0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uprawnienia urzędów skarbowych – jeszcze większe po Polskim Ładzie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego uprawnienia urzędów skarbowych czy Krajowej Administracji Skarbowej z roku na rok są zwiększane. W artykule omówione zostaną najważniejsze dotychczasowe uprawnienia oraz te, które wprowadza Polski Ład. 

Uprawnienia urzędów skarbowych – informowanie podatników o podejrzanych podmiotach

Polski Ład nie tylko wpłynie na opłacalność poszczególnych form opodatkowania, lecz także na uprawnienia urzędów skarbowych. Od stycznia 2022 roku Szef KAS może informować podatników o tym, że w obrocie handlowym z udziałem przedsiębiorcy pojawia się znikający podatnik. Powyższe uprawnienie reguluje art. 15a ustawy o KAS.

Wprowadzane uprawnienie ma na celu walkę z oszustwami podatkowymi, zwłaszcza karuzelami podatkowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, że organy podatkowe w ramach codziennej działalności gromadzą od podatników obszerne informacje. 

Oszustwo karuzelowe polega na tym, że podmiot, który sprowadził towary z innego kraju UE (w ramach WNT), dokonuje oszustwa poprzez uchylenie się od zapłaty podatku VAT, który został wykazany na fakturach dokumentujących transakcję krajową – sprzedaży.

Dzięki nowemu uprawnieniu Szef KAS ma możliwość poinformowania podatnika, że wśród jego dostawców znajdują się potencjalni „znikający podatnicy”. Termin ten odnosi się do podmiotu zarejestrowanego dla celów podatku od towarów i usług, którego faktyczna transakcja może jedynie symulować obrót towarami lub usługami w celu oszukania fiskusa na gruncie podatku od towarów i usług. W większości przypadków po serii transakcji takie podmioty są likwidowane bez płacenia podatków.
 
Nowe uprawnienie jest fakultatywne, czyli informowanie podatników o podejrzanych podmiotach przez KAS to wyłącznie dobra wola organu, nie jest to bowiem jego obowiązkiem. Taka sytuacja może mieć miejsce, nawet gdy w toku działalności analitycznej wyjdzie ryzyko zaistnienia takiego oszustwa.
 
Należy mieć na uwadze, że w ramach polityki należytej staranności podatnicy nie będą mogli kierować swoich zapytań do osoby kierującej KAS. Powody wskazują, że zawiadamianie podatników będzie w całości należeć do KAS. Dlatego nie będą oni mogli wystąpić o takie informacje, a działania Szefa KAS w tym zakresie będą kontrolowane jedynie przez Ministerstwo Finansów. 

Uprawnienia urzędów skarbowych – tymczasowe zajęcie nieruchomości

Zgodnie z założeniami nowego uprawnienia, które wprowadził Polski Ład, funkcjonariusze KAS zyskają narzędzie pozwalające na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej. W toku prowadzonej kontroli celno-skarbowej funkcjonariusz KAS otrzymał możliwość tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego na poczet prowadzonej wobec niego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne przekraczające łącznie kwotę 10 000 zł. Przy czym zajęcie nie będzie miało miejsca, jeśli zobowiązany pokaże dowody potwierdzające, że dokonał on zapłaty należności bądź udowodni, iż nie miał obowiązku zapłaty. Zajęcie egzekucyjne nastąpi w drodze protokołu. Powyższe uprawnienie reguluje dodany rozdział 1c w ustawie o KAS.

Tymczasowe zajęcie ruchomości dotyczy ruchomości zobowiązanego znajdującej się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby. Zajęcie nie może trwać dłużej niż 96 godzin biegnących od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza.

Uprawnienia urzędów skarbowych a nabycie sprawdzające

Nabycie sprawdzające to nowe uprawnienie urzędów skarbowych, które ma przeciwdziałać praktyce „chowania gotówki do kieszeni” bez nabijania sprzedaży na kasie rejestrującej. Ma więc ono na celu wyeliminowanie nienabijania sprzedaży na kasie oraz niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego. Od 2022 roku funkcjonariusz służby celno-skarbowej może więc dokonać nabycia sprawdzającego – czyli sprawdzić, czy w związku z nabyciem towaru lub usługi sprzedawca wywiąże się z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej i tym samym zostanie wydany paragon.

Uprawnienie to reguluje m.in. art. 94k ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej: nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie:

  1. ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
  2. wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Temat ten został szczegółowo omówiony w artykule: Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie urzędów skarbowych od 2022 roku.

STIR jako uprawnienie urzędów skarbowych

Głównym celem STIR jest zmniejszenie luki VAT i walka z karuzelami VAT. Następuje to poprzez przesyłanie informacji o rachunkach bankowych otwartych i prowadzonych dla uprawnionych podmiotów oraz informacji o wszelkich transakcjach pomiędzy bankami a systemami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i administracjami podatkowymi, które są rozumiane jako uznania lub obciążenia za pośrednictwem tych rachunków. Na podstawie tych informacji system informatyczny Szefa KAS dokona analizy ryzyka nadużyć finansowych. Wszystkie informacje są automatycznie przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem izby rozliczeniowej do systemu informatycznego KAS.

Analiza opiera się na opracowanym przez Izbę Rozliczeniową algorytmie uwzględniającym najlepsze praktyki branży bankowej i spółdzielni kredytowych dotyczące zwalczania wykorzystywania ich działalności w zakresie przestępczości i przestępstw skarbowych.

Temat ten został szczegółowo omówiony w artykule: Ustawa o STIR – nowy sposób na uszczelnianie systemu VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów