0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana zużytych części składowych środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności bardzo często wykorzystują środki trwałe. Podczas ich eksploatacji, po pewnym czasie dochodzi do zużycia różnych części składowych znajdujących się w danym środku trwałym. Wiąże się to z wymianą zużytych części. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Klasyfikacja wydatków na zużyte części składowe środka trwałego

Wydatki poniesione na wymianę zużytych części składowych mogą być zaliczone do wydatków remontowych lub powodować ulepszenie środka trwałego. W zależności od tej kwalifikacji wydatki na wymianę zużytych części składowych można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub mogą one podwyższać wartość początkową środka trwałego, a co za tym idzie, stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Odpowiednia kwalifikacja jest indywidualną kwestią, co oznacza, że każdy przypadek wymiany części składowych wymaga odrębnej oceny charakteru poniesionych wydatków.

Ulepszenie - na czym polega?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym ulepszenie może mieć postać przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Nakłady na środek trwały należy uznać za ulepszenie, jeśli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

  • suma poniesionych wydatków na nabycie części składowych w ciągu roku przekracza 10 000 zł;

  • w wyniku wymiany części składowych następuje wzrost wartości środka trwałego, w porównaniu z jego wartością z dnia przyjęcia go do używania.

Koszt wymiany części składowych jako ulepszenie środka trwałego

Jeśli nabyte części składowe spełniają powyższe warunki, stanowią ulepszenie środka trwałego. W takiej sytuacji koszty wymiany zużytych części składowych doliczane są do wartości początkowej środka trwałego. W związku z czym rozliczenie tych wydatków następuje poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z przyjętą metodą i stawką amortyzacji.

Remont - czym się charakteryzuje?

Remont polega na wymianie zużytych części składowych na takie same, o identycznych lub zbliżonych parametrach. Ma on na celu dalsze użytkowanie danego środka trwałego, w tym samym zakresie co dotychczas. Remont polega na przywróceniu pierwotnego stanu technicznego, bez zmiany charakteru i funkcji środka trwałego.

Koszt wymiany części składowych jako remont

Remont nie powoduje zwiększenia wartości środka trwałego, przywraca jedynie jego właściwości początkowe. Umożliwia dalsze wykorzystywanie środka trwałego, według jego gospodarczego przeznaczenia. Może wiązać się z wymianą zużytych części. W sytuacji, gdy wymiana zużytych części składowych zostanie potraktowana jako remont, wówczas wydatki poniesione na jego realizację zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, w momencie ich poniesienia.

W związku z powyższym, dokonując wymiany części składowych środka trwałego, klasyfikacja poniesionych wydatków może być różna. Dlatego przed zaksięgowaniem poniesionego wydatku należy zastanowić się, czy mamy do czynienia z ulepszeniem, czy też z remontem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów