0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi w PIT - czy możliwa także na ryczałcie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność opodatkowaną ryczałtem i jestem zwolniony z VAT. W kwietniu 2019 roku wystawiłem fakturę mojemu kontrahentowi na 50 tys zł. We wrześniu 2019 roku minęło 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze. Czy w związku z wejściem w życie ulgi na złe długi będę mógł zmniejszyć zobowiązanie podatkowe z tytułu nieuregulowanej należności w zeznaniu rocznym, czy ulga na złe długi w PIT może być stosowana także na ryczałcie?

Łukasz, Piotrków Tryb.

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych od 1 stycznia 2020 roku funkcjonować ma ulga na złe długi w PIT. Mechanizm działania ulgi ma zapewnić poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw z tytułu nieuregulowanych po terminie należności, z których podatnicy zobowiązani są rozliczyć się z fiskusem. Adresatami wprowadzonych zmian są także podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym. Ulgą mają być objęte transakcje, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z datą wystawienia faktury, rachunku lub zawartej umowy, dla których termin płatności upłynął po tej dacie.

Zastosowanie ulgi możliwe jest po spełnieniu łącznie warunków:

  • nieuregulowana należność wynika z transakcji handlowej podatników, zawartej w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, z których przychody opodatkowane są na terytorium Polski;
  • nabywca nie znajduje się w stanie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania rocznego;
  • od daty wierzytelności (data wystawienia faktury, rachunku lub umowy) nie minęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego;
  • stronami transakcji handlowej nie są podmioty powiązane.

Jeśli wierzytelność została udokumentowana więcej niż jednym dokumentem, okres 2-letni należy liczyć od daty ostatniego z tych dokumentów.
Ulga na złe długi w PIT, w zakresie odnoszącym się do ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie z art. 11 ust. 4 znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie zobowiązywała do:

  • zmniejszenia podstawy opodatkowania o ujętą w przychodach wartość nieuregulowanej przez nabywcę należności;
  • zwiększenia podstawy opodatkowania o ujętą w kosztach wartość nieuregulowanego zobowiązania po stronie nabywcy.

Zwiększenia i zmniejszenia podstawy opodatkowania na skutek zastosowanej ulgi dokonuje się w stawce ryczałtu analogicznej do tej, w której wykazany został przychód z tytułu wystawionej faktury sprzedaży.
W przypadku nieuregulowania należności w terminie 90 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na dokumencie, dokonuje się odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub w umowie. W przypadku wystąpienia straty z działalności jest ona powiększona o wartość wierzytelności.
Jeśli wartość wierzytelności podlegającej uldze na złe długi jest większa niż wartość podstawy opodatkowania wykazana w zeznaniu rocznym, z ulgi można skorzystać jedynie do wysokości podstawy opodatkowania, natomiast o wartość nierozliczoną można pomniejszać podstawę opodatkowania w kolejnych 3 latach podatkowych (w składanym zeznaniu rocznym), licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
Reasumując, z ulgi na złe długi skorzystać mogą także podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, spełniający warunki do jej zastosowania. Ulga na złe długi w PIT, stosowana również w ryczałcie ewidencjonowanym, w przypadku opisanym w pytaniu nie będzie możliwa do zastosowania, z uwagi na fakt, iż termin zapłaty wierzytelności przypadł przed 1 stycznia 2020 roku. Nawet jeśli spełnione zostaną główne warunki do zastosowania ulgi, termin wierzytelności wymagany ustawą nie został zachowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów