Poradnik Przedsiębiorcy

Różnice kursowe od środków własnych - warto wiedzieć

Wielu polskich przedsiębiorców w ramach swoich działalności współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, z którymi prowadzi wymianę handlową. W tym przypadku posiadanie rachunku walutowego może okazać się koniecznością. Alternatywą dla tego rozwiązania, z której korzystają podatnicy, jest wymiana waluty w kantorze. Czy tego typu transakcje wywołają obowiązek ustalenia i wykazania różnic kursowych? Jak prawidłowo wyliczyć różnice kursowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Obowiązek posiadania rachunku bankowego

Obowiązek posiadania rachunku bankowego wymusza na przedsiębiorcy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcję.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Różnice kursowe - ogólne zasady ustalania

Według obowiązujących regulacji można wyróżnić dwa rodzaje różnic kursowych: dodatnie oraz ujemne. Szczegółowe zasady ich ustalania zostały określone w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatnie różnice kursowe

Zgodnie z art. 24c ust. 2 updof dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. “przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni”.

Ujemne różnice kursowe

Z kolei ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. “przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni”.

Różnice kursowe - zastosowanie odpowiedniego kursu

Kurs, jaki podatnik powinien zastosować przy ustalaniu różnic kursowych określa art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.”

“Kurs faktycznie zastosowany” co do zasady nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy nie dochodzi do faktycznej sprzedaży czy kupna waluty. Przykładem takiej sytuacji może być wpływ środków na rachunek walutowy od kontrahenta za wykonaną usługę.

W tym miejscu warto podkreślić, że organy podatkowe w ostatnim czasie stoją na stanowisku, że w przypadku ustalania różnic kursowych, gdy nie występuje operacja sprzedaży lub kupna waluty obcej oraz nie dochodzi do przewalutowania otrzymanej należności lub płaconego zobowiązania z zastosowaniem kursu faktycznego, należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności lub zapłaty zobowiązania.