0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop wypoczynkowy a prawo do zasiłków i ich wysokość

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Za czasu urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości jakby wykonywał pracę. Czy wchodzi ono jednak do podstawy naliczania zasiłku w razie choroby? Jak urlop wpływa na prawo do zasiłków? Odpowiadamy poniżej.

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

W myśl ustawy zasiłkowej art. 36 ust. 1 i 2 podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia osiąganego przez pracownika za 12 miesięcy poprzedzających okres niezdolności do pracy. W sytuacji gdy pracownik pracuje krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru tworzy okres pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia. To wynagrodzenie stanowi przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych ze środków pracownika (13,71%).

Jakie składniki uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku?

Nie wszystkie składniki pensji pracowniczej będą wchodziły do podstawy naliczania wynagrodzenia chorobowego. Aby zostały w niej uwzględnione, muszą być spełnione dwa warunki:

  1. została od nich opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe oraz

  2. nie przysługują za czas niezdolności do pracy.

Oznacza to, że wpływu na wynagrodzenie za czas choroby nie mają przykładowo:

  • diety za podróż służbową,

  • ryczałt za dojazdy,

  • ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w podstawie ustalania zasiłku chorobowego

Nie ma wątpliwości co do tego, że wynagrodzenie urlopowe wlicza się tak samo jak wynagrodzenie za pracę do podstawy wymiaru świadczeń za okres choroby. W sytuacji gdy dany pracownik część miesiąca przepracował, a drugą część był na urlopie wypoczynkowym, to podstawą wymiaru jest suma obu wynagrodzeń.

Pracownik może otrzymać w ramach dodatkowego przychodu dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tego typu bonusy są nieoskładkowane, stąd nie uwzględnia się ich w podstawie wymiaru zasiłku. W przypadku dofinansowania wypoczynku pracownika ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, kwota ta pomimo oskładkowania nie zwiększy podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

Czy urlop wypoczynkowy w jakikolwiek sposób wpływa na prawo do zasiłków?

Prawo do zasiłków nie jest zależne od urlopu wypoczynkowego. Ogólna zasada mówi, że jeżeli pracownik z usprawiedliwionych przyczyn przepracował mniej niż połowę czasu pracy, to taki miesiąc należy pominąć w obliczeniach. Przyjmuje się natomiast uzupełnioną wysokość wynagrodzenia, gdy przepracowano co najmniej połowę czasu pracy. Ze względu na to, że urlop wypoczynkowy traktowany jest na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych, ta zasada tu nie ma zastosowania. Czyli nawet jeśli urlop trwa cały miesiąc, to ten miesiąc przyjmuje się do naliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Ważne!

W razie nieobecności nieusprawiedliwionych nie uzupełnia się kwoty wynagrodzenia!

Uzupełnieniu podlegają stałe elementy wynagrodzenia, czyli płaca zasadnicza czy określona w umowie stawka godzinowa. W przypadku wynagrodzenia zmiennego uzupełnianie go wygląda nieco inaczej, a mianowicie:

  • najpierw należy podzielić wynagrodzenie pracownika przez liczbę dni przepracowanych i przemnożyć wynik przez liczbę dni, w których pracownik zobowiązany był pracować w danym miesiącu,

  • przyjąć kwotę składników zmiennych w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów