniej wybranej metody amortyzacji.
Samochód będzie widniał w ewidencji środków trwałych. Dzięki temu przedsiębiorca uzyska możliwość ujmowania 100% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu w kosztach uzyskania przychodów w przypadku użytkowania pojazdu tylko w działalności, bądź 75% wydatków w przypadku użytkowania pojazdu prywatnie i w działalności. 

Wprowadzenie zamortyzowanego samochodu do systemu wFirma.pl

Aby wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY następnie w wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola gdzie jako:

  • DATĘ WPROWADZENIA - należy wybrać bieżącą datę wprowadzenia przedmiotu do firmy,
  • DATĘ NABYCIA - wybrać datę zakupu pojazdu (z dokumentu zakupu),
  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - jest to pierwotna wartość samochodu z dokumentu zakupu (faktury lub umowy sprzedaży).

Zamortyzowany samochód - ewidencja środków trwałych

Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie należy wybrać opcję ŚRODEK TRWAŁY PRZENIESIONY Z INNEJ FIRMY oraz w polu ZAMORTYZOWANO wpisać wartość dotychczasowego umorzenia. Jeżeli środek trwały został wcześniej w pełni zamortyzowany należy odznaczyć pole AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE ODPISÓW, wówczas sprzęt zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy amortyzacyjne nie będą ujmowane w KPiR.

Zamortyzowany samochód

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów