0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak konieczności wpłaty zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów, wsłuchując się w apel podatników, wprowadziło od 1 stycznia 2018 r. brak obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, jeśli jej kwota jest niższa niż 1000 zł. Powyższa zmiana skierowana jest przede wszystkim do małych przedsiębiorców, tj. nieosiągających znacznych dochodów.

Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

W świetle art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), dalej jako ustawa o PIT, podatnicy osiągający dochody:

1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,

2) z najmu lub dzierżawy

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3 i ust. 3f-3h ustawy o PIT przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, a także podatkiem liniowym, mają obowiązek odprowadzania w trakcie roku podatkowego miesięcznych, a po spełnieniu odpowiednich warunków, kwartalnych zaliczek na podatek.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1 wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłaca on zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, do końca 2017 r. każdy podatnik podatku dochodowego musiał, bez względu na wielkość zaliczki, wpłacać ją do organu podatkowego.

Zmiany dotyczące wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2018 r.

Od stycznia 2018 roku powyższa sytuacja ulegnie istotnej zmianie. Nowe przepisy wprowadzają bowiem zasadę, że zaliczka na podatek dochodowy staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy osiągnie ona kwotę 1000 zł. Wpłata do urzędu skarbowego nie będzie zatem obowiązkowa w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 zł. Zgodnie z art. 44 ust. 15 podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. W świetle art. 44 ust. 16 przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy bądź działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Należy podkreślić, iż powyższe rozwiązanie jest dobrowolne. Podatnik będzie miał prawo do skorzystania z odroczenia wpłaty zaliczki na podatek.

Przykład 1.

U podatnika zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2018 r. wyniosła 500 zł. Skorzystał on z możliwości odroczenia jej wpłaty (kwota zaliczki była niższa niż 1000 zł). W lutym zaliczka wyniosła 650 zł. Tym samym podatek należny od początku roku wyniósł 1150 zł. Biorąc pod uwagę zapisy ustawy oraz sumę zaliczek, która od początku roku przekroczyła 1000 zł, podatnik jest obowiązany za luty wpłacić zaliczkę w wysokości 1150 zł (brak wpłaty za styczeń).

Przykład 2.

Podatnik osiągnął w styczniu 2018 r. dochód w wysokości 10 000 zł. Opłaca on podatek liniowy. Zaliczka na PIT wyniosła 1900 zł. Tym samym przekracza ona kwotę 1000 zł. Podatnik nie ma wyboru i musi do 20 lutego zapłacić zaliczkę na PIT w wysokości 1900 zł. W lutym 2018 r. podatnik osiągnął dochód tylko w wysokości 1000 zł (zaliczka wynosi 190 zł). Zaliczka nie przekracza ustawowego limitu 1000 zł, podatnik może zapłacić tak obliczoną zaliczkę za luty (do dnia 20 marca) lub też nie dokonać wpłaty zaliczki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów