0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek u źródła - czy występuje przy zakupie programu komputerowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie większość zakupów odbywa się w internecie. Powyższe dotyczy w szczególności wszelkich licencji do programów komputerowych. Podatnik chcący zakupić program komputerowy nie musi już dokonywać jego fizycznego zakupu, może go pobrać z sieci. Powyższe spowodowało, że zakupu programów dokonujemy nie tylko u dystrybutorów w Polsce, lecz także od podmiotów z zagranicy. Sprawdź czy od zakupu programu komputerowego przez Internet od zagranicznego kontrahenta zawsze potrącany jest podatek u źródła

Co podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: ustawa o CIT – podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższa regulacja wyraża tzw. zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na którego terytorium znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium kraju przez podatników, o których mowa wyżej, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

 2. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

 3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

 4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

 5. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

 6. niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a.

Podatek u źródła - wysokość 

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa powyżej, przychodów uzyskanych:

 • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);

 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

– wynosi 20% przychodów.

Podatek w wysokości 10% należy natomiast pobrać: 

 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;

 • z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy dokonujący zakupu niektórych usług z zagranicy są obowiązani do zapłaty podatku. Powyższy podatek należy potrącić z wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi z zagranicy. 

Przy podatku u źródła należy zwrócić szczególną uwagę na umowy podpisane przez Polskę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Podatek u źródła - prawo do korzystania z programu komputerowego

W wielu przypadkach podatnik dokonujący zakupu programu komputerowego sam z niego nie korzysta, tylko dokonuje dalszej odsprzedaży.

Przykład 1.

Podatnik dokonuje zakupu programów komputerowych przez internet od zagranicznego kontrahenta. Powyższe zakupy nie służą podatnikowi. Dokonuje on ich odsprzedaży. Czy w takiej sytuacji należy pobierać podatek u źródła?

Na wstępie należy wyjaśnić, że autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Tym samym abyśmy mogli mówić o opodatkowaniu podatkiem u źródła, musi dojść do przeniesienia praw autorskich. Co istotne, zgodnie z art. 52 ustawy o prawie autorskim, o ile umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tego utworu.

W naszym przypadku nabycie przez podatnika programów komputerowych nie przenosi na niego praw autorskich. W konsekwencji uzyskana z tego tytułu płatność nie będzie stanowić przychodu z praw autorskich, o którym mowa w ustawie o CIT i nie spowoduje konieczności poboru podatku u źródła. 

Podsumowując, nie zawsze zakup programu komputerowego przez internet powoduje konieczność potrącenia podatku u źródła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów