0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie umów sponsoringu - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Akcje sponsoringowe mają na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród potencjalnych klientów. Promowanie nazwy podmiotu sponsorującego wpływa na rozpoznawanie marki produktu, a co za tym idzie - na zwiększenie jej popularności. Podpisanie umowy sponsoringu wywołuje także skutki na gruncie rozliczeń z fiskusem. Jak prawidłowo powinno przebiegać rozliczenie umów sponsoringu? Sprawdźmy!

Akcje sponsoringowe w konsekwencji mogą realnie przyczynić się do zwiększania obrotów firmy. Umowa sponsoringu z założenia jest umową dwustronnie zobowiązującą. Istota wzajemności zobowiązań umawiających się stron oznacza zobowiązanie sponsora do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego, sponsorowany z kolei zobowiązany jest do promowania nazwy sponsora i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Umowa taka dodatkowo powinna określać rodzaj i wartość wzajemnych świadczeń.

W praktyce można wyróżnić dwie zasadnicze formy sponsoringu:

  1. sponsoring właściwy, który polega m.in. na wzajemnym świadczeniu w relacji sponsor – sponsorowany,

  2. sponsoring niewłaściwy, który sprowadza się w gruncie rzeczy do darowizny, w tym przypadku nie ma wyraźnie zakreślonej wzajemności świadczeń.

Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać rozliczenie umów sponsoringu!

Rozliczenie umów sponsoringu w kosztach podatkowych

Firmy mogą traktować jako koszt podatkowy tylko te wydatki, które wiążą się z osiągnięciem przychodu lub ochroną źródeł przychodu.

Dlatego też, aby zaliczyć określony wydatek do kosztów, firma musi być w stanie potwierdzić, iż zakup tych usług bądź towarów był związany z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, np. dzięki temu przedsiębiorca pozyskał nowych kontrahentów.

Nie ma przeszkód, by wydatki na sponsoring stanowiły koszt uzyskania przychodu, stanowią bowiem wydatki na reklamę. Jednak należy pamiętać, że aby możliwe było zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na nabyte usługi, spółka musi być w stanie udokumentować, że została ona faktycznie wykonana.

Również organy podatkowe potwierdzają możliwość zaliczenie wydatków na sponsoring do kosztów, czego przykładem może być interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-655/13/PSZ. Możemy w niej przeczytać:

W przypadku zawodników, hostess reklamujących firmę Wnioskodawcy, umieszczenie logo przedsiębiorstwa na ich kombinezonach, strojach i jego prezentowania podczas zawodów wyścigowych, służy propagowaniu firmy. Również rozdawanie ulotek, folderów z propozycją handlową przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ma na celu rozpowszechnianie informacji o firmie.

W konsekwencji zatem istnieją podstawy, by można było mówić o związku przyczynowym między poniesionym wydatkiem a potencjalnym lub zwiększonym przychodem.

Zważywszy na powyższe - co do zasady - wydatki poniesione w związku z zawartą umową sponsorską z organizatorem wyścigów samochodowych, spełniające przedstawione powyżej kryteria, będzie mógł Pan zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową dokumentację wykonania usług stanowią umowy, faktury i specyfikacje do faktur. Na podstawie doświadczeń zawodowych dobrze jest w przypadku usług niematerialnych w szczególności zwrócić uwagę na przygotowanie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej faktyczne wykonanie usług, np. raporty, memoranda, korespondencja (faksowa, mailowa), notatki i podsumowania ze spotkań i inne dokumenty mogące wskazywać rezultat wykonanych usług.

Rozliczenie umów sponsoringu na gruncie VAT

Przepisy ustawy o VAT nie regulują odrębnie sponsoringu. Mają do niego zastosowanie ogólne zasady opodatkowania tym podatkiem. Jeżeli sponsor przekazuje towary lub świadczy usługi, obie te czynności należy również zakwalifikować jako podlegające działaniu ustawy o VAT, a mianowicie:

  • odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług dokonaną przez sponsora oraz

  • odpłatne świadczenie usługi reklamowej przez sponsorowanego.

Sponsor zatem powinien wystawić fakturę VAT firmie sponsorowanej na wartość przekazanych towarów i zastosować do jej opodatkowania stawkę VAT właściwą dla sprzedaży tych towarów w kraju.

Natomiast firma sponsorowana wystawia fakturę VAT za usługę reklamową na sponsora jako nabywcę usługi, wykazując w niej podstawę opodatkowania zgodnie z umową oraz należny VAT z zastosowaniem.

Usługa reklamowa świadczona przez sponsorowanego podlega co do zasady opodatkowaniu stawką podstawową 23%.

Od wydatków związanych ze sponsoringiem przysługuje odliczenie podatku VAT, bowiem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednak prawo odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w stosunku do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ten cel nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, że wydatki poniesione w ramach realizowania umowy sponsorskiej stanowią koszty uzyskania przychodów, sponsorowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez sponsorowaną organizację za usługi reklamowe oraz w fakturach dokumentujących zakup materiałów reklamowych związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Potwierdza to również dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2016 r. sygn. IBPP2/4512-6/16/IK, w której możemy przeczytać:

(…) nabywane towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Ponadto celem umowy jest osiągnięcie korzyści przez obie strony. Umowę zawiera się w celu wypromowania i wyszkolenia Zawodnika na płaszczyźnie sportowej oraz uzyskania korzyści finansowych przez Sponsora z przyszłych zarobków Zawodnika. 

Zatem, uznać należy, że nabywane towary i usługi wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, co do zasady, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług i towarów opisanych powyżej. 

Podstawą opodatkowania VAT w przypadku usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego jest kwota otrzymana od sponsora pomniejszona o kwotę należnego VAT.

Oznacza to, że kwoty otrzymywane od sponsorów są kwotami brutto. W celu ustalenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należy zastosować metodę "w stu", czyli przemnożyć otrzymaną od sponsora kwotę przez 100, a następnie podzielić przez 123. Otrzymana kwota będzie podstawą opodatkowania (kwotą netto).

Przykład 1.

Klub sportowy będący czynnym podatnikiem VAT otrzymał od sponsora kwotę 20 000 zł na organizację zawodów. Podstawę opodatkowania stanowi kwota 16.260,16 zł (20 000 x 100 : 123), zaś VAT wynosi 3739,84 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów