0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta wstępna w związku z wyborem estońskiego CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek został wprowadzony w 2021 roku i zmodyfikowany w ramach Nowego Ładu w 2022 roku. Wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek implikuje konieczność dopełnienia wszystkich formalności z tym związanych. Wyjaśniamy, w jaki sposób powinna być zaksięgowana korekta wstępna sporządzona w związku z przejściem na estoński CIT.

Kto i kiedy składa informację CIT-KW?

Zgodnie z art. 7aa ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W informacji tej wykazuje się przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów wynikające z różnic ich ujmowania dla celów podatkowych i rachunkowych. Przychody i koszty przypisuje się odpowiednio do źródła przychodów, z których generowane są te przychody i koszty, czyli albo do zysków kapitałowych, albo do dochodów osiągniętych z innych źródeł przychodu.

CIT/KW to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. CIT/KW stanowi załącznik do zeznania rocznego CIT-8 i służy do wykazania różnic wynikających z tzw. korekty wstępnej. Informacja CIT/KW powinna zostać sporządzona i złożona do właściwego urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym sporządzanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie art. 7aa ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w informacji CIT/KW wykazuje się:

 1. przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, w kwocie odpowiadającej:
 • przychodom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz
 • kosztom zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz
 • koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, w kwocie odpowiadającej:
  • przychodom zaliczonym do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz
  • kosztom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz
 • dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
 • Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, wykazuje przychody oraz koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustala podatek należny od dochodu stanowiącego różnicę między tymi przychodami a tymi kosztami według 19% stawki CIT.

  Podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego od dochodu z tytułu korekty wstępnej z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podatnik stosował to opodatkowanie 4 lata podatkowe lub dłużej w sposób nieprzerwany, wówczas zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wygasa w całości.

  Korekta wstępna w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

  Zgodnie z Objaśnieniami z 23 grudnia 2021 roku odnośnie do ryczałtu od dochodów spółek efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów jest wyeliminowanie:

  • podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,
  • podwójnego odliczenia tych samych kosztów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

  Dzięki wskazanemu rozliczeniu przychodów i kosztów podatnik dokonuje ujednolicenia rozliczeń podatkowych i rachunkowych, gdyż po wyborze ryczałtu od dochodów spółek przychody i koszty podatnika ustalane dla celów rachunkowych stają się również kategoriami podatkowymi.

  Wyliczenie przychodów i kosztów wynikających z korekty wstępnej powoduje zrównanie przychodów oraz kosztów wykazywanych dla celów księgowych z przychodami i kosztami wykazywanymi dla celów podatkowych. Korekta wstępna stosowana jest w odniesieniu do różnic przejściowych między wynikiem finansowym a podatkowym podatnika.

  Na podstawie art. 7aa ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy sporządzaniu informacji CIT/KW nie bierze się pod uwagę przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4 tej ustawy oraz kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem tych przychodów i kosztów, które podlegają rozliczeniu w innych terminach lub okresach zgodnie z przepisami o rachunkowości.

  W praktyce oznacza to, że w informacji CIT/KW nie wykazuje się wszystkich zdarzeń mających wpływ na różnice pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym, a jedynie te, których skutkiem było lub będzie powstanie przychodu podatkowego lub powstanie kosztu podatkowego w innym momencie, w porównaniu do ujęcia skutków tych samych zdarzeń w przychodach lub kosztach bilansowych.

  Przykład 1.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybrała za 2023 rok opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W związku z tym spółka powinna sporządzić oraz złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację CIT/KW stanowiącą załącznik do zeznania rocznego CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a więc za 2022 rok. Wyliczenie przychodów i kosztów wynikających z korekty wstępnej powoduje zrównanie przychodów oraz kosztów wykazywanych dla celów księgowych z przychodami i kosztami wykazywanymi dla celów podatkowych.

  W jaki sposób zaksięgować korektę wstępną związaną z przejściem na estoński CIT?

  Ujemna korekta wstępna pomniejsza podatek do zapłaty za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

  Ewidencja ujemnej korekty wstępnej przebiega następująco:

  • Wn konto 220 Rozrachunki publicznoprawne,
  • Ma konto 870 Podatek dochodowy bieżący.

  Księgowanie dodatniej korekty wstępnej powinno wyglądać następująco:

  • Wn konto 870 Podatek dochodowy bieżący,
  • Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów