0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna a IP BOX - czy mają na siebie wpływ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składka zdrowotna jest tematem, który od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu budzi wielkie emocje, w szczególności fakt zwiększenia obciążeń podatkowych w związku z uzależnieniem składki zdrowotnej od dochodu osiąganego przez podatnika. Jednym ze sposobów obniżenia składki zdrowotnej w branży IT jest skorzystanie z ulgi IP-BOX. Sprawdzamy, czy składka zdrowotna a IP BOX mają na siebie wpływ!

Dla kogo przeznaczona jest ulga IP BOX?

Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli IP Box, to rozwiązanie, które ma zachęcać podatników do rozwoju swoich działalności pod kątem innowacyjnym. Zgodnie z art. 30ca podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent;
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy;
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin;
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż 1 kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi, albo do tych produktów, lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje 1 kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze, albo w produktach, lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Składka zdrowotna a IP BOX

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Powyższa zasada dotyczy podmiotów, które rozliczają się według skali 12% i 32%.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Z treści art. 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika więc, że obniżoną stawkę składki zdrowotnej (4,9%, zamiast 9%) mogą stosować tylko te osoby opłacające podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX), które jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19% podstawy obliczenia podatku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

 1. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
 2. iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Przykład

Pan Jan w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych według skali podatkowej i jednocześnie korzysta z ulgi podatkowej IP-BOX zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mężczyzna chciałby ustalić, jaką wartość składki zdrowotnej powinien odprowadzić od części dochodów kwalifikowanych do ulgi IP-BOX. Czy będzie mógł rozliczać składkę zdrowotną według 4,9%?

Stawka 4,9% dla obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przewidziana jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy jako podstawową formę opodatkowania wybrali podatek liniowy 19% podstawy obliczenia podatku oraz dla przedsiębiorców, którzy jako podstawową formę opodatkowania wybrali podatek liniowy 19% i którzy jednocześnie korzystają z rozliczenia dochodów z kwalifikowanych praw własności Intelektualnej (IP-BOX). Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rozliczają się według skali podatkowej oraz przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej i jednocześnie korzystają z rozliczenia dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX), składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Dlatego też pan Jan nie będzie mógł rozliczyć składki zdrowotnej według skali 4,9%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów